biuletynInwestycje celu publicznegoBudowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o.

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o.

                                                                    Iwonicz-Zdrój 2017.04.10

IG.6731.1.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                Na podstawie art. 53 ust.1  ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/  Dz. U z 2016 roku.poz.778, z późn. zmianami/ art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 roku poz.23 , ze zmianami/

 

BURMISTRZ  GMINY  IWONICZ- ZDRÓJ

z a w i a d a m i a  ,

  

że  zostało zakończone prowadzone przez  Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój postępowanie administracyjne  w sprawie  wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „ Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. o nr BT26461_Lubatowa_Dwa, składającej się z urządzeń radiowych ustawionych na stalowym ruszcie, anten sektorowych i radiolinii zainstalowanych na nowo projektowanej wieży o wysokości ok. 55,0 m, tras kablowych, instalacji zasilania oraz drogi dojazdowej” na działce o numerze ewidencyjnym 533, położonej w miejscowości Lubatowa.

  

Strony mogą w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się ze zgromadzonymi aktami , złożyć uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój pokój Nr 204 w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                                         Witold   Kocaj

                                                                               Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój