Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie komisji egzaminacyjnej

Powołanie komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 062.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 5 lipca 2016 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2016 r., poz. 446) oraz art. 9 g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. 2014r.,poz. 191 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
zarządza, co następuje:

§1. W celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Elżbiety Fornal – nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:

  1. Pan Witold Kocaj – Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój jako przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego
  2. Pani Justyna Bogaczyk-Zając – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  3. Pani Maria Spisek – ekspert w zakresie fizyki
  4. Pani Michalina Maria Józefowicz – ekspert w zakresie matematyki
  5. Pan Adam Dołęgowski – Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce
  6. Pan Andrzej Ceglarz – przedstawiciel Związku Zawodowego -Związek Nauczycielstwa Polskiego

§2. Pracami komisji egzaminacyjnej kieruje Pan Witold Kocaj – Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.

§3. Komisja egzaminacyjna ulega rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi Gminy całości dokumentacji egzaminacyjnej.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj