Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016 – 2022

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016 – 2022

Zarządzenie Nr 101.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016 – 2022.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 885, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje :

  • 1. W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju uchwał w sprawie zmian w  chwale budżetowej na 2016 rok oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą długu na lata 2016 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

 

zalacznik1-do-zarzadzenia-nr-101-o-2016

zalacznik2-do-zarzadzenia-nr-101-o-2016

 

 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 101.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 30 września 2016 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022 Gminy Iwonicz-Zdrój – zmiany wynikające z uchwał Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.

Dla roku 2016

Dokonano zmiany planu dochodów w tym: zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2 206 949,89 zł plan dochodów majątkowych o kwotę 85 412,08. Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 2 292 361,97 zł

Wydatki budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 2 292 361,97 złotych. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 156 099,89 zł ,a majątkowe o kwotę 136 262,08 zł.