biuletynOchrona środowiskaBudowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach Nr 5331/1, 5331/2,5332/1, 5332/4 w miejscowości Lubatowa”

Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach Nr 5331/1, 5331/2,5332/1, 5332/4 w miejscowości Lubatowa”

IG.6731.3.2016                                                                                                              Iwonicz-Zdrój 2016.07.08

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015, poz. 199 ze zmianami/, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 roku ,poz.23 /

 

BURMISTRZ GMINY  IWONICZ- ZDRÓJ

 

z a w i a d a m i a ,

 

 

że  zostało zakończone postępowanie administracyjne oraz dnia 08 lipca 2016 roku  została wydana decyzja administracyjna  o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na Budowie sieci  kanalizacji sanitarnej z przyłączem  do budynku mieszkalnego na działkach Nr 5331/1, 5331/2,5332/1, 5332/4 w miejscowości Lubatowa”

 

Strony mogą  w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z aktami sprawy, złożyć uwagi i zastrzeżenia  w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój pokój 204 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

                                                                         Witold   Kocaj

 

                                                            Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój