biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXVIII/2016 z 12 września 2016r.

Protokół Nr XXVIII/2016 z 12 września 2016r.

Protokół Nr XXVIII/2016 z obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 12 września 2016 r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju o godzinie 10.00.

 

            Przewodniczący Rady, Józef Sowiński, powitał radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, Zastępcę Burmistrza – Jacka Rygla, Janusza Turka Skarbnika Gminy.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 14 radnych. Nieobecny usprawiedliwiony Pan Stanisław Drozd. Następnie przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 

  1. Otwarcie.
  2. Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXVII.

4.Podjęcie uchwał w sprawie:

1)  zmiany uchwały Nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,

2) zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych,

3) zmian w uchwale budżetowej na 2016r.,

4) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego.

 

  1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
  2. Zamknięcie sesji.

 

Pan Burmistrz zgłosił wniosek, aby projekt uchwały z pkt 4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego procedować w ust. 2 po otwarciu obrad, ze względu na przekazanie uchwały do Starostwa Powiatowego w Krośnie w celu podjęcia dalszej procedury w przedmiotowej sprawie oraz prosił o przerwę po podjęciu tej uchwały.

Wniosek został przyjęty w głosowaniu 14 za.

 

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu: głosujących 14, za 14.

 

Ad 2. Podjęcie uchwały w sprawie:

  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pan Burmistrz uzasadnił projekt uchwały – poinformował, że wspólna inwestycja z powiatem obejmować będzie dużo większy zakres prac do wykonania niż obecnie wykonywana inwestycja w Lubatówce i w Lubatowej. Starosta Powiatu Krośnieńskiego zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 1 500 000 złotych na dofinansowanie  inwestycji jaką planuje realizować w roku 2017 na  terenie gminy Iwonicz-Zdrój. Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Łączny koszt inwestycji wg kosztorysów inwestorskich wynosi 5 800 000 zł. W ramach przedmiotowej inwestycji planowane jest do wykonania:- w ciągu drogi powiatowej Iwonicz Wieś – Iwonicz-Zdrój – przebudowa i remont istniejącego chodnika, budowa zatoki autobusowej, wzmocnienie nawierzchni na całym odcinku drogi, wykonanie ścieków liniowych, odmulenie rowów. Następnie w ciągu drogi powiatowej Krosno – Rogi Iwonicz na odcinku od Zespołu Szkół do skrzyżowania z drogą gminną planowana jest odcinkowa zabudowa rowu, budowa chodnika, budowa ronda, wykonanie poszerzeń jezdni i zatoki oraz wzmocnienie nawierzchni. Prosił Radę o pozytywne podjęcie tej uchwały. Omówiono również budowę chodnika przy drodze gminnej ze środków funduszu sołeckiego do skrzyżowania z drogą powiatową w Iwoniczu. W tej sprawie głos zabrał Pan Waldemar Niemczyk. Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady Poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 za.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy.

Po przerwie wznowił obrady.

Ad. 3 Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.

Informację na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację
o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie między sesjami przedstawiła Pani Danuta Borek – Pracownik Biura Rady Miejskiej. Powyższe informacje stanowią załącznik do protokołu. Pan Burmistrz poinformował, że ww okresie zostało wykonanych wiele rzeczy  im.in. odbyło się spotkanie w sprawie legalizacji uchwały w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Iwonicza-Zdroju cz.I przedstawił zakres omawianych spraw na ww spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim. Poinformował o opracowanej i przedstawionej Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016r. oraz poinformował o wykonanych remontach dróg w Gminie, których efekty są obecnie widoczne.

 

Ad 4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXV i XXVI.

Protokół z sesji nr XXVII z dnia 2 sierpnia został jednogłośnie 14 za.

 

Ad 5. Podejmowanie uchwał w sprawie:

  • zmiany uchwały Nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Pan Dmytrak Bogusław zgłosił kandydaturę Pana Grzegorza Nieradkę –  Pan Radny Nieradka wyraził zgodę na kandydowanie.

Pan Rajmund Boczar Zgłosił kandydaturę Pana Tomasza Klimkiewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie kandydatury Grzegorza Nieradki. W wyniku głosowania kandydatura Pana Grzegorza Nieradki została przyjęta  w głosowaniu 8 za, 6 radnych wstrzymało się od głosu.  Wobec powyższego Przewodniczący Rady odstąpił od głosowania nad kandydaturą Pana
T. Klimkiewicza.

Uchwała została podjęta w głosowaniu 9 za, wstrzy. się 5.

Pan Grzegorz Nieradka zgłosił rezygnację z pracy w Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej.

 

  • zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych,

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Pan Marcin Zając zgłosił wniosek aby Przewodniczący Rady nie czytał projektu uchwały, wniosek został przyjęty w głosowaniu 14 za. Następnie Pan Marcin Zając Przewodniczący Komisji  OKZiKF odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały oraz wniosek Komisji  w sprawie wykreślenia  z § 2 ust. 2 zapisów  lit. f) i g) oraz w § 5 w ust.3  dodać wyrazy „w okresie wymienionym w ust.1”.

Pan Ryznar Bogdan zabrał głos na temat projektu uchwały opracowanego przez radnych i  projektu przedłożonego przez Burmistrza. podkreślił, że projekty są zbieżne projekt procedowany zawiera drobne dodatki i skreślenia. Przedstawił szczegółowo wprowadzone zmiany, które m.in. dotyczą w § 5 zawężenia kręgu osób uprawnionych do uzyskania stypendium zapisanych (lit. f) i lit.g), a jedynym kryterium do uzyskania stypendium jest wynik sportowy. Uważa, że takie zawężenie może spowodować unieważnienie uchwały przez nadzór prawny Wojewody. Następnie odczytał z marca br negatywną opinię burmistrza do projektu uchwały przygotowanego przez radnych. Pytał dlaczego burmistrz wtedy przedstawił negatywną opinię do projektu radnych. Pan Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego Bogdana Ryznara i uzasadnił wprowadzenie zapisu w § 2 uważa, że ograniczenie wiekowe według niego jest zasadne, ponieważ osoby uprawiające zawodowo sport winny zadbać o swoje finanse. Podkreślił również, ale nie widzi problemu by zostały wykreślone z projektu uchwały wnioskowane przez Komisję zapisy z § 2 lit. f) i g). Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał wniosek Komisji pod głosowanie w sprawie wykreślenia  z § 2 ust. 2 zapisów  lit. f) i g) oraz w § 5 w ust.3  dodać wyrazy „w okresie wymienionym w ust.1”-

w wyniku głosowania wniosek został przyjęty 13 za. Uchwała została podjęta w głosowaniu 13 za. Jeden radny opuścił obrady sesji.

 

  • zmian w uchwale budżetowej na 2016r.,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Omówiono projekt uchwały w którym proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 51 443,08 zł w tym : dotacja Wojewody Podkarpackiego zwrot funduszu sołeckiego wykonanego w 2015 roku w wysokości 31 750,08 zł, środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 8 000 złotych. Są to środki  na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych, środki w wysokości 4 993 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach oraz 6 700 zł są to środki z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum Publicznym w Iwoniczu. W wydatkach kwotę 31 750,08 zł dotyczącą zwrotu części funduszu sołeckiego proponuje się przeznaczyć na zakup wyposażenia do kuchni w Domach Ludowych. Kwoty pochodzące z subwencji oświatowej oraz z wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum Publicznym proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w oświacie zgodnie ze złożonymi wnioskami. Proponuje się również zmianę przeznaczenia kwoty 2000 złotych i przekazania jej jako dotacji celowej dla OSP Lubatowa. Środki te będą stanowić wkład własny przy zakupie wyposażenia z dofinansowaniem z MSWiA. W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli Pan Marek Bliżycki pytał czy wyposażenia będą zakupione do każdego domu ludowego. Pan Z-ca Burmistrza poinformował o zakupie urządzeń do kuchni do każdego domu ludowego. Pan Marek Bliżycki proponował w domu ludowym w Iwoniczu kompleksowo doprowadzić do funkcjonalności kuchnię oraz zakupić wyposażenie, aby przyciągnąć zainteresowanych wynajmem sali i uzyskać środki z wynajmu. Pan Burmistrz poinformował, że od 2017r kompleksowo podejdziemy do remontów domów ludowych, tak aby w danym roku całościowo wykonać remont jednego obiektu, tak jak wykonano remont przedszkola w Iwoniczu.

Pan Waldemar Niemczyk proponował wykonać remont domu ludowego i ośrodka zdrowia w Iwoniczu a zrezygnować z planowanej budowy nowego obiektu remizy OSP wraz
z  ośrodkiem zdrowia ze względu na dodatkowe koszty utrzymania kolejnego budynku dla Gminy. Podkreślił, że są takie głosy mieszkańców. Pan Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego i stwierdził, że Pan Radny zmienia kierunek rozpoczętych działań w kierunku budowy nowego obiektu ale nie widzi problemu jeżeli będzie taka wola mieszkańców, to będą wykonywane inne zadania i nie będziemy wycinać dębów. Pan Ryznar Bogdan poinformował, że niektórzy mieszkańcy chcą, aby planowaną inwestycję usytuować w innym miejscu np na placu koło cmentarza. Pan Z-ca Burmistrza poinformował, że ze względu na obowiązujące strefy ochronne przy cmentarzach nie można wznosić takich obiektów. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie. Uchwała została podjęta w głosowaniu 13 za.

 

Ad. 6. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

W sprawach bieżących gminy omawiano następujące sprawy:

Pan Marek Bliżycki prosił o zwrócenie uwagi na nieprofesjonalne działania w systemie geoportal, ponieważ oznaczone granice działek odbiegają od rzeczywistości.

Pan Waldemar Niemczyk proponował zakupić sprzęt dla ZGK aby mógł wykonywać remonty dróg. Pan Z-ca poinformował, ze nie ma takiej możliwości.

Pan Ryznar podziękował za wykonany remont drogi przy ul. Floriańskiej.

Pan Marcin Zając prosił o wykonanie remontu drogi zbudowanej z płyt betonowych w Lubatowej.

Pan Łukasz Bień podziękował za wykonane inwestycje oraz zgłosił, aby na górnym odcinku drogi powiatowej nie wykonywać dwóch przejść przy budowie chodnika w Lubatowej, ponadto wnosił o konieczność zabezpieczenia zakrętu na Nowsiu oraz wykonanie oświetlenia na granicy Lubatówki i Lubatowej zamontowanie 3 -4 lamp. Pan Ryznar Bogdan zgłosił konieczność wykonania oświetlenia przy ul. Floriańskiej też od 3-4 lamp. Pan Waldemar Niemczyk prosił o utwardzenie poboczy drogi przy ul. Kmiecie. Pan Marek Bliżycki w imieniu mieszkanki Iwonicza-Zdroju A. Caryk podziękował za remont ul. Kwiatowej oraz prosił, aby na zakręcie tej drogi wzmocnić ustawienie słupa elektrycznego.

Pan Marcin Zając pytał, czy Pan Burmistrz podjął decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla uczniowskiego klubu sportowego „Partyzant” dot. dofinansowania realizowanego projektu sportowego.

Pan Burmistrz i Pan Z-ca Burmistrza  przyjęli do wiadomości zgłoszone sprawy, potwierdzili konieczność ich wykonania. Pan Burmistrz  poinformował o podjętej pozytywnej decyzji w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla UKS Partyzant w wysokości 3000 zł tj dofinansowanie wyjazdu, a pozostałe koszty wyżywienia proponuje pokryć przez rodziców
z dofinansowania 500+.

Przewodniczący Rady przedstawił zgłosił sprawę z ul. Kmiecej jaka była zgłaszana przez mieszkańca do załatwienia oraz prosił aby sprawdzić dlaczego że nie pali się światło na ul. Zadwór w kierunku Osiedla. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi, że sprawa z ul. Kmiecej została załatwiona. 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił pisma do wiadomości Rady dot.:

-unieważnienia uchwały w spawie zmiany MPZP Iwonicz-Zdrój cz.1,

-uwag Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie do złożonych oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w celu zapoznania się z nimi i do zastosowania.

Pan Grzegorz Nieradka ponowił prośbę o uzupełnienie bariery zabezpieczającej skarpę przy ul. Długiej w Iwoniczu.

Pan Z-ca Burmistrza poinformował, że bariery będą przy tej skarpie uzupełnione.

Ad. 7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 12.00.

 

Prot. D Borek                                                            Przewodniczący Rady                     

                                                                                  Józef Sowiński