biuletynInwestycje celu publicznegoBudowa oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne na działkach Nr 307 i 193 w miejscowości Iwonicz

Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne na działkach Nr 307 i 193 w miejscowości Iwonicz

                                                                  Iwonicz-Zdrój 2016.07.26

IG.6731.6..2016  

 

O B W I E S Z C Z E N I E

                Na podstawie art. 53 ust.1  ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/  Dz. U z 2015 roku.poz.199, z późn. zmianami/ art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 roku poz.23/

BURMISTRZ  GMINY  IWONICZ-ZDRÓJ

z a w i a d a m i a  ,

 że  zostało zakończone prowadzone przez  Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój postępowanie administracyjne  w sprawie  wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „ Budowie oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne na działkach Nr 307 i 193 w miejscowości Iwonicz”.

 Strony mogą w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się ze zgromadzonymi aktami , złożyć uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój pokój Nr 204 w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                                         Witold Kocaj

                                                                               Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój