biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2017 r.

Zarządzenie Nr 005.O.2017
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz 446 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 1817 ) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1870)

zarządzam, co następuje:

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2017 roku.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Iwonicz-Zdrój oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

                          Witold Kocaj

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 005.O.2017
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 8 lutego 2017 r.

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016. r. poz. 1817 )

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2017 roku

I. Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań

Zadanie Nr 1

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Iwonicz”

45.000 tys. zł (czterdzieści pięć tys. zł)

Zadanie Nr 2

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatowa” 

30.000 tys. zł (trzydzieści tys. zł)

Zadanie Nr 3

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatówka”

30.000 tys. zł  (trzydzieści tys. zł)

Zadanie Nr 4

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w zakresie biathlonu”

15.000 tys. zł (piętnaście tys. zł)

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej wynosi 120 000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy zł)

II.Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817).
 2. Zasady przyznawania dotacji regulują: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817) zwana dalej ustawą oraz ustawa
  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. 2016 r., poz. 1870).
 3. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.
 4. Dotację na przedmiotowe zadanie otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana
  za najkorzystniejszą.
 5. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości określonej przez oferenta.
 6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Iwonicz-Zdrój.
 7. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój może odmówić podmiotowi wyłonionemu
  w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie.
 8. W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.
 9. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
 10. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nie podlega procedurze odwoławczej.

III.   Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.
 2. Realizacja zadania powinna się odbywać z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą oraz zawartą umową przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

1) dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie,

2) oferent musi posiadać wystarczające środki finansowe własne (20% wkładu własnego)
i wykwalifikowaną kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą,

3) wsparcie nie będzie udzielane na zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane.

IV.Wydatki i koszty pokrywane z dotacji

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

 1. realizację programów szkolenia sportowego,
 2. opłaty za sędziowanie,
 3. zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej,
 4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 5. opłaty za przewóz zawodników na mecze, rozgrywki, turnieje, zawody,
 6. ubezpieczenie zawodników, opłaty regulaminowe, opłaty startowe,
 7. badania lekarskie zawodników,
 8. zakwaterowanie i wyżywienie podczas zawodów, zgrupowań,
 9. zakup środków czystości i opłaty za pranie strojów,
 10. zapewnienie opieki medycznej na meczach, rozgrywkach,
 11. zapewnienie bezpieczeństwa,
 12. opłaty związane z utrzymaniem obiektu,
 13. opłaty administracyjne,
 14. wynagrodzenie instruktorów, trenerów, kadry szkoleniowej,
 15. wynagrodzenie gospodarzy obiektów sportowych .

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu :

 1. transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
 2. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone,
 3. zobowiązań beneficjenta wynikających z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 4. ubezpieczeń majątkowych obiektów i pomieszczeń sportowych,
 5. wydatków na wykonanie prac budowlanych.

V.Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 6 marca 2017 r. do godz. 11.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju al. Słoneczna 28 w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem nazwy i adresu oferenta oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

VI.Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Wybór oferty nastąpi do dnia 10 marca 2017 r.
 2. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 poz.1300) oraz zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 1. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
 2. Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem.
 3. W przypadku, gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona, wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie.

Oferta powinna być wypełniona zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub  w przypisach!

 1. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, w drodze odrębnego zarządzenia, Komisja Konkursowa.
 2. Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty
  i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;

4) planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego (wymagany wkład własny 20%);

5) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczną członków;

6) doświadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji podobnych zadań

 1. Odrzuceniu podlegają oferty:

1) złożone niezgodnie z wzorem,

2) złożone po terminie,

3) złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,

4) niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

VII.   Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego

W roku 2014 na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 100 000,00 zł.

W roku 2015 na realizację zadań z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 140 000,00 zł.

W roku 2016 na realizację zadań z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 140 000,00 zł.

O wynikach otwartego konkursu ofert podmioty składające oferty zostaną poinformowane indywidualnie oraz wynik otwartego konkursu zostanie ogłoszony zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz.1817).

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj