biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2015.

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2015.

 

Uchwała Nr XXV/160/2016
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 28 czerwca 2016 r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2015.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)        

Po zapoznaniu się z:

  1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2015 r.
  2. Sprawozdaniem finansowym
  3. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu Burmistrza Gminy z wykonania budżetu za rok 2015
  4. Informacją o stanie mienia Gminy Iwonicz-Zdrój
  5. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

 

§1. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2015.

§2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński