Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie stałej komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

Powołanie stałej komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

Zarządzenie Nr 092.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie powołania stałej komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1446), w związku z § 38 ust. 3 Instrukcji Archiwalnej stanowiącej załącznik nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn zm.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn zm.),

z a r z ą d z a m, co następuje :

  • 1. Powołuje się stałą komisję ds. brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się  w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój w niżej podanym składzie:

1) Anna Malik-Borowska – Sekretarz Gminy – Przewodnicząca Komisji

2) Maria Rajchel – Kierownik Referatu Finansowego – Członek Komisji

3) Beata Siekańska – Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego – Członek Komisji

4) Robert Niemczyk – Kierownik Referatu Infrastruktury – Członek Komisji

5) Danuta Borek – Z-ca Kierownika USC – Członek Komisji

6) Genowefa Dopart – Kierownik Referatu Oświaty – Członek Komisji

7) Adam Wacławik – Członek Komisji

  • 2. Do zadań Komisji, o której mowa w § l należy:
  1. dokonanie przeglądu dokumentacji niearchiwalnej,
  2. ocena przydatności dokumentacji niearchiwalnej do celów praktycznych oraz wydzielenie dokumentacji nieprzydatnej i przekazanie jej na makulaturę,
  3. sporządzenie protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej,
  4. sporządzanie spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie,
  5. przekazanie dokumentacji do zniszczenia, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego w Rzeszowie, na jej brakowanie.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.