biuletynStudium GminyPowtórne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

Powtórne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY IWONICZ – ZDRÓJ

o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z póź. zm.) art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353)

 

zawiadamiam o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

 

ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  GMINY  IWONICZ-ZDRÓJ WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA N ŚRODOWISKO .

Wyłożenie nastąpi w dniach od 01.12.2016r. do 22.12.2016r. w  siedzibie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, 38-440 Iwonicz-Zdrój, Aleja Słoneczna 28, pokój 204 w godzinach pracy Urzędu.

Projekt zmiany  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ustalonym terminie wyłożenia, zostanie opublikowany na stronie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój :www.iwonicz-zdroj.pl. Przedmiotem zmiany Studium jest poszerzenie terenów oznaczonych na rysunku Studium symbolami: MN/U.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z póź. zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój na adres: Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój lub adres e-mail: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.01.2017r..

DYSKUSJA PUBLICZNA NAD PRZYJĘTYMI  W PROJEKCIE ZMIANY STUDIUM ROZWIĄZANIAMI  ODBĘDZIE SIĘ DNIA  14 grudnia 2016 r. W SALI  POSIEDZEŃ BUDYNKU AMFITEATRU W  IWONICZU-ZDROJU O GODZINIE 14.00.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353) uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój lub adres e-mail: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 16.01.2017r..

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.  

Pliki do pobrania

Aneks do prognozy oddziaływania na środowisko

 

                                                                                                       Witold  Kocaj 

                                                                                                                  Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój