Strona głównabiuletynOchrona środowiskaOgłoszenie o przydatności wody z wodociągu w Iwoniczu-Zdroju do spożycia przez ludzi

Ogłoszenie o przydatności wody z wodociągu w Iwoniczu-Zdroju do spożycia przez ludzi

O G ŁO S Z E N I E

Działając na podstawie art.12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz.139) w związku z przedstawioną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oceną jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Iwoniczu-Zdroju

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

informuje, że

woda z wodociągu sieciowego w Iwoniczu-Zdroju jest przydatna do spożycia przez ludzi.

W ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju zostały pobrane próbki wody z wodociągu sieciowego w Iwoniczu-Zdroju z wyznaczonych punktów monitoringowych w zakresie oznaczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Badania jakości wody prowadzone były zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek na 2016 rok.

Badania próbek wody wykazały, że woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989). Zgodnie z § 3 ust.1 w/cyt. rozporządzenia woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia.

Na podstawie § 17 ust.1, pkt 1) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny na podstawie wyników z badań wody realizowanych wg ustalonego harmonogramu oraz przekazywanych przez uprawniony podmiot, stwierdza przydatność wody do spożycia.

Zgodnie z art. 12 ust.5 w/cyt. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz.139) Burmistrz Gminy zobowiązany jest do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.