Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyCentralizacja rozliczeń podatku VAT w Gminie Iwonicz-Zdrój, jej jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym

Centralizacja rozliczeń podatku VAT w Gminie Iwonicz-Zdrój, jej jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym

Zarządzenie Nr 021.K.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 3 października 2016 r.

W sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Iwonicz-Zdrój, jej jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. (C-276/14) a także art.3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz.1454) zarządzam co następuje:

  • 1. Wprowadzam do stosowania Procedurę rozliczania podatku VAT w Gminie Iwonicz-Zdrój, jej jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym.
  • 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorom jednostek budżetowych, dyrektorowi zakładu budżetowego, Skarbnikowi Gminy Iwonicz-Zdrój i pracownikom wykonującym zadania z zakresu podatku VAT.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.