Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWydzierżawienie części działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

Wydzierżawienie części działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

Zarządzenie Nr 099.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 22 września 2016 r.

w sprawie wydzierżawienia części działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym   (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.,  poz. 446)

zarządzam, co następuje :

  • 1. Część działki o numerze ewidencyjnym 1306/3 położonej w Iwoniczu-Zdroju, o powierzchni dzierżawy wynoszącej 13,0m2, będącej własnością Gminy Iwonicz-Zdrój,  ujawnionej w księdze wieczystej KS1K/00063986/7, przeznaczam  do wydzierżawienia Panu Bogusławowi Krawców zam. Sanok ul. Źródlana 6, na okres trzech lat , począwszy od dnia 15 września 2016 roku do 14 września 2019 roku.
  • 2. Zakres dzierżawy określa załącznik graficzny do niniejszego zarządzenia.
  • 3. Wydzierżawienie części działki, o której mowa w §1 zarządzenia, nastąpi na zasadach określonych w art. 693-709 Kodeksu cywilnego.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.