Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 100.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446)     oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 14 stycznia 2016 r.

z a r z ą d z a m, co następuje :

  • 1. W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:
  1. Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych zgodnie z tabelą nr 1,
  2. Dokonuje się zmian w planie wydatków własnych zgodnie z tabelą nr 2,
  3. Zmiany planów finansowych w jednostkach budżetowych otrzymują brzmienie zgodnie z tabelą nr 3,
  4. Dokonuje się zmian w planach finansowych dochodów i wydatków na zadania zlecone zgodnie z tabelą nr 4 i 5.
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.