biuletynGospodarka nieruchomościamiPierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Iwonicz- Zdrój oznaczonych numerami ewidencyjnymi Nr 1492, Nr 1493

Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Iwonicz- Zdrój oznaczonych numerami ewidencyjnymi Nr 1492, Nr 1493

 

BURMISTRZ  GMINY  IWONICZ – ZDRÓJ

 

 

ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości  położonych w miejscowości Iwonicz- Zdrój  stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój  oznaczonych   numerami ewidencyjnymi  Nr  1492, Nr 1493 dla której prawo własności ujawnione jest  w księdze wieczystej KS1K/00063986/7.

Przetarg odbędzie się  dnia 11 sierpnia 2016 roku /czwartek/  o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w pokoju Nr 204 .

 

Zestawienie nieruchomości do przetargu:

 

1.Działka Nr 1492 o pow. 0.0480 ha – cena wywoławcza do przetargu wynosi: 34 873,70  

    /brutto/ trzydzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy zł siedemdziesiąt groszy/.

2. Działka Nr 1493 o pow. 0.0272 ha – cena wywoławcza do przetargu wynosi: 19 849,25 zł

    /brutto/ dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć zł dwadzieścia pięć zł/

 

Zgodnie z zapisem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Iwonicz- Zdrój zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Nr XXXVI/334/06 z dnia 13 lutego  2006  roku – stanowią  teren zabudowy mieszkaniowej  predyspozycjami do zabudowy pensjonatowej– symbol  MNp.

 

Wadium  wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % wartości wymienionej nieruchomości należy wpłacać do Kasy Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 08  sierpnia   2016  roku   lub na konto ulokowane w PEKAO S. A  Nr 59 1240 1792 1111 0010 6851 3444 – z podaniem numeru działki której wpłata dotyczy.

 

Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym przez Burmistrza dniu w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy-wpłacone wadium przepada.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w pokoju Nr 204 oraz pod numerem telefonu: 13 43 502-12 wewn.119 w godzinach pracy Urzędu.

 

ZASTRZEŻENIE:

 

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo jego odwołania z ważnego powodu.

 

 

                                                                                                       Witold Kocaj

 

                                                                                        Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój