Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoZapytanie ofertowe na zadanie: „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju”.

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju”.

Iwonicz-Zdrój, dnia 6 października 2016 r.

Znak sprawy: IZ.271.02.83.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134.O.2014 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 31 grudnia 2014 r. i dotyczącego udzielania zamówień do  30 tys. euro w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, zwracamy się z zapytaniem ofertowym  o cenę usługi.

  1. Przedmiot zamówienia pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DO URZĘDU GMINY W IWONICZU–ZDROJU”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych jak również zwrotów przesyłek niedoręczonych i potwierdzeń odbioru.

2. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się:                                                              

a) przesyłki listowe nierejestrowane (zwykłe) krajowe i zagraniczne, tj. nadane i doręczone bez pokwitowania,

b) przesyłki listowe rejestrowane (polecone) krajowe i zagraniczne, tj. przesyłki nadane i doręczone za pokwitowaniem lub z potwierdzeniem odbioru, w tym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru zgodnym z Kodeksem postępowania administracyjnego,

c) przesyłki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym przyjmowane na warunkach szczególnych wysyłane będą jako priorytetowe z uwzględnieniem podziału na przesyłki ekonomiczne i priorytetowe oraz gabaryty.

3. Przesyłki pocztowe będą kwalifikowane według rodzaju przesyłek obowiązujących u Wykonawcy.

Pełna treść zapytania ofertowego do poprania ze strony Zamawiającego.

Pliki do pobrania:

 

UWAGA !!!

Wprowadzono modyfikację zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

W związku z modyfikacja zapytania ofertowego przedłuża się termin składania ofert do dnia

20 października 2016 r.

NOWE pliki do pobrania:

zapytanie-ofertowe-poprawione

zal-nr-1-formularz-ofertowy

zal-nr-2-projekt-umowy2