Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiPierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Iwonicz – Zdrój oznaczonej numerem ewidencyjnymi Nr 829/9

Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Iwonicz – Zdrój oznaczonej numerem ewidencyjnymi Nr 829/9

 

 

BURMISTRZ  GMINY  IWONICZ – ZDRÓJ

 

 

 

ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości  położonej w miejscowości Iwonicz – Zdrój stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój  oznaczonej   numerem ewidencyjnymi Nr  829/9 dla której prawo własności ujawnione jest  w księdze wieczystej KS1K/00045872/3.

Przetarg odbędzie się dnia 09 września 2016 roku /piątek/  o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w pokoju Nr 204 .

 

Opis nieruchomości do przetargu:

 

Działka Nr 829/9 o pow. 0,9332 ha położona w Iwoniczu-Zdroju przy ul. Ks. Jana Rąba.

Nieruchomość posiada  dostęp do drogi publicznej  wydzieloną działką drogową  o ewidencyjnym  Nr 829/11.

W stosunku do nieruchomości toczy się postępowanie  sądowe o ustanowienie drogi koniecznej do działki Nr 740/1.

 

Wartość działki do przetargu wynosi: 1 235 086,00 zł/brutto/ jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy  osiemdziesiąt sześć złotych brutto/.

 

Zgodnie z zapisem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwalą Nr VI.27.2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 13 lutego 2015 roku – stanowi teren zabudowy usług wspomagających lecznictwo uzdrowiskowe w strefie „A” uzdrowiska- symbol w planie UZT1.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % wartości wymienionej nieruchomości należy wpłacać najpóźniej do dnia 05 września 2016  roku   na konto urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój ulokowane Banku PEKAO S.A  59 1240 1792 1111 0010 6851 3444 – z podaniem numeru działki której wpłata dotyczy.

 

Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym przez Burmistrza dniu w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy-wpłacone wadium przepada.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w pokoju Nr 204 oraz pod numerem telefonu: 13 43 502-12 wewn.119 w godzinach pracy Urzędu.

 

ZASTRZEŻENIE:

 

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo jego odwołania z ważnego powodu.

 

 

                                                                                                       Witold Kocaj

 

                                                                                        Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój