Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zmiana uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Zmiana uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Uchwała Nr XXVII/181/2016
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 2 sierpnia 2016 r.

sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z § 11 Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój przyjętego Uchwałą Nr XXV/192/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Iwonicz-Zdrój (tj. Uchwała XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój, ogł. w Dz. Urz. Woj. Nr 2016.332) w wyniku tajnego głosowania

Rada Miejska w Iwoniczu –Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

  • 1. W uchwale Nr III/2/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wprowadza się następujące zmiany:
  • 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pana Marcina Zająca.”

  • 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński