biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego na temat „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających planów operacyjnych funkcjonowania powiatów i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.”

Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego na temat „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających planów operacyjnych funkcjonowania powiatów i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.”

Zarządzenie Nr 077.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 19 sierpnia 2016 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego na temat „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających planów operacyjnych funkcjonowania powiatów i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.”

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015, poz. 827 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013, poz.1166 z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015, poz. 1829) oraz Zarządzenia Nr 224/2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 grudnia 2015 w spr. szkolenia obronnego,

zarządzam, co następuje:

  • 1. W dniu 29 i 30 września 2016 r. przeprowadzić ćwiczenia obronne na temat: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających planów operacyjnych funkcjonowania powiatów i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.”
  • 2. Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu należy przyjąć:

1) sprawdzenie umiejętności posługiwania się tabelą rozmówniczą WISŁOK – 1, tabelą BIESZCZADY przez zespół Akcji Kurierskiej i Stałego Dyżuru,

2) sprawdzenie systemu obiegu informacji w procesie doręczania dokumentów powołania,

3) wprowadzenie jednolitych zasad obiegu informacji wśród organów decyzyjnych i wykonawczych,

4) przygotowanie i sprawdzenie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego do wykonywania zadań w przypadku wystąpienia zagrożeń,

5) sprawdzenie skuteczności sposobów alarmowania ludności o zagrożeniach.

  • 3. Do udziału w ćwiczeniu powołuję:

1) Zespół Stałego Dyżuru,

2) Zespół Akcji Kurierskiej,

3) Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego,

4) Zespół Zastępczych Miejsc Szpitalnych.

  • 4. Organizację i przygotowanie dokumentacji ćwiczenia powierzam Inspektorowi ds. Obronnych i Obrony Cywilnej.
  • 5. Zobowiązuje się wszystkich uczestników ćwiczenia do przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • 6. Termin gotowości do ćwiczenia ustala się na dzień 29 września 2016r. na godz. 7:00.
  • 7. Miejscem pracy poszczególnych zespołów są pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy.
  • 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego, obronnych, wojskowych, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej.
  • 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia.