biuletynInwestycje celu publicznegoBudowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. o nr BT26461_Lubatowa_Dwa

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. o nr BT26461_Lubatowa_Dwa

IG.6731.1.2017                                                                                                              Iwonicz-Zdrój 2017.04.27

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                Na podstawie art. 53 ust.1  ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/  Dz. U z 2016 roku.poz.778, z późn. zmianami/ art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 roku poz.23 , ze zmianami/

 

BURMISTRZ  GMINY  IWONICZ- ZDRÓJ

z a w i a d a m i a  ,

 

  że  dnia 27 kwietnia 2017 roku  zostało zakończone postępowanie oraz wydana  przez  Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na „ Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. o nr BT26461_Lubatowa_Dwa, składającej się z urządzeń radiowych ustawionych na stalowym ruszcie, anten sektorowych i radiolinii zainstalowanych na nowo projektowanej wieży o wysokości ok. 55,0 m, tras kablowych, instalacji zasilania oraz drogi dojazdowej” na działce o numerze ewidencyjnym 533, położonej w miejscowości Lubatowa.

 Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28- pokój Nr 204 w godzinach pracy Urzędu.

Odwołanie od decyzji można wnieść w terminie 14 dni – licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

                                                                                         Witold   Kocaj

                                                                               Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój