biuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoZapytanie ofertowe na zadanie „Przeprowadzenie niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych klimatu wraz z wydaniem świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego dla Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój”.

Zapytanie ofertowe na zadanie „Przeprowadzenie niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych klimatu wraz z wydaniem świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego dla Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój”.

Iwonicz-Zdrój, dnia 02.02.2017 r.

Znak sprawy: IZ.271.02.10.2017                                                 

Zapytanie ofertowe

 

  1. Zamawiający: Gmina Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych klimatu wraz z wydaniem świadectwa potwierdzającego właściwości  lecznicze klimatu dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego dla Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. przeprowadzenie niezbędnych badań (ponad te, które przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – dalej WIOŚ w ramach monitoringu państwowego) do ustalenia właściwości leczniczych klimatu (badanie elementów i zjawisk meteorologicznych, hałasu oraz pól elektromagnetycznych)  oraz oceny  właściwości leczniczych klimatu  na podstawie kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie  zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości  leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości  leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz. U. Nr 80 poz. 565 z późn. zm.),
  2. wydanie świadectwa, o którym mowa w 36 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach  uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 879   z późn. zm.) dokumentującego potwierdzenie właściwości leczniczych klimatu. Świadectwo winno  być sporządzone zgodnie z wzorem określonym rozporządzaniem Ministra Zdrowia z dn. 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badan niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe-badanie klimatu
  2. zał. nr 1 – wzór formularza ofertowego
  3. zał. nr 2 – wzór umowy