Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego

Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego

UCHWAŁA NR XXVIII/182/2016
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j.t.) oraz art.216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z póżn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju u c h w a l a, co następuje :

 

§ 1. 1. Gmina Iwonicz-Zdrój udzieli w 2017 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Krośnieńskiemu w kwocie 1 500 000 zł ( słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2002R Iwonicz Wieś – Iwonicz-Zdrój w km 0+050-5+234 i Nr 1976R Krosno – Rogi – Iwonicz w km 11+360-12+277
w miejscowościach Iwonicz-Zdrój i Iwonicz”.
2. Pomoc finansowa zostanie udzielona w przypadku zakwalifikowania wniosku Powiatu Krośnieńskiego o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.
§ 2. Podstawą przekazania środków finansowych będzie umowa z Powiatem Krośnieńskim,
w której określone zostanie przeznaczenie i zasady rozliczania środków.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu
i Finansów Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.