Strona głównabiuletynMiejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoWyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Iwonicz-Zdrój, 2016.07.06

 

OBWIESZCZENIE

 

BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan zagospodarowania

przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z póź. zm.) i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz z ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  „IWONICZ 1/2014” – część „A”

WRAZ Z PROGNOZĄ ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

Wyłożenie nastąpi w dniach od 14.07.2016r. – do 05.08.2016r. w Urzędzie Gminy  w Iwoniczu-Zdroju, 38-440 Iwonicz-Zdrój, Aleja Słoneczna 28, pokój nr 204 w godzinach pracy Urzędu.

 

Projekt MPZP  „IWONICZ 1/2014 –część „A” wraz prognozą oddziaływania na środowisko w ustalonym terminie wyłożenia ,zostanie również opublikowany na stronie BIP Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój:  bip.iwonicz-zdroj.pl

Przedmiotem wyłożenia są:

  1. ustalenia zawarte w części tekstowej projektu planu;
  2. rysunek projektu planu;
  3. prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona do w/w projektu ,

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z póź. zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój na adres: Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój lub adres e-mail: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.08.2016r..

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

DYSKUSJA PUBLICZNA NAD PRZYJĘTYMI  W PROJEKCIE PLANU ROZWIĄZANIAMI  ZOSTANIE PRZEPROWADZONA DNIA  27 LIPCA 2016 r. / ŚRODA/ W SALI  DOMU LUDOWEGO  W  IWONICZU, POCZĄTEK O GODZINIE    14.00.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353) uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A” mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:  Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój lub adres e-mail: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 19.08.2016r.

 

Witold Kocaj

                                                                                           Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

2016.06.21 tekst planu

Rys planu Iwonicz

2016.06.22 rys planu Iwonicz część A

2016.06.23_prognoza oddz.śr.plan