Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2015 rok.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2015 rok.

 

Uchwała Nr XXV/159/2016
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2016r. poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Iwonicz-Zdrój za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2015 rok.

§2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński