biuletynMiejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoPowtórne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Powtórne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z póź. zm.) i art. 39 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz z ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353) zawiadamiam o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A”.

 

Wyłożenie nastąpi w dniach od 01.12.2016r. – do 22.12.2016r. w Urzędzie Miejskim w Iwoniczu-Zdroju, 38-440 Iwonicz-Zdrój, Aleja Słoneczna 28, pokój nr 204 w godzinach pracy Urzędu.

 

Przedmiotem wyłożenia są:

  1. ustalenia zawarte w części tekstowej projektu planu;
  2. rysunek projektu planu;
  3. prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona do projektu w/w;

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z póź. zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój na adres: Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój lub adres e-mail: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.01.2017r.. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

DYSKUSJA PUBLICZNA NAD PRZYJĘTYMI  W PROJEKCIE PLANU ROZWIĄZANIAMI  ZOSTANIE PRZEPROWADZONA DNIA  14 GRUDNIA 2016 r.  W SALI  POSIEDZEŃ AMFITEATRU  W IWONICZU-ZDROJU, POCZĄTEK O GODZINIE 14.00.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353) uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A” mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój lub adres e-mail: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 16.01.2017r.

2016-11-30-tekst-planu_iwonicz_do-2-wyłozenia

2016-11-29_prognoza-oddz-sr-plan_do-2-wylozenia

Rysunek planu

                                                                                                        WITOLD KOCAJ

BURMISTRZ GMINY IWONICZ-ZDRÓJ