biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXVI/2016 z 14 lipca 2016r.

Protokół Nr XXVI/2016 z 14 lipca 2016r.

Protokół Nr XXVI/2016 z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 14 lipca 2016 r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju o godzinie 8.00.

 

            Przewodniczący Rady, Józef Sowiński, powitał radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, Zastępcę Burmistrza – Jacka Rygla, Sekretarz Gminy – Annę Malik-Borowską, Skarbnika – Janusza Turka. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 11 radnych. Nieobecni radni usprawiedliwieni: Pan Stanisław Drozd,  Pan Piotr Knap, Pan Grzegorz Nieradka i Pan Marcin Zając. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 

 1. Podjecie uchwał w sprawie:
 • Określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 • Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 • Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Poboru opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu: głosujących 11, za 11.

 

Ad 2. Podejmowanie uchwał w sprawie:

 • Określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Pan Przewodniczący Rady przedstawił treść ww. projektu oraz uzasadnienie. Pan Marek Bliżycki zapytał, ilu obiektów dotyczy ta uchwała. Pani Sekretarz wyjaśniła, że obecnie na terenie Gminy nie znajdują się żadne domki letniskowe. Natomiast obowiązek podjęcia takiej uchwały został nałożony ustawowo.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 11, za 11.

 

 • Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pan Przewodniczący  Rady przedstawił treść ww. projektu oraz uzasadnienie. Pan Waldemar Niemczyk zaproponował utworzenie sms-owego systemu przypominania mieszkańcom o terminie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pan Przewodniczący zgłosił uwagę dotyczącą § 1, zgodnie z którym opłatę „uiszcza się miesięcznie w terminie do 10 dnia danego miesiąca”. Zaproponowano zmianę, w wyniku której § 1 otrzymał następujące brzmienie: „§ 1. Określa się, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszcza się miesięcznie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.” Poprawka została przyjęta w głosowaniu: głosujących 11, za 11.

Kolejną poprawkę wprowadzono w § 3: po wyrazie „cały” wprowadzono wyraz „okres”. Poprawka została przyjęta w głosowaniu: głosujących 11, za 11.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 11, za 11.

 

 • Sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Przewodniczący przedstawił treść ww. projektu oraz uzasadnienie. Pan Bogusław Dmytrak zaproponował zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych. Pani Sekretarz wyjaśniła, że usługi ww zakresie będą świadczone na dotychczasowych warunkach. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie to uwzględnione w przyszłości. Pan Z-ca poinformował, że wzrosła cena za składowanie odpadów komunalnych. Pan Burmistrz dodał, iż nie przełoży się to na cenę odbioru odpadów dla mieszkańców. Pan Waldemar Niemczyk proponował zmianę wywozu śmieci z poniedziałku na inny dzień. Wyjaśnień udzielił Pan Z-ca Burmistrza. Pan Przewodniczący Rady zgłosił uwagę dotyczącą § 3 ust. 1 wprowadzającą zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Zadwór. Pan Z-ca Burmistrza poinformował, że takie rozwiązanie zwiększy koszty usługi. Pan Bogdan Ryznar pytał w sprawie składowania odpadów toksycznych. Pani Sekretarz poinformowała, że odpady toksyczne oraz materiały budowlane są odbierane w punkcie selektywnego składowania odpadów.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 11, za 11.

 

 • Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Pan Przewodniczący Rady przedstawił treść ww. uchwały oraz uzasadnienie. Pan Waldemar Niemczyk pytał w sprawie składanych oświadczeń do deklaracji dot. zmian stanu faktycznego osób zamieszkałych na terenie nieruchomości. Pani Sekretarz wyjaśniła, że zaproponowana zmiana umożliwi mieszkańcom zadeklarowanie mniejszej ilości osób uiszczających opłatę za odbiór odpadów. Pan Przewodniczący Rady zaproponował  wprowadzenie poprawki do § 3 uchwały, który otrzymał następujące brzmienie: „§ 3 Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami, lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.” Poprawka została przyjęta w głosowaniu: głosujących 11, za 11. Pan Przewodniczący Rady zasugerował uzupełnienie § 4 ust 1. wynikające z popełnionej w nim pomyłki pisarskiej.

Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy.

Po wznowieniu obrad Pan Burmistrz wnioskował o wprowadzenie poprawki, w związku z którą § 4 ust 1. otrzymuje brzmienie: „1. Format elektroniczny: „XML” oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne”. Poprawka została przyjęta w głosowaniu: głosujących 11, za 11.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 11, za 11.

 

 • Poboru opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Przewodniczący Rady przedstawił treść ww. uchwały oraz uzasadnienie. Pan Waldemar Niemczyk pytał od kiedy obowiązuje zmiana opłaty za odbiór odpadów w przypadku zmiany danych przez mieszkańców. Pani Sekretarz poinformowała, że opłatę w zmienionej wielkości uiszcza się w następnym miesiącu, za który zadeklarowano zmianę danych.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 11, za 11.

 

Ad 3. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

            Pan Bogusław Dmytrak pytał w sprawach:

-przeprowadzonych remontów dróg, nt. prac budowy przedszkola w Lubatowej oraz prac związanych z budową remizy i ośrodka zdrowia w Iwoniczu,

Pan Z-ca Burmistrza poinformował, że w Lubatowej wykonano remont wszystkich dróg określonych w przetargu. Natomiast w Iwoniczu-Zdroju i Iwoniczu prace remontowe na drogach jeszcze trwają. Następnie Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że prace związane z budową przedszkola w Lubatowej są w toku. Natomiast prace związane z budową  remizy i ośrodka zdrowia w Iwoniczu, są prowadzone jest przygotowywany Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Dodatkowo wymagana jest zgoda Starostwa Powiatowego na wycinkę drzew rosnących na terenie planowanej budowy.

Pan Bogusław Dmytrak poruszył kwestię przygotowania projektu uchwały dotyczącej stypendium dla uczniów za sportowe osiągnięcia. Pan Burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowy projekt będzie procedowany na kolejnej sesji. Pan Marek Bliżycki jako przedstawiciel Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w koncercie Wokalistyki Operowej jaki odbywa się w Iwoniczu-Zdroju. Pan Michał Kielar pytał, czy inwestycja na ul. Kulczyńskiego zostanie ukończona przed rozpoczęciem imprezy „Dni Iwonicza”. Pan Burmistrz poinformował, że główna część przedsięwzięcia zostanie ukończona przed tą imprezą. Następnie Przewodniczący Rady odczytał pismo mieszkańców Iwonicza-Zdroju w sprawie przeprowadzenia kompleksowej renowacji figury Matki Bożej Przedziwnej usytuowanej k. Pijalni Wód w Iwoniczu-Zdroju. Pan Burmistrz zadeklarował rozpatrzenie i załatwienie sprawy  w porozumieniu z Prezesem Uzdrowiska. Pan Marek Bliżycki poinformował, że goście przebywający w Iwoniczu pytają o możliwość bezpłatnego korzystania z wód mineralnych. Pan Burmistrz poinformował, że wody mineralne znajdują się w Pijalni Wód, a usługa jest płatna. Dodał, że przekaże sprawę Prezesowi Uzdrowiska. Pan Bogdan Ryznar zasugerował uporządkowanie chodników i poboczy przy drodze Iwonicz – Iwonicz-Zdrój. Wyjaśnień udzielił Pan Burmistrz, poinformował, że oczyszczenie poboczy wykonane zostanie przez zatrudnionych pracowników do prac porządkowych. Pan Marek Bliżycki poinformował o konieczności uprzątnięcia kamieni znajdujących się na drodze powiatowej, które zostały naniesione przez wodę podczas ostatnich deszczy. Pan Burmistrz przyjął sprawę do realizacji. Pan Przewodniczący Rady poruszył sprawę wypowiedzi Pana Z-cy Burmistrza na zebraniu mieszkańców, z której wynikało, że Radni nie chcą współpracować z Burmistrzem Gminy. Poprosił o zaprzestanie głoszenia tego typu wypowiedzi, ponieważ są one nieuzasadnione.

Pan Burmistrz podał do wiadomości, że jest bardzo zadowolony ze współpracy z Radą Miejską Zwrócił się z prośbą o prezentowanie jednego poglądu w sprawach Gminy.

Odnośnie wypowiedzi Z-cy Burmistrza podkreślił, że jego Z-ca nie może być postrzegany jako człowiek przeciwny komukolwiek, ponieważ jest to człowiek z wielką wiedzą i pracowitością. Pan Przewodniczący powiedział, że obowiązkiem Rady jest wyrażanie swoich poglądów, wyrażanie wątpliwości które mogą różnić się od poglądów Burmistrza. Pan Burmistrz poinformował, że zgadza się z Przewodniczącym Rady. Pan Kazimierz Deręg zapytał, czy w ośrodku zdrowia w Iwoniczu-Zdroju zakończył się audyt zewnętrzny. Pan Burmistrz poinformował, że kontrola jest w toku, zaplanowana jest do końca lipca. Wnioski z kontroli przekaże Radzie Miejskiej.

 

Ad 4. Zamknięcie sesji.

 

            Pan Przewodniczący zamknął posiedzenie o godzinie 9.25.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Danuta Borek

Przewodniczący Rady

 

       Józef Sowiński