biuletynStudium GminyWyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

                                                                                            Iwonicz-Zdrój dnia 2016.07.06

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA gminy IWONICZ-ZDRÓJ

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

 

Działając na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 778.) oraz  art. 54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r.  poz. 353)

 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu  ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
w dniach od 14 lipca 2016 r. do 04 sierpnia 2016 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój przy ul. Aleja Słoneczna 28

 pokój nr 204 w godzinach pracy Urzędu

 

Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w ustalonym terminie wyłożenia, zostanie również opublikowany na stronie BIP Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój: bip.iwonicz-zdroj.pl.

 

Przedmiotem zmiany studium  określenie  przebiegu projektowanej linii elektroenergetycznej 110 kV
relacji Nowy Żmigród – Iwonicz (GPZ Iwonicz)

 

 

DYSKUSJA PUBLICZNA NAD PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE ZMIANY STUDIUM ROZWIĄZANIAMI ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22 LIPCA 2016 R.

w siedzibie Urzędu Gminy IWONICZ-ZDRÓJ PRZY UL. ALEJA SŁONECZNA 28,

pokój nr 204 o godz. 10.00

 

Zgodnie z  art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany studium.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój na adres: 38-440 Iwonicz-Zdrój ul. Aleja Słoneczna 28 lub adres e-mailowy: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2016 roku.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.

 

 

 

                                                              Witold Kocaj

 

           Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

 

Projekt zmian STUDIUM