Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyPowołanie Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego wiedzę ze szkolenia okresowego BHP

Powołanie Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego wiedzę ze szkolenia okresowego BHP

Zarządzenie Nr 017.K.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego wiedzę ze szkolenia okresowego BHP

Na podstawie art. 237 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.3)) , Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.), zarządzam co następuje:

  • 1. W celu przeprowadzania egzaminu sprawdzającego powołuję Komisję egzaminacyjną
    w składzie:

1) Dyrektor ZGK Ewa Folcik – Przewodniczący Komisji.

2) Marek Deręg – Inspektor ds. BHP, Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój – Członek Komisji.

  • 2. Powołana Komisja egzaminacyjna jest zobowiązana do sprawdzania przyswojenia przez pracowników administracyjno-biurowych w dniach 12 sierpnia 2016 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu – Zdroju uczestników szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wiedzy objętej programem szkolenia okresowego, umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny.
  • 3. Szczegółowe zadania związane z działalnością Komisji egzaminacyjnej powierza się Przewodniczącemu Komisji.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.