biuletynNabór pracownikówKonkurs na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Konkurs na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Konkurs na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 902 )

Ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój

 1. Określenie stanowiska urzędniczego

Podinspektor pełny etat

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku objętym konkursem:

 1. Prowadzenie dokumentacji archiwum zakładowego, przyjmowanie dokumentów w celu ich przechowywania w archiwum oraz w celu późniejszego przekazania ich do archiwum państwowego lub przeznaczenia na przemiał.
 2. Wykonywanie obowiązków koordynatora czynności kancelaryjnych polegających na bieżącym nadzorze nad prawidłowością wykonywanych czynności kancelaryjnych, w szczególności
  w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw
  i prowadzenia akt spraw,
 3. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie oraz z ustawy o sporcie, w szczególności zadań związanych
  z prowadzeniem działalności przez kluby sportowe z terenu Gminy Iwonicz – Zdrój.
 4. Prowadzenie spraw związanych ze stypendiami sportowymi.
 5. Rozliczanie i nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji dla klubów sportowych.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu upowszechniania sportu w gminie.
 7. Przygotowywanie i przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na realizacje zadań o charakterze pożytku publicznego.
 8. Wykonywanie czynności związanych z zaopatrzeniem urzędu w materiały biurowe oraz czynności związanych z dzierżawą i prawidłowym funkcjonowaniem kserokopiarek.
 9. Wymagania stawiane kandydatom :

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 5. posiada nieposzlakowaną opinię,
 6. minimalny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego 12 miesięcy.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość  przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 3. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 4. kultura osobista,
 5. komunikatywność, sumienność.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój wg stanu na miesiąc poprzedzający miesiąc ogłoszenia konkursu wynosił  więcej niż 6%.

VII. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys wraz z opisem pracy zawodowej,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz  kopie innych dokumentów lub zaświadczeń, które mogą mieć znaczenie przy rozpatrywaniu ofert,
 4. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
 5. oświadczenie, że kandydat:
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 1. kopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U z 2016.r poz. 902),
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z póź.zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na ww. stanowisko i archiwizację dokumentów konkursowych,
 1. dane kontaktowe: numer telefonu, adres mailowy, adres do korespondencji.

Wszystkie  oświadczenia, list motywacyjny, życiorys powinny być własnoręcznie podpisane, kserokopie przedłożonych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem  pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

 VIII. Składanie ofert

 1. Oferty należy składać w kopertach zamkniętych  z dopiskiem:

„ Konkurs na stanowisko podinspektora w Iwoniczu-Zdroju”

w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój  Al. Słoneczna 28,       38-440 Iwonicz-Zdrój w godzinach :
poniedziałek 7:00-17:00
wtorek środa czwartek 7:00-15:00
piątek 7:00-13:00

 1. Koperta powinna być opatrzona danymi kontaktowymi osoby składającej ofertę.

3.Termin składania ofert upływa    18.10.2016 r. o godz. 13 .00.
Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

 1. Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wynikach naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać osobiście za pokwitowaniem.
 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój.
 3. Informacje organizacyjne:
 4. Informacji o konkursie udziela Pani Beata Siekańska nr tel. 13 43 502-12 w. 140 , Urząd Gminy Al. Słoneczna 28 w Iwoniczu-Zdroju nr pokoju 201,
 5. Rozpatrzenia ofert oraz rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami dokona komisja konkursowa,

3.O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą poinformowani drogą mailową lub telefonicznie,

 1. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na stronie BIP  Gminy Iwonicz-Zdrój   oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju,
 2. Burmistrz ma prawo unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyn.

konkurs_na_stanowisko_podinspektora