biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zmiana Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Zmiana Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Uchwała Nr XXVII/180/2016
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 2 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Na podstawie art.21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) w związku z § 9  i § 12  Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój przyjętego Uchwałą Nr XXV/192/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój (tj. Uchwała XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój, ogł. w Dz. Urz. Woj. Nr 2016.332)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

  • 1. W uchwale Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wprowadza się następujące zmiany:

– § 1 w ust. 3 drugie zdanie otrzymuje brzmienie:

” Na Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera się Pana Grzegorza Nieradkę„.

  • 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński