Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXVI/163/2016
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 14 lipca 2016 r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 j.t.) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2016  poz. 250 j.t.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:

§1. Gmina Iwonicz-Zdrój w zamian za uiszczona przez właścicieli nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązuje się do odbierania odpadów komunalnych gromadzonych w workach foliowych – pojemnikach o pojemności 60 l, 80 l, 120 l oraz odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

§2. Ustala się odbiór każdej ilości odpadów komunalnych zebranych z terenów zamieszkałych.

§3. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w następujący sposób:

  1. Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, a w miejscowości Iwonicz-Zdrój 4 razy w miesiącu.
  2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny będą odbierane wg harmonogramu ustalonego
    dla danej miejscowości z częstotliwością 2 razy w miesiącu.
  3. Odpady komunalne tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych oraz odpady wielkogabarytowe będą odbierane z częstotliwością 2 razy w roku po uprzednim ogłoszeniu terminu i miejsca ich zbierania z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

§4. Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi , w tym sposób ich selektywnej zbiórki , a także obowiązki właścicieli nieruchomości określone są w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

§5. Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

§6. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Nr XXVI/202/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2016 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński