Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzygotowanie i przeprowadzenie treningu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Iwonicz-Zdrój

Przygotowanie i przeprowadzenie treningu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Iwonicz-Zdrój

Zarządzenie Nr 096.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu wojewódzkiego  systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015r  poz. 144 z późn. zm.), §3 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850) oraz zarządzenia Nr 54/2016 Starosty Krośnieńskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 16 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia i przeprowadzenia treningu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania zarządza się co następuje:

  • 1. Rozwija się częściowo system wykrywania i alarmowania o zagrożeniach na terenie gminy Iwonicz-Zdrój w dniu 27 września 2016 roku w celu udziału w treningu wojewódzkim nt. „ Doskonalenie procedur prognozowania, wymiany informacji oraz ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w ramach reagowania przez podmioty zarządzania kryzysowego i formacje SWA wszystkich szczebli na zagrożenia czasu pokoju i wojny”.
  • 2. Do udziału w treningu powołuję 50 % obsady stanu osobowego Drużyny Wykrywania i Alarmowania – SWA oraz 4 punkty alarmowania.
  • 3. W treningu należy przyjąć następujące cele szkoleniowe:
  1. Doskonalenie stanów osobowych formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania w zakresie zbierania i przetwarzania informacji w prognozowaniu sytuacji po wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska oraz wypracowaniu wniosków i propozycji do decyzji o prowadzeniu działań ratowniczych i ochronnych.
  2. Sprawdzenie skuteczności działania scentralizowanego systemu syren alarmowych włączonych do systemu radiowego sterowania.
  3. Szkolenie, doskonalenie obsad osobowych wymienionych formacji w prognozowaniu sytuacji po wystąpieniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska oraz wypracowanie wniosków dla szefa OC Gminy w zakresie prowadzenia działań ratowniczych.
  4. Doskonalenie obiegu informacji przy wykorzystaniu radiowej sieci zarządzania.
  • 4. W ramach treningu w dniu 27 września 2016r. zostanie przeprowadzona głośna próba syren włączonych do radiowego systemu na terenie Gminy.
  • 5. Koordynowanie i nadzór przygotowania i przeprowadzenia treningu powierzam Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, wojskowych, obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej.
  • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas przygotowania i przeprowadzenia treningu.