Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVI/162/2016
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 14 lipca 2016 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j.t.)  oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach  (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 j.t. )

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:

§1. Określa się, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszcza się miesięcznie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

§2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy uiszcza się z dołu.

§3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku, uiszcza się za cały okres bez wezwania do 30 września danego roku.

§4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Iwonicz-Zdrój lub w drodze inkasa.

§5. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulują odrębne uchwały Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju i wynika ona z deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub z decyzji administracyjnych w przypadku niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości bądź złożenia deklaracji z danymi nieodpowiadającymi rzeczywistości.

§6. Przez właściciela nieruchomości zamieszkałych rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§7. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Nr XXVI/201/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowy Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2016 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński