Strona głównabiuletynMiejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoWyłożenie do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „IWONICZ GPZ” W IWONICZU

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „IWONICZ GPZ” W IWONICZU

 

 

IWONICZ-ZDRÓJ 2016-07-06

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

BURMISTRZA gminy IWONICZ-ZDRÓJ

o ponownym wyłożeniu do  publicznego  wglądu 

projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ GPZ” w IWONICZU

 

Działając na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 778) oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 353)
oraz Uchwały Nr X/45/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ GPZ” w Iwoniczu.

 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ GPZ” w IWONICZU

wraz z prognozĄ oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 14 lipca 2016 r. do 04 sierpnia 2016 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój przy ul. Aleja Słoneczna 28

 pokój nr 204 w godzinach pracy Urzędu

 

Projekt MPZP „IWONICZ GPZ” w Iwoniczu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w ustalonym terminie wyłożenia, zostanie również opublikowany na stronie BIP Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój: bip.iwonicz-zdroj.pl.

 

Przedmiotem planu jest wyznaczenie terenu Głównego Punktu Zasilania oraz obszaru lokalizacji linii elektroenergetycznych średnich, wysokich i najwyższych napić w miejscowości Iwonicz.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekCIE planU miejscowEGO rozwiązaniami odbędzie się W DNIU 22 LIPCA 2016 R.

w siedzibie Urzędu Gminy IWONICZ-ZDRÓJ PRZY UL. ALEJA SŁONECZNA 28,

pokój nr 204, o godz. 10.00

 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi, zgodnie z art.18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój na adres: 38-440 Iwonicz-Zdrój, ul. Aleja Słoneczna 28 lub adres e-mailowy: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2016 roku.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.

 

 

                                                                       Witold Kocaj

                                                                               Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Projekt MPZP