biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu

Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu

Zarządzenie Nr 080.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu

Na podstawie art. 36a ust. 5 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. poz. 2156 z  późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

zarządzam, co następuje:

  • 1. Powierza się Panu Leszkowi Krukarowi pełnienie obowiązków dyrektora Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu do czasu powierzenia stanowiska dyrektora, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2017 roku.
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 roku.