biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Pobór opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso

Pobór opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXVI/165/2016
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 14 lipca 2016 r.

w sprawie poboru opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.  446 j.t.) oraz art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250  j.t.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów pobierających opłaty, o których mowa w §1 wyznacza się:

  1. w sołectwie Iwonicz – Pan Waldemar Niemczyk
  2. w sołectwie Lubatowa – Pan Józef Turek
  3. w sołectwie Lubatówka – Pan Stanisław Drozd

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 0,50 zł od każdej wpłaty pobranej przez inkasenta.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju nr XXXV/245/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2016 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński