Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zmiana Uchwały Nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Zmiana Uchwały Nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

UCHWAŁA NR XXVIII/183/2016
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Na podstawie art.18a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) w związku z § 12 Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój przyjętego Uchwałą Nr XXV/192/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój (tj. Uchwała XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój, ogł. w Dz. Urz. Woj. Nr 2016.332)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wprowadza się następujące zmiany:
– § 1 pkt. 3) otrzymuje brzmienie: „Pan Grzegorz Nieradka”.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.