biuletynGospodarka nieruchomościamiTrzeci nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Iwonicz – Zdrój

Trzeci nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Iwonicz – Zdrój

BURMISTRZ  GMINY  IWONICZ – ZDRÓJ

 

ogłasza trzeci nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości  położonej w miejscowości Iwonicz – Zdrój stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój  oznaczonej   numerem ewidencyjnymi Nr  829/9 dla której prawo własności ujawnione jest  w księdze wieczystej KS1K/00045872/3.

Przetarg odbędzie się dnia 6 LIPCA 2017 roku o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w pokoju Nr 204 .

 

Opis nieruchomości do przetargu:

 

Działka Nr 829/9 o pow. 0,9332 ha położona w Iwoniczu-Zdroju przy ul. Ks. Jana Rąba.

Nieruchomość posiada  dostęp do drogi publicznej  wydzieloną działką drogową  o ewidencyjnym  Nr 829/11.

W stosunku do nieruchomości toczy się postępowanie  sądowe o ustanowienie drogi koniecznej do działki Nr 740/1.

 

Cena wywoławcza działki do III przetargu wynosi: 830 000,00 zł brutto/osiemset trzydzieści tysięcy złotych brutto/.

Zgodnie z zapisem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwalą Nr VI.27.2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 13 lutego 2015 roku – stanowi teren zabudowy usług wspomagających lecznictwo uzdrowiskowe w strefie „A” uzdrowiska- symbol w planie UZT1.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10 % wartości wymienionej nieruchomości należy wpłacać najpóźniej do dnia 3 lipca  2017  roku   na konto Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój ulokowane w Banku PEKAO S.A 59 1240 1792 1111 0010 6851 3444  z podaniem numeru działki której wpłata dotyczy.

 

 Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym przez Burmistrza dniu w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy-wpłacone wadium przepada.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w pokoju Nr 204 oraz pod numerem telefonu: 13 43 502-12 wewn.119 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

ZASTRZEŻENIE:

 Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo jego odwołania z ważnego powodu.

 

                                                                                                       Witold Kocaj

                                                                                         Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój