Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXVII/2016 z 2 sierpnia 2016r.

Protokół Nr XXVII/2016 z 2 sierpnia 2016r.

Protokół Nr XXVII/2016 z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 2 sierpnia 2016 r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju o godzinie 10.00.

 

            Przewodniczący Rady, Józef Sowiński, powitał radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, Zastępcę Burmistrza – Jacka Rygla, Planistów – Iwonę Skomiał
i Lidię Bogucką, Pracownika Referatu Infrastruktury – Danutę Lenart, zaproszonych gości oraz mieszkańców Gminy przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 14 radnych. Nieobecny Pan Stanisław Drozd. Następnie przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 

 1. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXV i XXVI.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój,
 • Uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” – część I,
 • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki nr 881 i 883),
 • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 34),
 • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 1945),
 • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki nr 2950 i 2952),
 • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 1153),
 • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 1580),
 • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 828),
 • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki nr 261/1 i 261/2),
 • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 2290),
 • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 270),
 • Zmiany Uchwały Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
  w Iwoniczu-Zdroju,
 • Zmiany Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
 • Zmiany Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
 • Zmiany Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
 • Zmiany Uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
  w Iwoniczu-Zdroju,
 • Ogłoszenia miesiąca listopada 2016 r. „Miesiącem pamięci sierż. Wojska Polskiego Mikołaja Nycza” na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.
 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu: głosujących 14, za 14.

 

Ad 2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.

Informację na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację
o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie między sesjami przedstawiła Pani Danuta Borek – Pracownik Biura Rady Miejskiej. Powyższe informacje stanowią załącznik do protokołu. Pan Burmistrz powiedział, że pomiędzy sesjami wraz z Panem Z-cą Burmistrza wykonał wiele prac, których efekty są obecnie widoczne. Do tych inwestycji można zaliczyć m.in. remonty dróg w Lubatowej. Dodał, że realizacja  projektów już rozpoczętych jest na tyle satysfakcjonująca, że nie przewiduje żadnych problemów z ich wykonaniem.

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXV i XXVI.

            Protokół z sesji nr XXV został przyjęty w głosowaniu: głosujących 14, za 13, wstrz. się 1. Pan Burmistrz poprosił o uzupełnienie jego wypowiedzi w protokole nr XXVI dotyczącej opinii Z-cy Burmistrza wyrażonej na zebraniu mieszkańców, poprzez dopisanie zdania: Odnośnie wypowiedzi Z-cy Burmistrza podkreślił, że jego Z-ca nie może być postrzegany jako człowiek przeciwny komukolwiek, ponieważ jest to człowiek z wielką wiedzą
i pracowitością.
Poprawka została przyjęta w głosowaniu: głosujących 14, za 9, wstrz. się 5. Protokół został przyjęty w głosowaniu: głosujących 14, za 10, wstrz. się 4.

 

Ad 4. Podejmowanie uchwał w sprawie:

 • Uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój,

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść projektu uchwały. Komisja Rozwoju Gminy oraz Komisja Uzdrowiskowa pozytywnie zaopiniowały procedowaną uchwałę. Wyjaśnień udzieliła Pani Planistka. Poinformowała, iż zmiana studium dotyczy terenu przeznaczonego pod budownictwo wielorodzinne. Skrótowo przedstawiła uwarunkowania prawne brane pod uwagę podczas opracowania uchwały oraz etapy prac. Oznajmiła, że w celu przygotowania projektu, Gmina wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
o przedstawienie zakresu prognozy ochrony środowiska, dokumentu towarzyszącego studium. Podała również do wiadomości, że zmiana studium została zaopiniowana pozytywnie przez organy upoważnione do uzgadniania tego dokumentu. Następnie
w kwietniu i marcu, projekt został wyłożony do publicznego wglądu. W okresie tym nie zgłoszono żadnych uwag. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 14, za 14.

 

 • Uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” – część I,

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przytoczył najważniejsze zagadnienia projektu uchwały. Komisja Uzdrowiskowa oraz Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowały przedmiotową uchwałę. Wyjaśnień udzieliła Pani Planistka. Poinformowała, że zmiana planu objęła następujące kwestie:

 • regulacja granic strefy uzdrowiskowej „A”,
 • zmiana przeznaczenia działki z budownictwa jednorodzinnego na budownictwo wielorodzinne,
 • zmiana przeznaczenia działek położonych pomiędzy ul. Kazurów a ul. Penara
  z terenów sportu na tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
 • zmiana przebiegu ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Ogrodową a ul. Zdrojową.

Pani Planistka poinformowała, że projekt uchwały został uzupełniony o dodatkowe zapisy wynikające ze zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pan Bogdan Ryznar zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie jednego z zapisów w uchwale dot. sytuowania budynków w odległości 1,5 m od linii rozgraniczających. W odpowiedzi Pani Planistka wyjaśniła, że linie rozgraniczające przebiegają pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu. Zapis korzystny jest w przypadku małych działek, na terenie których dopuszczono sytuowanie budynków w pobliżu tych linii. Pan Marcin Zając zapytał o powody zmiany przeznaczenia terenów sportowych na tereny budownictwa mieszkaniowego. Pani Planistka wyjaśniła, że powodem zmiany były wnioski mieszkańców oraz późniejsza akceptacja Rady Miejskiej, która podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania planu. Pani Danuta Lenart – Pracownik Referatu Infrastruktury powiedziała, że w uchwale ujednolicono zapisy dot. gabarytów oraz innych wartości  budynków  sanatoriów „Piast”
i „Ziemowit” oraz dawnej solarni. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 14, za 14.

 

 • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki nr 881 i 883),

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść projektu uchwały, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy. Pan Waldemar Niemczyk pytał
o własność rowu melioracyjnego znajdującego się pomiędzy działkami. Zasugerował również wstrzymanie się ze sprzedażą przedmiotowych nieruchomości, ponieważ ich wartość może wzrosnąć w przyszłości z powodu przebiegu drogi ekspresowej S19 w pobliżu tych działek. Pani Danuta Lenart w odpowiedzi poinformowała, że nic nie stoi na przeszkodzie aby Rada Miejska wstrzymała się z decyzją o sprzedaży nieruchomości. Dodała również, że sprzedaż nie dotyczy rowu melioracyjnego. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została odrzucona: głosujących 14, przeciw 13, wstrz. się 1.

 • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 34),

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść projektu uchwały, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 14, za 13, wstrz. się 1.

 

 • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 1945),

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść projektu uchwały, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy. Pan Bogdan Ryznar pytał czy działka, o której mowa jest przedmiotem dzierżawy. Pani Danuta Lenart poinformowała, że w przypadku, gdyby istniała umowa dzierżawy tej działki, zostanie ona wypowiedziana zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 14, za 9, wstrz. się 5.

 

 • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki nr 2950 i 2952),

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść projektu uchwały, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy. Pan Bogdan Ryznar pytał czy działka, o której mowa jest przedmiotem dzierżawy. Pani Danuta Lenart powiedziała, że prawdopodobnie te działki nie są dzierżawione. Pan Bogusław Dmytrak podkreślił, że zerwanie umowy dzierżawy mogłoby skutkować tym, iż podmiot dokonujący dzierżawy mógłby ponieść surowe konsekwencje w przypadku prowadzenia różnego rodzaju przedsięwzięć opartych o przedmiotową umowę. Pani Danuta Lenart wyjaśniła, iż podjęcie uchwały intencyjnej nie oznacza, iż działka zostanie natychmiast sprzedana. Pan Burmistrz dodał, że w podejmowaniu takich spraw bierze zawsze pod uwagę interes osób, których ona dotyczy. Podkreślił, że wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości przez Radę Miejską może umożliwić nabycie działek przez ich dzierżawców. Przedstawił również oferty przysłane do Urzędu Gminy przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa dot. sprzedaży ziemi na terenie gminy. Poprosił o zaufanie do siebie w decyzjach, które podejmuje. Pan Bogusław Dmytrak stwierdził, iż w przypadku przetargu na nabycie ziemi, dzierżawca może nie być
w stanie ją wykupić. Zapytał, czy prawdą jest, że przy ul. Zagrodniki zostanie zlikwidowana jedna droga i zostaną wybudowane dwie inne. Pan Burmistrz poinformował, że mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z wszelkimi projektami na terenie gminy i zgłaszania do nich uwag do 16 sierpnia. Poprosił o rozpropagowanie tych informacji. Pan Grzegorz Nieradka poruszył sprawę rolnika z Iwonicza, który otrzymał wypowiedzenie umowy dzierżawy, co skutkowało przerwaniem prowadzonych przez niego przedsięwzięć. Pan Waldemar Niemczyk zapytał na jakiej podstawie prawnej wypowiada się umowy o dzierżawę. Pan Burmistrz wyjaśnił, że jest ona rozwiązywana na zasadach zawartych w umowie. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 14, za 8, wstrz. się 6.

 

 • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 1153),

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść projektu uchwały, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy. Pan Marek Bliżycki poprosił o rozpoznanie, które działki objęte są umową dzierżawy. W celu sprawdzenia tych informacji Pan Przewodniczący ogłosił 20 min przerwy. Po wznowieniu obrad, Pani Danuta Lenart poinformowała, że działka nr 1945 stanowi przedmiot dzierżawy, a umowa wygasa 30 września. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 14, za 9, wstrz. się 5.

 

 • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 1580),

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść projektu uchwały, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  Uchwała została podjęta
w głosowaniu: głosujących 14, za 8, wstrz. się 6.

 

 • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 828),

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść projektu uchwały, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy. Pan Burmistrz poinformował, że działka nr 828 jest położona w sąsiedztwie sanatorium „Górnik”, które zwróciło się z wnioskiem o wydzielenie części działki w celu przeniesienia na jej teren stacji transformatorowej, co umożliwiłoby sanatorium budowę basenu. Wyjaśnił, iż nie jest to możliwe, ponieważ cała infrastruktura energetyczna podłączona do transformatora ograniczyłaby użyteczność pozostałej części nieruchomości. W związku z powyższym, przedstawiona została propozycja projektu uchwały dot. sprzedaży działki. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 14, za 14. 

 

 • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki nr 261/1 i 261/2),

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść projektu uchwały, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta
w głosowaniu: głosujących 14, za 13, wstrz. się 1.

 

 • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 2290),

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść projektu uchwały, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta
w głosowaniu: głosujących 14, za 13, wstrz. się 1.

 

 • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 270),

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść projektu uchwały, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta
w głosowaniu: głosujących 14, za 11, wstrz. się 3.

 

 • Zmiany Uchwały Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść projektu uchwały, zgodnie
z którą na członka ww. Komisji zaproponowano Pana Tomasza Klimkiewicza. Pan Bogdan Ryznar zgłosił kandydaturę Pana Waldemara Niemczyka na członka Komisji Budżetu
i Finansów. Wyżej wymienieni Radni wyrazili zgodę na swoje kandydatury. Następnie przeprowadzono głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami:

 • kandydatura Pana Tomasza Klimkiewicza na członka Komisji, o której mowa została odrzucona w głosowaniu: głosujących 14, za 6, przeciw 8,
 • kandydatura Pana Waldemara Niemczyka została przyjęta w głosowaniu: głosujących 14, za 8, przeciw 6.

W projekcie uchwały w wyniku głosowania wprowadzono poprawkę: § 1 pkt. 2) otrzymuje brzmienie: „Pan Waldemar Niemczyk”, głosujących 14, za 8, przeciw 5, wstrz. się 1.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie .Uchwała została podjęta
w głosowaniu: głosujących 14, za 8, wstrz. się 6.

 

 • Zmiany Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść projektu uchwały, zgodnie
z którą na członka ww. Komisji zaproponowano Pana Tomasza Klimkiewicza.  Innych  propozycji nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 14, za 13, wstrz. się 1.

 

 • Zmiany Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść projektu uchwały, zgodnie z którą ze składu osobowego ww. Komisji skreśla się Pana Stanisława Zająca, który złożył mandat radnego. Pan Waldemar Niemczyk zgłosił swoją rezygnację z członka Komisji. Następnie Przewodniczący ogłosił 10 min przerwy. Po wznowieniu obrad, w związku z powyższym, w projekcie uchwały wprowadzono następującą poprawkę w paragrafie 1: w § 1 skreśla się pkt. 2) i 4). Poprawka została przyjęta w głosowaniu: głosujących 14, za 14. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta
w głosowaniu: głosujących 14, za 14.

 

 • Zmiany Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczących
  i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść projektu uchwały dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Na ww. stanowisko zgłoszono kandydatury następujących Radnych: Pana Grzegorza Nieradki, Pana Marka Bliżyckiego. Wyżej wymienieni Radni wyrazili zgodę na swoje kandydatury. Pan Grzegorz Nieradka został wybrany Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów w głosowaniu: głosujących 14, za 8, przeciw 2, wstrz. się 4. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 14, za 9, przeciw 1, wstrz. się 4.

 

 • Zmiany Uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść projektu uchwały. Na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszono kandydatury następujących osób: Pana Marcina Zająca, Pana Marka Bliżyckiego. Pan Burmistrz poparł kandydaturę Pana Marka Bliżyckiego, przedstawiając go jako człowieka pracowitego, a szczególnie doświadczonego w pracy w gminnej społeczności. Poprosił o uwzględnienie tego podczas dokonywania wyboru. Pan Grzegorz Nieradka zwrócił uwagę na pewną zasadę, zgodnie z którą stanowiska przewodniczącego i wiceprzewodniczących zajmują osoby mieszkające w trzech miejscowościach gminy. Dlatego też zaproponowano kandydaturę Pana Marcina Zająca pochodzącego z Lubatowej. Następnie na członków Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów zgłoszono następujące osoby: Pana Grzegorza Nieradkę, Pana Waldemara Niemczyka, Pana Jerzego Jakubczyka, Pana Łukasza Bienia, Pana Bogdana Ryznara. Wyżej wymienieni Radni zostali powołani do składu Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu: głosujących 14, za 8, wstrz. się 6. Na przeprowadzenie tajnego głosowania Pan Przewodniczący Rady ogłosił 5 min przerwy. Po wznowieniu obrad Pan Grzegorz Nieradka – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wyniki tajnego głosowania. Na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wybrano Pana Marcina Zająca, który otrzymał 8 głosów (Pan Marek Bliżycki otrzymał 6 głosów). Pan Marcin Zając ze względów formalnoprawnych złożył rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej. Następnie, w wyniku głosowania uchwała zatwierdzająca wybór Pana Marcina Zająca na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej została podjęta: głosujących 14, za 8, przeciw 1, wstrz. się 5.

 

 • Ogłoszenia miesiąca listopada 2016 r. „Miesiącem pamięci sierż. Wojska Polskiego Mikołaja Nycza” na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

 Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść projektu uchwały oraz harmonogram obchodów uroczystości. Pan Grzegorz Nieradka stwierdził, iż wskazanym byłoby rozpatrzenie procedowanej uchwały przez Komisję Oświaty, KZiKF. Powiedział również, że nieroztropnym jest ogłaszanie dłuższego okresu czasu, czasem pamięci jednego iwonickiego bohatera, ponieważ znanych postaci jest więcej – których nazwiska i sylwetki przytoczył. Zwrócił się z prośbą o wzięcie pod uwagę także innych bohaterów podczas ogłaszania miesiąca pamięci oraz o rozpatrzenie sprawy przez Komisję Oświaty, KZiKF. Pan Marek Bliżycki zapytał kto był wnioskodawcą w przedmiotowej kwestii. Pan Burmistrz poinformował, że wnioskodawcą był Pan Adam Nycz. Powiedział, że wielu ludzi z Iwonicza zginęło w podobnych okolicznościach, dlatego nie jesteśmy w stanie uczcić pamięć wszystkich osób. Zasugerował, upamiętnianie pojedynczych bohaterów. Pan Grzegorz Nieradka zapytał z czym wiąże się wybór miesiąca listopada na miesiąc pamięci. Pan Burmistrz powiedział, że wybór miesiąca listopada jest po prostu zbiegiem okoliczności. W obliczu pojawiających się wątpliwości, zasugerował odsunięcie podjęcia uchwały w czasie. Pan Michał Kielar stwierdził, iż wybór miesiąca listopada wiąże się z wzięciem udziału w uroczystościach uczniów szkół. Pan Marcin Zając pytał o możliwość uzyskania informacji na temat osób, które bohatersko zginęły podczas II wojny światowej. Pan Burmistrz powiedział, iż poszukiwanie takich informacji może kosztować wiele pracy. Dodał, iż ważnym jest wskazanie jednostkowe osób, które mogą być pewnym drogowskazem. Pan Przewodniczący poparł wniosek o przekazanie sprawy Komisji Oświaty do rozpatrzenia. Zasugerował również opracowanie procedury wyszukiwania osób z terenu gminy, których pamięć należy uczcić. Wniosek o przekazanie sprawy Komisji Oświaty został przyjęty w głosowaniu: głosujących 14, za 14. W związku z powyższym uchwała nie została podjęta.

 

Ad 3. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

            Pan Marcin Zając pytał w sprawie terminu dokończenia budowy drogi do Bałucianki przez Gminę Rymanów. Pan Burmistrz poinformował, że droga zostanie dokończona
w przyszłym roku. Pan Bogusław Dmytrak ponowił wniosek z ostatniej sesji o przygotowanie nowej uchwały dotyczącej stypendium za osiągnięcia sportowe. Pan Burmistrz wyjaśnił, że ze względu rozpatrzenia podstaw formalnoprawnych nowego projektu uchwały, będzie on przygotowany do procedowania prawdopodobnie na kolejnej sesji. Pan Bogdan Ryznar pytał w kwestii remontów dróg w Iwoniczu. Wyjaśnień udzielił Pan Jacek Rygiel – Z-ca Burmistrza. Następnie Pan Przewodniczący Rady przedstawił pismo skierowane do Rady Miejskiej,
w którym rolnik z Iwonicza zwrócił się z prośbą o poparcie w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy dzierżawy działki należącej do Gminy Iwonicz-Zdrój przez Burmistrza Gminy. Pan Burmistrz powiedział, że nie rozumie słów „umożliwić Burmistrzowi udzielenia pozytywnej odpowiedzi”, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie aby tak też się stało. Nadmienił, że we wszystkich sprawach kieruje się życzliwością i stara się zrozumieć sytuację osób, które do niego przychodzą. Wyraził swoje zdziwienie formą załatwiania sprawy, ponieważ oczekiwał spotkania i rozmowy z rolnikiem w Urzędzie. Poinformował, że wycofał się z umowy dzierżawy w sposób, który umożliwiłby kupno działki przez dzierżawcę. Pan Burmistrz dodał, że nie chciałby aby w zaistniałej sytuacji przedstawiano go jako osobę nieżyczliwą, ponieważ jest to nieprawda. Pan Grzegorz Nieradka zwrócił się z prośbą
w imieniu Radnych o pozytywne rozpatrzenie prośby wnioskodawcy. Pan Burmistrz
w odpowiedzi wyjaśnił, że prośba ta jest niepotrzebna, gdyż kontakt rolnika z jego osobą
w tej sprawie byłby wystarczający. Pan Bogdan Ryznar zwrócił uwagę, że wnioskodawca poczuł się zagrożony tym, że mógłby stracić możliwość prowadzenia projektu unijnego
w oparciu o umowę dzierżawy. Pan Burmistrz poinformował, że zna kontekst sprawy. Powtórzył jeszcze raz, że robi wszystko, aby mieszkańcy gminy byli zadowoleni. Pan Przewodniczący odniósł się do wcześniejszych wypowiedzi Burmistrza twierdząc, że najpierw należało poprosić wnioskodawcę o rozmowę i przedstawić mu stosowne wyjaśnienia, a dopiero później skierować do niego ewentualne pisma. Pan Burmistrz zgodził się ze swoim przedmówcą. Pan Łukasz Bień poprosił o przedstawienie w powiecie sprawy dotyczącej budowy chodnika na zakręcie w rejonie Nowsia w Lubatowej, ponieważ istniejący stan drogi i utrudniona widoczność w tym miejscu i stanowi realne zagrożenie dla pieszych. Poprosił również o zasypanie dziury na przystanku w tej samej okolicy. Pan Burmistrz poinformował, że wkrótce zostaną wykonane przystanki w Iwoniczu od skrzyżowania do Iwonicza-Zdroju. Zasugerował również o kierowanie wniosków w sprawie chodnika do powiatu do Pana Sołtysa w Lubatowej. Pan Bogusław Dmytrak zwrócił uwagę na problem uporządkowania drzew na terenach prywatnych, które rosną przy drogach, ponieważ mieszkańcy mogą nie wyrazić zgody na ich usunięcie. Pan Grzegorz Nieradka poprosił o zwrócenie uwagi właścicielowi nieruchomości Barbórki położonej w Iwoniczu-Zdroju na konieczność uporządkowania terenu wokół tego budynku. Pan Z-ca Burmistrza zadeklarował rozpatrzenie sprawy. Pan Marcin Zając pytał w kwestii terminu rozpoczęcia budowy przedszkola w Lubatowej i jego wykonawcy. Pan Z-ca Burmistrza poinformował, że umowa z wykonawcą zostanie podpisana w przyszłym tygodniu. Pan Przewodniczący przedstawił pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie dot. oświadczeń majątkowych Burmistrza Gminy, Przewodniczącego Rady i p.o. Kierownika ZGK w Iwoniczu-Zdroju. Pan Burmistrz omówił sprawę zagrożenia, które  miało miejsce w jednym z bloków wielorodzinnych w Iwoniczu-Zdroju, mieszkańcy zgłosili  to zdarzenie do Prokuratury w celu zastosowania środka zapobiegającego ponownemu zagrożeniu.

 

Ad 4. Zamknięcie sesji.

            Pan Przewodniczący zamknął posiedzenie o godzinie 14.15.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Danuta Borek

Przewodniczący Rady

 

       Józef Sowiński