Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiDrugi nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Iwonicz – Zdrój stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój oznaczonej numerem ewidencyjnymi Nr 828

Drugi nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Iwonicz – Zdrój stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój oznaczonej numerem ewidencyjnymi Nr 828

BURMISTRZ  GMINY  IWONICZ – ZDRÓJ

ogłasza drugi nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości  położonej w miejscowości Iwonicz – Zdrój stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój  oznaczonej   numerem ewidencyjnymi Nr  828 dla której prawo własności ujawnione jest  w księdze wieczystej KS1K/00063986/7.

Przetarg odbędzie się dnia 19 stycznia 2017 roku /czwartek/  o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w pokoju Nr 204 .

 

Opis nieruchomości do przetargu:

Działka Nr 828 o pow. 0,2276 ha położona w Iwoniczu-Zdroju przy ul. Ks. Jana Rąba.

Nieruchomość posiada  dostęp do drogi publicznej .

 

Wartość działki do II przetargu wynosi: 105 400,00 zł /sto pięć tysięcy czterysta złotych brutto/

Zgodnie z zapisem zmiany  w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwalą Nr VI.27.2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 13 lutego 2015 roku – stanowi teren zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego w strefie „A” uzdrowiska- symbol w planie UZ 5.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości:  10 540,00 zł /dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych/ należy wpłacać najpóźniej do dnia 13 stycznia 2017  roku   na konto urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój ulokowane Banku PEKAO S.A  59 1240 1792 1111 0010 6851 3444 – z podaniem numeru działki której wpłata dotyczy.

 Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym przez Burmistrza dniu w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy-wpłacone wadium przepada.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w pokoju Nr 204 oraz pod numerem telefonu: 13 43 502-12 wewn.119 w godzinach pracy Urzędu.

  

ZASTRZEŻENIE:

 Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo jego odwołania z ważnego powodu.

 

                                                                                                       Witold Kocaj

                                                                                         Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój