biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXV/2016 z 28 czerwca 2016r.

Protokół Nr XXV/2016 z 28 czerwca 2016r.

Protokół Nr XXV/2016 z obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2016 r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju o godzinie 10.00.

 

            Przewodniczący Rady, Józef Sowiński, powitał radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, Zastępcę Burmistrza – Jacka Rygla, Sekretarz Gminy – Annę Malik-Borowską, Skarbnika – Janusza Turka, zaproszonych gości oraz mieszkańców Gminy przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 12 radnych (po złożeniu ślubowania przez Pana Tomasza Klimkiewicza). Następnie przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 

 1. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego Rady Miejskiej przez Gminną Komisję Wyborczą.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego Tomasza Klimkiewicza wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej.
 3. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIV.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2015 rok,
 • Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2015.
 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu: głosujących 11, za 11.

 

Ad 2.

Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego Rady Miejskiej przez Gminną Komisję Wyborczą.

            Podczas obrad sesji, Pani Agata Kapica – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej dokonała wręczenia Panu Tomaszowi Klimkiewiczowi zaświadczenia o wyborze radnego Rady Miejskiej w wyborach uzupełniających, które odbyły się 12 czerwca 2016 r. w Lubatowej (obwód głosowania nr 5).

 

Ad 3.

Złożenie ślubowania przez radnego Tomasza Klimkiewicza wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej.

Przed przystąpieniem do złożenia ślubowania przez Radnego, Przewodniczący Rady poinformował o sposobie złożenia ślubowania, po czym odczytał rotę ślubowania –
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Pan Tomasz Klimkiewicz, złożył ślubowanie w pozycji stojącej, wypowiadając słowo „ślubuję”. Do ślubowania dodał zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

 

Ad 4.

Informacja o działalności Burmistrza między sesjami.

Informację na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie między sesjami przedstawiła Pani Anna Malik-Borowska – Sekretarz Urzędu Gminy. Powyższe informacje stanowią załącznik do protokołu. Dyskusji na ten temat nie podjęto.

 

Ad 5.

Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIV.

            Radni zapoznali się z protokołem z sesji nr XXIV, która odbyła się 14 czerwca 2016 r. Protokół został przyjęty w głosowaniu: głosujących 11, za 11.

 

Ad 6.

Podejmowanie uchwał w sprawie:

 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2015 rok.

Pan Przewodniczący Rady Józef Sowiński przedstawił projekt uchwały. Następnie Rada Miejska rozpatrzyła i zapoznała się z następującymi dokumentami, omówionymi przez Pana Skarbnika Janusza Turka:

 1. Sprawozdanie finansowe Gminy za rok 2015.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2015 r., uchwalonego uchwałą Nr IV/16/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r..

Budżet gminy na 2015 r. przewidywał dochody w kwocie 32.537.615,00 zł. W ciągu roku plan dochodów wzrósł do kwoty 34.836.521,37 zł, tj. o kwotę 2.298.906,37 zł, co stanowi 7,06 % wzrostu. Wykonanie dochodów za 2015 rok wynosiło 33.014.902,21 zł.

W budżecie gminy na 2015 r. zaplanowano wydatki w kwocie 30.416.976,00 zł, a w ciągu roku budżetowego plan wydatków wzrósł do kwoty 34.394.846,66 zł, tj. o kwotę 3.977.870,66 zł. Wykonanie wydatków wynosiło 30.803.129,30 zł.

Planowana nadwyżka budżetu na początek roku w kwocie 2.120.639,00 zł została skorygowana w trakcie roku do kwoty 441.674,71 zł.

Przeprowadzona analiza wykonania budżetu gminy za 2015 r. wykazała, że planowane dochody zostały wykonane w 94,77 % planu, natomiast wydatki budżetowe wykonano w 89,55 % zakładanego planu. Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 31.536.308,29 zł, a wykonane w wysokości 31.176.908,39 zł, tj. 98,86 % planu. Natomiast dochody majątkowe zaplanowane w kwocie  3.300.213,08 zł wykonano w wysokości 1.837.993,82 zł, tj. 55,69 % planu.

Wydatki bieżące, które zostały przewidziane w kwocie 30.303.172,77 zł, wykonano w wysokości 27.940.924,37 zł, tj. 92,20 % planu. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.091.673,89 zł, zostały wykonane w wysokości 2.862.204,93 zł, tj. 69,95 % planu.

W 2015 roku Gmina nie zaciągała kredytu długoterminowego. Natomiast spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 1.802.188,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, a jej zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 11.168.436,00 zł.

Zaległości netto w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą ogółem 1.244.115,57 zł. Największe zaległości dot. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości 660.812,79 zł, podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości 152.135,10 zł, podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 104.144,34 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 81.891,50 zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 63.471,48 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych są egzekwowane na mocy upomnień i tytułów wykonawczych. W roku 2015 sporządzono 116 tytułów wykonawczych oraz 492 upomnienia z tytułu podatków oraz 46 tytułów wykonawczych i 358 upomnień z tytułu opłaty za śmieci. Należności od dłużników alimentacyjnych są egzekwowane na drodze postępowania cywilnego. W podatku od środków transportowych zarówno u osób prawnych, jak i fizycznych Burmistrz Gminy nie dokonywał umorzeń. W podatku od osób prawnych umorzono kwotę 3.102,00 zł.

 1. informacją o stanie mienia Gminy Iwonicz-Zdrój.

Uwag na temat procedowanej uchwały nie zgłaszano. Dyskusji nie podjęto. Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie. Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 12, za 10, wstrz. się 2.

 

 • Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2015.

Pan Przewodniczący Rady Józef Sowiński przedstawił projekt uchwały. Następnie Rada Miejska zapoznała się z:

 1. Uchwałą Nr IX/30/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z wykonania budżetu gminy Iwonicz-Zdrój za 2015 r., przedstawioną przez Pana Skarbnika.
 2. Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 16 maja 2016 r. do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju o udzielenie Panu Witoldowi Kocajowi Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój absolutorium z tyt. wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2015 rok, przedstawionym przez Pana Skarbnika.
 3. Uchwałą Nr IX/36/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Iwonicz-Zdrój o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok, przedstawioną przez Pana Skarbnika.

Uwag na temat procedowanej uchwały nie zgłaszano. Dyskusji nie podjęto. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 12, za 10, wstrz. się 2.

Pan Przewodniczący ogłosił 10 min przerwy.

 

Ad 7.

Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

            Pan Marcin Zając pytał w sprawie budowy przedszkola w Lubatowej. Pan Z-ca Burmistrza poinformował, że obecnie trwają prace nad przygotowaniem specyfikacji inwestycji, na wykonanie której w bieżącym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg. Przedsięwzięcie będzie przebiegało w dwóch etapach:

 • Etap I: dobudowanie nowej części do obecnej części budynku,
 • Etap II: remont obecnej części budynku, budowa łącznika, przeniesienie instalacji podziemnych i naziemnych.

W bieżącym roku zostanie wykonany etap I.

Pan Bogusław Dmytrak odniósł się do wypowiedzi Pana Burmistrza z ostatniej sesji, w której poinformował o możliwości przeniesienia punktu lekarskiego w Iwoniczu do pomieszczeń znajdujących się w Izbie Radnych. Pan Dmytrak stwierdził, iż może okazać się to niemożliwe z powodu niewystarczającej ilości miejsca w tych pomieszczeniach oraz ze względu na odbywającą się tam rehabilitację. Pan Z-ca Burmistrza wyjaśnił, iż środki w wysokości 170 tys. zł przeznaczone na modernizację punktu lekarskiego nadal pozostają w budżecie. Poinformował również o etapie prac dotyczących budowy nowej remizy i ośrodka zdrowia w Iwoniczu. Następnie omawiano sprawę przeprowadzonej kontroli wewnętrznej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu, którą poruszył Pan Grzegorz Nieradka. Wyjaśnień udzielił Pan Burmistrz. Podał do wiadomości, że pomimo początkowej dobrej współpracy z Dyrektorem ZGK, do Urzędu Gminy zaczęły napływać faktury na wysokie sumy. Nadmienił, iż kontrola wykazała rozbieżność pomiędzy dokumentami przedstawianymi Burmistrzowi a regulaminami i zarządzeniami regulującymi działalność zakładu. W związku z powyższym, współpraca z Panem Dyrektorem została zakończona. Pan Grzegorz Nieradka poprosił o udostępnienie protokołu z kontroli. Pan Skarbnik jako Przewodniczący Zespołu, który przeprowadził kontrolę wyjaśnił, iż będzie to możliwe z pewnym ograniczeniem wynikającym z obowiązku zachowania zasad ochrony danych osobowych. Następnie Pan Marcin Zając pytał o powody rezygnacji Pana Kazimierza Szajny ze stanowiska redaktora naczelnego pisma samorządowego „Echo Gminy Iwonicz-Zdrój”. Pan Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że wystosował pismo do Pana Redaktora z prośbą o wyjaśnienie pewnych zapisów w ostatnim wydaniu gazety, które nie były zgodne ze stanem prawnym. Nadmienił, że Pan Redaktor podczas rozmowy z Burmistrzem stwierdził, że podlega pewnym naciskom, dodając, iż nie są to naciski ze strony Burmistrza. Pan Marek Bliżycki poinformował, że Pan Kazimierz Szajna jako powód swojej rezygnacji podał zbyt duże oczekiwania od niego jako redaktora. Pan Grzegorz Nieradka pytał w kwestii zgłaszania pewnych spraw do Urzędu Gminy. Zwrócił uwagę na problem niewykaszanej trawy przy drodze w Iwoniczu. Wyjaśnień udzielił Pan Burmistrz. Pan Marcin Zając zwrócił się z prośbą do Burmistrza o rozpatrzenie sprawy związanej z łączeniem klas trzecich w Szkole Podstawowej w Lubatowej oraz Gimnazjum w Iwoniczu i pozostawienie dotychczasowej liczby oddziałów. Pan Burmistrz poinformował, że decyzje związane z arkuszami organizacyjnymi będą podejmowane w sierpniu. Nadmienił, iż docierają do niego pewne informacje na temat zdrowia nauczycieli, którzy prawdopodobnie będą korzystać z rocznego urlopu zdrowotnego. Powiedział również, że w roku 2017 pojawią się zmiany organizacyjne w systemie oświaty. W związku z powyższym trudne decyzje podejmowane w roku bieżącym mogą spowodować łatwiejsze dostosowanie się nauczycieli do nowych zmian w roku przyszłym. Dlatego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, a także podejmowane w Gminie inwestycje, Pan Burmistrz dodał, że z wielką ostrożnością podchodzi do rozpatrywania indywidualnych tego typu wniosków. Głos w sprawie zabrał Pan Bogusław Dmytrak. Poinformował, że w wyniku zmian w systemie oświaty, od roku 2017 będzie obowiązywała 8-letnia tzw. szkoła powszechna. Nadmienił, iż konsekwencją tego może być zwalnianie nauczycieli, którym trudno będzie podjąć zatrudnienie w szkołach średnich. Dotyczy to szczególnie nauczycieli zatrudnionych w małych szkołach. Zwrócił uwagę również na to, iż łączenie oddziałów jest bardzo niekomfortową sytuacją dla uczniów. Podkreślił, że bezustannie wprowadza się oszczędności w oświacie. Pan Burmistrz odniósł się do wypowiedzi swojego przedmówcy. Powiedział, iż koszt każdej godziny dla nauczyciela wynosi 2,5 tys. zł. Stwierdził, iż koniecznym jest racjonalne spojrzenie na finanse przekazywane na edukację instytucji, która w dużej części dopłaca do systemu oświaty. Nie zgodził się z tym, że sytuacja nauczycieli w gminie jest zła. Powiedział, że zaistniała sytuacja jest bardzo trudną sytuacją, która wymaga podejmowania trudnych decyzji oczekiwanych również przez mieszkańców. Z kolei Pan Bogusław Dmytrak podał do wiadomości, że przez lata także istniały małe oddziały klas. Przedstawił wyliczenia dot. środków finansowych przeznaczanych na jednego ucznia w szkołach. Stwierdził, że zawsze opowiadał się za tym, iż na utrzymanie dziecka trzeba dopłacić. Następnie Pan Przewodniczący przedstawił następujące pisma:

 • wniosek Komisji OKZiKF o uzupełnienie jej składu osobowego,
 • rozstrzygnięcie nadzorcze z biura prawnego wojewody, zgodnie z którym stwierdzono, że uchwała dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Iwonicz GPZ jest nieważna.

Przewodniczący omówił również następujące sprawy przekazane przez mieszkańców:

 • kwestia uporządkowania dróg a szczególnie położonych w pobliżu sklepów spożywczych. Mieszkańcy zasugerowali postawienie koszy. Pan Z-ca Burmistrza zapowiedział rozpatrzenie sprawy,
 • kwestia remontu ul. Zadwór. Pan Z-ca Burmistrza poinformował, że remont dróg nastąpi prawdopodobnie w lipcu,
 • kwestia wniosku mieszkańców osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Zadwór o utworzenie strefy zamieszkania na tym osiedlu. Pan Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że sprawa zostanie sfinalizowana we wrześniu,

Pan Grzegorz Nieradka zwrócił uwagę na pewną niekonsekwencję działania dot. utworzenia strefy mieszkaniowej. Powiedział, że w podobnej sprawie przedstawionej w sierpniu 2015 roku konieczne było uzyskanie zgody zebrania mieszkańców. Pytał czy w przypadku sprawy przedstawionej przez Przewodniczącego Rady, również taka zgoda jest wymagana. Pan Z-ca Burmistrza poinformował, że w jednej ze spraw wnioskowali mieszkańcy prywatnych domów, a w drugiej mieszkańcy bloku, co wiąże się z innym tokiem postępowania. Następnie Pan Grzegorz Nieradka poinformował o zniszczonych barierkach drogowych w Iwoniczu. Pan Z-ca Burmistrza zadeklarował rozpatrzenie sprawy.

 

Ad 8. Zamknięcie sesji.

 

            Pan Przewodniczący zamknął posiedzenie o godzinie 12.25.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował:

Paweł Zając

Przewodniczący Rady

 

       Józef Sowiński