Strona głównabiuletynInwestycje celu publicznegoBudowa stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT 26461 Lubatowa wraz z antenami sektorowymi i radioliniami na wieży o wysokości ok.55 metrów , trasy kablowej wraz instalacją zasilającą oraz drogą dojazdową na działce Nr 533 w miejscowości LUBATOWA

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT 26461 Lubatowa wraz z antenami sektorowymi i radioliniami na wieży o wysokości ok.55 metrów , trasy kablowej wraz instalacją zasilającą oraz drogą dojazdową na działce Nr 533 w miejscowości LUBATOWA

Iwonicz-Zdrój 2017.03.13

RI.6731.1.2017 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

  

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016, poz. 778 ze zmianami/, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 roku ,poz.23 /

 

BURMISTRZ GMINY  IWONICZ- ZDRÓJ

 z a w i a d a m i a ,

  

że na wniosek P. Karoliny Janowskiej- Sarwa Pełnomocnika Firmy POLKOMTEL Sp. z o.o Warszawa – z dniem 13 marca 2017 roku zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w przedmiocie  wydania  decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na „Budowie  stacji bazowej telefonii komórkowej  Nr BT 26461 Lubatowa  wraz z antenami sektorowymi i radioliniami na wieży o wysokości ok.55 metrów , trasy kablowej wraz instalacją zasilającą oraz drogą dojazdową na działce Nr 533 w miejscowości LUBATOWA”

 

Strony mogą  w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z aktami sprawy, złożyć uwagi i zastrzeżenia  w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój pokój 204 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

                                                                         Witold   Kocaj

                                                            Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój