biuletynNabór pracownikówKonkurs na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Konkurs na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Konkurs na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 )

Ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój

II. Określenie stanowiska urzędniczego

Referent pełny etat.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku objętym konkursem:

 1. Zapewnienie ciągłości bezpłatnego dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych oraz gospodarstw domowych biorących udział w projekcie „Einclusion w Gminie Iwonicz- Zdrój” po zakończeniu jego realizacji.
 2. Nadzór w zakresie właściwego wykorzystywania sprzętu komputerowego oraz korzystania
  z oprogramowania.
 3. Obsługa i serwis sieci Internetowej oraz sprzętu komputerowego w zakresie, który nie został objęty opieką przez operatora świadczącego te usługi.
 4. Rozstrzyganie sporów dotyczących awarii sieci internetowej oraz awarii sprzętu komputerowego.
 5. Wykonywanie czynności związanych z dostępem do usługi bezprzewodowego i bezpłatnego Internetu świadczonego przez Gminę Iwonicz – Zdrój.
 6. Monitorowanie, rejestrowanie, archiwizowanie, nadzorowanie ruchu w sieci, nadzór nad przestrzeganiem przez użytkowników zasad zawartych w Regulaminie sieci IVONET .
 7. Współpraca z firmą, świadczącą usługi obsługi informatycznej gminnej sieci szerokopasmowej
  (dodawanie nowych urządzeń do sieci, zgłaszanie awarii sieci, podstawowa konfiguracja
  i kontrola działania serwerów).
 8. Obsługa informatyczna jednostek oświatowych (szkół i przedszkoli), dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz – Zdrój.
 9. Obsługa informatyczna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju,

Wykonywanie czynności związanych z obsługą programów użytkowanych przez jednostki.

IV. Wymagania stawiane kandydatom :

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. dobra znajomość zagadnień informatycznych oraz technicznych związanych ze sprzętem komputerowym i sieciami informatycznymi,
 4. doświadczenie w konfiguracji i rozwiązywaniu problemów z połączeniami sieciowymi
  i bezprzewodowymi
 5. znajomość systemów operacyjnych Windows oraz pakietów biurowych Microsoft Office, Open Office,
 6. znajomość obsługi programów Płatnik, Vulkan,  Radix,
 7. posiadanie znajomości przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
 8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 10. posiada nieposzlakowaną opinię,
 11. minimalny staż pracy 24 miesiące.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość  przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie danych osobowych
 2. umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 3. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 4. kultura osobista,
 5. prawo jazdy kat. B
 6. minimalny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego 12 miesięcy.
 7. komunikatywność, sumienność.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zatrudnionych
w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój wg stanu na miesiąc poprzedzający miesiąc ogłoszenia konkursu wynosił  więcej niż 6%.

VII. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys wraz z opisem pracy zawodowej,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz  kopie innych dokumentów lub zaświadczeń, które mogą mieć znaczenie przy rozpatrywaniu ofert,
 4. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
 5. oświadczenie, że kandydat:
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,

6. kopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać
z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U z 2016.r poz. 902),

7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2135
z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na ww. stanowisko i archiwizację dokumentów konkursowych,

 1. dane kontaktowe: numer telefonu, adres mailowy, adres do korespondencji.

 

Wszystkie  oświadczenia, list motywacyjny, życiorys powinny być własnoręcznie podpisane, kserokopie przedłożonych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem  pod rygorem  nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

  

 VIII. Składanie ofert

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„ Konkurs na stanowisko referenta w Iwoniczu-Zdroju”

w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój  Al. Słoneczna 28,
38-440 Iwonicz-Zdrój w godzinach :
poniedziałek 7:00-17:00
wtorek środa czwartek 7:00-15:00
piątek 7:00-13:00

 1. Koperta powinna być opatrzona danymi kontaktowymi osoby składającej ofertę.

3.Termin składania ofert upływa    13.12.2016 r. o godz. 12 00
Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

 1. Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wynikach naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać osobiście za pokwitowaniem.
 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój.

IX. Informacje organizacyjne:

 1. Informacji o konkursie udziela Pani Beata Siekańska nr tel. 13 43 502-12 wew. 140 , nr pokoju 201, Urząd Gminy
  w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28,
 2. Rozpatrzenia ofert oraz rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami dokona komisja konkursowa,
 3. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą poinformowani drogą mailową lub telefonicznie,
 4. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na stronie BIP  Gminy Iwonicz-Zdrój   oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju,
 5. Burmistrz ma prawo unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyn.