Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXIX/2016 z 11 października 2016 r.

Protokół Nr XXIX/2016 z 11 października 2016 r.

Protokół Nr XXIX/2016 z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 11 października 2016 r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju o godzinie 10.00.

 

            Przewodniczący Rady, Józef Sowiński, powitał radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, Zastępcę Burmistrza – Jacka Rygla, Janusza Turka Skarbnika Gminy, Panią Annę Malik-Borowską Sekretarz Gminy, Pana Wiesława Bocianowskiego autora planu GPZ w Iwoniczu, pracowników Urzędu Panią D. Lenart i  D.Borek i oraz mieszkańca Gminy.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Obecnych jest 13 radnych. Nieobecnych jest dwóch radnych usprawiedliwionych, Pan Stanisław Drozd i Pan Grzegorz Nieradka. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 

 1. Otwarcie.
 2. Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXVIII.

4.Podjęcie uchwał w sprawie:

1)         uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój,

2)         uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz GPZ”
w Iwoniczu,

3)         uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „Iwonicz-Zdrój – część I,

4)         zmiany uchwały Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,

5)         wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju,

6)         wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

7)         zmian w uchwale budżetowej na 2016r.,

8)         zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

Uwag nie zgłaszano, porządek obrad został przyjęty w głosowaniu: głosujących 13, za 13.

 

Ad 2. Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.

Informację na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie między sesjami przedstawiła Pani Anna Malik-Borowska – Sekretarz Urzędu Gminy. Powyższe informacje stanowią załącznik do protokołu. Pan Burmistrz poinformował, że mieszkańcy z dużym uznaniem i zadowoleniem przyjmują inwestycje wykonane na terenie gminy. Następnie Pan Burmistrz przekazał informację nt. odznaczonych 7 pracowników urzędu Gminy medalami złotymi i srebrnymi przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „za służbę w samorządzie”. Podkreślił, że jest to uznanie za wieloletnią pracę, za jakość wykonywanej pracy. Nadmienił, że Pani Wojewoda pozytywnie zaopiniowała skierowane przez nas wnioski o nadanie medali i przesłała je dalej do akceptacji przez Kancelarię Prezydenta. Jest to dowód, że marka naszej gminy jest pozytywnie odbierana przez Wojewodę i Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Ad 3.

Przyjęcie protokołu z sesji nr XXVIII.

Radni zapoznali się z protokołem z sesji nr XXVIII, która odbyła się 12 września 2016 r. Uwag nie zgłaszano. Protokół został przyjęty w głosowaniu: głosujących 13, za 12, wstrzy. się 1.

Ad 4.

Podejmowanie uchwał w sprawie:

 

 • uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Rozwoju Gminy i Komisja Uzdrowiskowa wydały pozytywną opinię do projektu uchwały,

Pani Lenart i Pani Sekretarz Gminy prosiły o dopisanie w § 1 projektu uchwały wyrazów „z późniejszymi zmianami z podaniem numeru uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdroj.

Pan Bocianowski przedstawił wprowadzone zmiany do projektu uchwały po rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Podkarpackiego. Poinformował, że merytorycznie studium dopuszcza lokalizację napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej 110 kV na odcinku ponad stu metrów. Przewodniczący Rady odczytał najistotniejszy zmieniony zapis w procedowanej uchwale. Uwag nie zgłaszano. Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 za.

 

 • uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz GPZ” w Iwoniczu,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Rozwoju Gminy i Komisja Uzdrowiskowa wydały pozytywną opinię do projektu uchwały.

Pan Bocianowski przedstawił poprawki do MPZP GPZ w Iwoniczu. Poinformował, że tak jak w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój dopuszcza się przebieg linii elektroenergetycznej 110kV, jako napowietrznej i kablowej.

Pan Dmytrak pytał, czy ta linia nie ułatwi firmom budującym wiatraki ich podłączenie na terenie gminy Dukla.

Pan planista wyjaśnił, że linia 110 kV jest elementem domykającym sieć wysokiego napięcia, na tym terenie. Linia ta ma poprawić warunki zasilania również odbiorcom indywidualnym, natomiast sieć 400 kV jest linią tranzytową przez poszczególne tereny. Cały system zasilania linii 110kV relacji Nowy Żmigród-Iwonicz realizowany jest w ramach programu inwestycji priorytetowych Ministerstwa Gospodarki, ujętych na liście projektów strategicznych dla infrastruktury energetycznej.  

Następnie dyskutowano na temat przepisów umożliwiających budowę wiatraków, odległości od zabudowań w terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego jak i w terenach gdzie nie ma planów zagospodarowania przestrzennego. Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących 13, za 11, przeciw 1, wstrz. się 1.

 

 • uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „Iwonicz-Zdrój – część I,

Przewodniczący Rady omówił projekt uchwały. Komisje Rozwoju Gminy i Komisja Uzdrowiskowa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Pan Marcin Zając zgłosił wniosek, aby nie czytać obszernego materiału projektu uchwały. Przewodniczący Rady poprosił Panią planistkę o omówienie projektu uchwały.

Pani planistka przedstawiła wprowadzone zmiany po rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Podkarpackiego do uchwały. Poprawki polegały na wprowadzeniu zmian w zakresie: ustalenia nowego przebiegu granicy strefy „A” dotyczących terenów położonych w obszarze zmiany, wyznaczenia terenów zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, oznaczenia przebiegu ciągów pieszo-jezdnych, uszczegółowienia określenia dostępności komunikacyjnej do zakładu przyrodoleczniczego i do pijalni wód. Określenia linii energetycznej na terenie lasu uzdrowiskowego oraz wprowadzenia korekty linii zabudowy.

Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 13, za 13.

 

 • zmiany uchwały Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Procedowana zmiana jest konsekwencją złożonej rezygnacji z pracy ww. komisji przez radnego Pana Grzegorza Nieradkę. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 13, za 12, wstrzy. się 1.

 

 • wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Na przedstawiciela do składu Rady desygnowano radnego Pana Marka Bliżyckiego. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 13, za 12, wstrzy. się 1.

 

 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwała dotyczy sprzedaży działki położonej w Lubatowej. Sprzedaż tej działki została pozytywnie zaopiniowana przez zebranie wiejskiego w Lubatowej. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 13, za 13.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy. Po przerwie wznowił obrady.

 

 • zmian w uchwale budżetowej na 2016r.,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały oraz poinformował o autopoprawce, którą wyjaśni skarbnik Gminy. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Stwierdził, że są pewne kontrowersje związane z przeniesieniem środków zaplanowanych na budowę windy w ośrodku zdrowia w Iwoniczu na zakup ciągników dla ZGK, ponieważ nie ma informacji nt. kosztów zakupu i eksploatacji tych ciągników, nie ma informacji na temat dalszego funkcjonowania obecnego ośrodka zdrowia bez windy. Prosił o przybliżenie planów ww. zakresie oraz planów z budową nowego ośrodka zdrowia.

Pan Skarbnik Gminy wyjaśnił autopoprawkę Burmistrza proponowaną w § 4 projektu uchwały, poinformował, że dotacja celowa określona w projekcie uchwały na zakup inwestycyjny nie może być przychodem zakładu budżetowego tylko kosztem inwestycyjnym, wprowadzonym wewnętrznym zarządzeniem Dyrektora ZGK do planu finansowego zakładu. W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli Pan Dmytrak – zabrał głos w sprawie dźwigu, stwierdził, że ta sprawa ciągnie się od poprzedniej kadencji. Mieszkańcom mówi się od 6 lat, że będzie dogodny dostęp do punktu lekarskiego zgodnie z określonymi wymogami. Ponadto uważa, że przeniesienie ośrodka zdrowia do budynku, gdzie jest rehabilitacja nie będzie możliwe ze względu na zawarte umowy z NFZ o świadczenie usług rehabilitacyjnych w wynajmowanym budynku. Natomiast w Lubatowej rozpoczęto budowę przedszkola i środki przez następne dwa lata będą tam angażowane a na dźwig nie będzie środków.

Z-ca Burmistrza poinformował, że na budowę dźwigu było zabezpieczonych 170 000 zł, z czego 45 000 zł zaplanowano na dokumentację ośrodka zdrowia i remizy OSP.

I wykonawca realizuje ten projekt. W przyszłym roku planujemy rozpoczęcie budowy ośrodka zdrowia i nie ma sensu budować windy. Kwotę 120 000 zł zaproponowano przeznaczyć na zakup dwóch ciągników, niezbędnych do odśnieżania dróg w Iwoniczu i w Iwoniczu-Zdroju. Za odśnieżanie w Iwoniczu za sezon płaci się 60 000 zł. Ponadto w ciągu roku ciągniki będą wykorzystywane do innych prac na terenie Gminy m.in. do wykaszania traw.

Pan Niemczyk pytał o całkowite koszty budowy ośrodka zdrowia i remizy. Pan Z-ca poinformował, że koszty budowy ośrodka zdrowia wraz z parkingiem i z klimatyzacją szacuje się na ok 2 500 000 zł.

Pan Ryznar pytał o lokalizację tego obiektu. Pan z-ca poinformował, że budowa planowana jest na terenie między szkołą, a domem ludowym po wycince dębów. Za remizą planuje się wykonać teren zieleni i plac zabaw dla dzieci, a istniejący budynek Remizy OSP będzie do rozbiórki.

Przewodniczący Rady pytał gdyby wystąpiło zagrożenie funkcjonowania punktu lekarskiego w Iwoniczu w zakresie likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych, czy w takiej sytuacji rzeczywiście zdążymy z budową ośrodka zdrowia. Ponadto uważa, że wykonanie windy w domu ludowym byłoby wskazane dla dogodnego korzystania z pozostałych funkcji, jakie pełni dom ludowy. Podkreślił, że będziemy głosować z autopoprawką, ale pod warunkiem, że burmistrz zapewni ciągłość funkcjonowania ośrodka zdrowia, Pan z-ca Burmistrza uważa, że damy radę z wykonaniem tego zadania..

Pan Ryznar pytał o zasadność ściągnięcia kwoty 6 000 zł z przebudowy sieci wodociągowej
z Iwonicza –zdroju w sytuacji, kiedy straty na wodzie sięgają do 45 %. Z-ca wyjaśnił przebudowę sieci wodociągowej na tym odcinku.

Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawki Burmistrza – „§ 4 Zwiększa się koszty inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego Gminy o kwotę 120 000 złotych, które będą pokryte z dotacji celowej na inwestycje”. Poprawka została przyjęta w głosowaniu jednogłośnie 13 za. Uchwała została podjęta w głosowaniu głosujących 13, za 9, wstrzy. się 4.

 

8)         zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Pan Skarbnik wyjaśnił zaproponowaną autopoprawkę do projektu uchwały, w § 3 otrzymuje brzmienie: „Zobowiązania z tytułu kredytu pokryte zostaną z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój w latach 2017 – 2021 z dochodów własnych, tj. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Koszty i ewentualne zabezpieczenia pokryte zostaną z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój w latach 2016-2021 z dochodów własnych tj. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.”

Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Ryznar nawiązał do zamieszczonych na stronie internetowej Burmistrza informacji nt. inwestycji wykonywanych bez kredytu i prosił Burmistrza o rzetelne przekazywanie informacji dla mieszkańców odnośnie realizacji rocznego budżetu gminy.

Pan Dmytrak zabrał głos w sprawie deficytu, którego wysokość w realizacji budżetu rocznego może ulec zmianie i uważa, że kredyt w planowanej wysokości nie musi być zaciągnięty. Pan Skarbnik potwierdził, że kredyt będzie zaciągnięty w wysokości niezbędnej wynikającej po wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych.

Pan Burmistrz podziękował Panu Ryznarowi za przekazaną informację odnośnie prowadzonej przez siebie strony internetowej gdzie zamieszcza pozytywne informacje dla mieszkańców gminy. Odnośnie kredytów uważa, że kredyty są rzeczą normalną i warto środki wydać na rzeczy, które będą dobrze służyć mieszkańcom i gdyby miał do wyboru budowę amfiteatru za pieniądze z kredytu, to by wybrał inne priorytety np. remonty domów ludowych. Pan Dmytrak nawiązał do budowy amfiteatru i stwierdził, że nie zgadza się z wypowiedzią Burmistrza, ponieważ na amfiteatr był odpowiedni projekt i wydatki z naszej strony nie były duże, a budynek nam służy. Pan Burmistrz podkreślił, że nie krytykuje budowy amfiteatru, tylko jego usytuowanie, ponieważ korzystanie z tego obiektu ze względu na odległość od centrum jest utrudnione, takie są stwierdzenia m.in kuracjuszy.

Innych uwag nie zgłaszano Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawkę do § 3 uchwały – „Zobowiązania z tytułu kredytu pokryte zostaną z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój w latach 2017 – 2021 z dochodów własnych, tj. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Koszty i ewentualne zabezpieczenia pokryte zostaną z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój w latach 2016-2021 z dochodów własnych tj. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.”

Poprawka została przyjęta w głosowaniu jednogłośnie 13 za.

Uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących 12, za 12, wstrzy. się 1.

 

 

 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

W sprawach bieżących gminy omówiono następujące sprawy Pan Dmytrak prosił, aby na przystanku za kościołem wstawić ławkę.

Pan Waldemar Niemczyk zgłosił wadę w sygnalizacji świetlnej na krzyżówce w Iwoniczu oraz prosił o wzmocnienie poboczy drogi remontowanej na ul. Floriańskiej. Pan Ryznar prosił również o uporządkowanie poboczy drogi po wykonanym remoncie.

Pan Jakubczyk podziękował w imieniu mieszkańców za wykonanie usuwiska na Wojtówce i za zaangażowanie ww. zadanie pracownika Urzędu Pana W. Klimkiewicza. Mieszkaniec prosił o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy na 2017 rok na stypendia dla sportowców i dla klubów sportowych. Pan Dmytrak pytał, czy został spłacony kredyt zaciągnięty na kanalizację w Iwoniczu-Zdroju. Pan Skarbnik poinformował, że sprawy finansowe na zadaniu kanalizacja Iwonicza-Zdroju zostały rozliczone i dotacja dla Miasta Krosna została przekazana.

Przewodniczący Rady odczytał pismo Wojewody Podkarpackiego dot. analizy jego oświadczenia majątkowego i stwierdzonej nieprawidłowości ze wskazaniem do jej usunięcia.

Pismo Spółdzielni Mieszkaniowej „Zadwór” w Iwoniczu skierowane do Burmistrza Gminy z prośbą o usunięcie awarii oświetlenia ulicznego oraz pismo w sprawie ustawienia dodatkowych pojemników na zmieszane odpady i na plastik.

Wymienione sprawy zostały przyjęte do realizacji przez Pana Burmistrza.

Ad. 6.  Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz.12.20.

Protokołowała D.Borek                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                              Józef Sowiński