biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Określenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Określenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr XXVI/161/2016
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 14 lipca 2016 r.

w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.  446 j.t.) oraz art. 6 j ust. 3b, 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250  j.t.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:

§1. 1 W przypadku nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, uchwala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 84,00 zł.

  1. Ustala się wyższą stawkę dla nieruchomości, o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 144,00 zł

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój

§3. Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński