Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXXIII/2017 z 26 stycznia 2017 r.

Protokół Nr XXXIII/2017 z 26 stycznia 2017 r.

Protokół Nr XXXIII/2017 z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu  26 stycznia 2017 r.  w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju od godz. 10:00.

 

Przewodniczący Rady Józef Sowiński otworzył obrady XXXIII sesji.

Powitał obecnych na sesji: Radnych Rady Miejskiej, Pana Burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, Pana Z-cę Burmistrza – Jacka Rygla, Pana Skarbnika Gminy – Janusza Turka, Panią Sekretarz Gminy – Annę Malik-Borowską, oraz mieszkańców obecnych na sesji – lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Wszyscy radni są obecni (15 osób). Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Nr XXX/2017, XXXI/2017 i XXXII/2017.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • uchwały budżetowej na rok 2017:

– przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

– odczytanie opinii stałych komisji Rady,

– dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2025;
 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Iwonicz-Zdrój.
 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Uwag nie zgłoszono. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 15 za.

 

Ad. 2 Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.

 

Pani Sekretarz przedstawiła informacje na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji. Powyższe informacje stanowią załącznik do protokołu.

 

Ad.3 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Nr XXX/2017, XXXI/2017 i XXXII/2017.

 

Pan Marek Bliżycki zgłosił poprawkę do protokołu z sesji Nr XXXI. Wniósł o to, by  w pkt 3 protokołu – bieżące sprawy Gminy, w dwóch miejscach, gdzie jest mowa o stowarzyszeniu Pana Boczara, wprowadzić zapis jasno mówiący, że jest to Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia”, którego Prezesem jest Pan Rajmund Boczar.

 

Pan Grzegorz Nieradka zwrócił uwagę, że w pkt 3, ppkt 3), str. 2 protokołu zapisane jest, że oświadczenie radnego Grzegorza Nieradki stanowi załącznik do protokołu, natomiast w protokole brak jest tego załącznika. Wnosi więc o załączenie oświadczenia do protokołu. W oświadczeniu tym Radny wnosił o załączenie do protokołu jego korespondencji z Burmistrzem, Sekretarz oraz Skarbnikiem, więc teraz ponawia ten wniosek.

 

Przewodniczący poprosił P. Sekretarz o ustosunkowanie się do powyższych wniosków. Pani Sekretarz obiecała, że protokół zostanie uzupełniony. Przewodniczący stwierdził więc, że wniosek ten nie będzie podlegał głosowaniu.

 

Więcej uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania nad poprawką zgłoszoną przez Radnego Bliżyckiego. Poprawka do protokołu nr XXXI została przyjęta jednogłośnie  – 15 za.

 

Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem poszczególnych protokołów z sesji Rady Miejskiej:

–  Protokół nr XXX z sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie – 15 za,

–  Protokół nr XXXI z sesji Rady Miejskiej został przyjęty w głosowaniu 14 za, wstrzy. się 1,

–  Protokół nr XXXII z sesji Rady Miejskiej został przyjęty w głosowaniu 13 za, wstrzy. się 2,

 

Ad.4 Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1) uchwały budżetowej na rok 2017

Burmistrz poinformował zebranych, że wnosi do projektu uchwały budżetowej kilka autopoprawek. W większości są to autopoprawki związane z korektą oraz błędami pisarskimi, natomiast jedna wynikła ze spotkania społecznego. O przedstawienie szczegółów poprosił skarbnika.

Skarbnik poinformował, że autopoprawki wynikają przede wszystkim z błędnych zapisów w projekcie uchwały, na które zwróciła uwagę RIO w opinii do projektu uchwały budżetowej i są to:

Autopoprawka nr 1: w § 2 pkt 1 – wydatki na programy finansowane z Unii jest wpisana kwota 10 040 zł., a powinno być 11 040 zł.

Autopoprawka nr 2: w § 8 w wydatkach dotyczących ochrony środowiska jest sformułowanie „Środki z zakresu ochrony środowiska mogą być wydatkowane na następujące cele:”, natomiast wprowadza się zapis: „Środki z zakresu ochrony środowiska przeznacza się na:”

Autopoprawka nr 3: w § 12 po ust. 1 proponuje się dodanie ust. 2 o treści: „Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – dopłatę do jednego m3 wody”

Autopoprawka nr 4: w załączniku nr 1 do projektu budżetu doprecyzowano cele na jakie zostają udzielone dotacje celowe – str. 83 projektu budżetu.

Autopoprawka nr 5:  tabela nr 4 – propozycja dokonania zmiany nazwy zadania z „Modernizacja OSP Iwonicz” na „Budowa budynku Remizy Strażackiej i Przychodni Zdrowia, budowa parkingu i wewnętrznej instalacji oświetlenia terenów w Iwoniczu na działkach ewidencyjnych nr 585 i 586”. Zmiana ta, wynika stąd, że pod taką nazwą jest przygotowana dokumentacja i na taką inwestycję będzie wydane pozwolenie. Nazwa „Modernizacja OSP…” jest tylko nazwą roboczą.

 

W materiałach, które otrzymali Radni przed sesją wyżej wymienione autopoprawki zostały już naniesiona.

 

Autopoprawka nr 6:  proponuje się zwiększenie dotacji na modernizację kościoła w Iwoniczu z 50 000 zł. na 100 000 zł. oraz zmniejszenie wydatków  o 50 000 zł. na zadaniu „Przebudowa sieci wodociągowej w Iwoniczu-Zdroju”. Jednocześnie dokonuje się niezbędnych korekt w następujących załącznikach – tabela nr 2, tabela nr 3, tabela nr 4, załącznik nr 1.

Autopoprawka nr 6 jest wynikiem zebrania wiejskiego w Iwoniczu.

 

Jeden egzemplarz projektu budżetu z naniesioną ostatnią autopoprawką Skarbnik Gminy przekazał Przewodniczącemu Rady.

 

Skarbnik przedstawił zebranym jeszcze jedną autopoprawkę, która nie dotyczy projektu uchwały budżetowej, ale jest ściśle z nią związana. Dotyczy zmiany w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2025, a mianowicie w zał. nr 1, str. 7, kol. 11.6, rok 2017 wprowadza się kwotę 1 660 000 zł. – wydatki majątkowe w formie dotacji (jest to dotacja dla parafii, powiatu i ZGK)

 

Przewodniczący Rady podziękował za omówienie autopoprawek i poprosił o przedstawienie projektu uchwały budżetowej. Skarbnik odczytał projekt uchwały budżetowej, która stanowi załącznik do protokołu.

 

Następnie Skarbnik odczytał pozytywną opinię RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy. Uchwała Nr VI/50/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2017 stanowi załącznik do protokołu.

Wszystkie uwagi RIO do projektu budżetu zostały w formie autopoprawek wprowadzone do projektu uchwały budżetowej.

 

Skarbnik poinformował zebranych, że budżet gminy jest zaplanowany z deficytem, więc do jego realizacji niezbędna jest pozytywna opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania przez Gminę deficytu – odczytał więc pozytywną opinię RIO w tej sprawie. Uchwałę nr VI/101/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Iwonicz-Zdrój w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok stanowi załącznik do protokołu.

 

Przewodniczący podziękował Skarbnikowi za odczytanie opinii RIO i przeszedł do kolejnego punktu, czyli odczytania opinii stałych komisji Rady.

 1. Komisja Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.
 2. Komisja Statutowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.
 3. Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowała projekt budżetu.
 4. Komisja Budżetu i Finansów nie odbyła się z powodu późnego dostarczenia Radnym projektu budżetu.
 5. Komisja Uzdrowiskowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.
 6. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej nie opiniowała projektu uchwały budżetowej, gdyż stwierdziła, że miała za mało czasu na zapoznanie się z projektem.

 

Pan Bogdan Ryznar odczytał jeszcze, jako przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, swoje uwagi na temat projektu uchwały budżetowej na 2017 rok – cyt. „Pan Witold Kocaj Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój nie przedstawił projektu budżetu na 2017 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej, jako organowi  stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w ustawowym terminie do 15 listopada 2016 roku. Tym samym Burmistrz gminy złamał postanowienia artykułu 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2016 poz. 1870) o finansach publicznych oraz postanowienia uchwały nr  42/370/10 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 28 września  2010 roku  § 3 uchwały.  Niedopełnienie tego obowiązku wystąpiło już po raz drugi, bowiem przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2016 miało miejsce takie samo postępowanie Burmistrza. Niedotrzymanie przez Burmistrza terminu dostarczenia Radzie projektu budżetu uniemożliwiło normalne opiniowanie przez stałe Komisje Rady, a przez to uniemożliwiło prawidłowe sformułowanie opinii przez Komisję Budżetu i Finansów §5 i § 6 uchwały nr 42/370/10 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju. O fakcie tym informuje również Regionalna Izba Obrachunkowa opiniująca projekt uchwały budżetowej Gminy Iwonicz-Zdrój na 2017 rok. Uchwała RIO Nr 6/50/2016 z dnia 29 grudnia, wtedy była wystawiona dopiero opinia RIO.

Punkt 2.

 Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w punkcie drugim uzasadnienia podkreśla, że materiały informacyjne nie w pełni spełniają wymogi  Uchwały nr  42/370/10, czyli tej uchwały Rady Miejskiej. Przedłożone materiały odnoszą się do prognozy zadłużenia jedynie na 2017 rok, a brak jest prognozy stanu zadłużenia w kolejnych latach stosownie do postanowień §2 ust. 3 pkt 5 wymienionej uchwały.

Punkt 3.

Radni Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju czytając uwagi RIO czują zażenowanie takim sposobem pracy Burmistrza, który mając odpowiednie służby, mając cały rok na konstruowanie budżetu na rok następny dopuszcza się takich przekroczeń ustawowych terminów. Tym samym nie daje odpowiednich możliwości zapoznania się z projektem budżetu mieszkańcom, odkłada procedowanie na ostatnią chwilę. Wszystkie okoliczne gminy, jak również powiat krośnieński uchwaliły swoje budżety do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, tylko Gmina Iwonicz-Zdrój drugi raz z rzędu uchwala budżet w styczniu. Art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych mówi – ja cytuję „Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 styczna roku budżetowego”.  Pytanie – jakież to szczególnie uzasadnione przypadki sprawiły, że Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Pan Witold Kocaj przesłał projekt budżetu do RIO w dniu 5 grudnia, data wpływu do RIO -7 grudnia, a radnym Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju dostarczył 20 dni później, czyli 27 grudnia. To jest ponad miesiąc po ustawowym terminie uniemożliwiając  uchwalenie budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy.

W projekcie budżetu oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2025, to jest kolejny punkt, nie zaplanowano żadnych dochodów majątkowych z tytułu dopłat unijnych. Nie planowano wniosków o pozyskanie środków unijnych na inwestycje mimo, że wśród przedsięwzięć  inwestycyjnych znajdują się zadania nadające się do zasilenia środkami unijnymi. Realizacje zadań inwestycyjnych planuje się jedynie środkami finansowymi  pochodzącymi z kredytów bankowych. Jest to ewidentna niegospodarność i świadczy o działaniu na szkodę Gminy.  Jest to już drugi rok rządów Burmistrza, który nie ubiega się o środki unijne. Wykazane w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2017 dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w kwotach znacznie przewyższających dotychczasowe wielkości budzą wątpliwości i dają uzasadnione obawy o ich wiarygodność oraz sprawiają wrażenie mało realistycznych.

Bogdan Ryznar – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów”.

 

Pan Marek Bliżycki zwrócił uwagę, że zarówno Pan Ryznar – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, jak i Pan Zając – przewodniczący Komisji Oświaty…, wyrażając opinię na temat projektu budżetu, wypowiadają się w liczbie mnogiej. Wypowiedzi w takiej formie sugerują, że są to opinie wszystkich członków komisji, natomiast on oświadcza, że jako członek obydwu Komisji, nie uczestniczył w żadnym spotkaniu na którym omawiany był projekt budżetu, bo takie posiedzenia obu komisji się nie odbyły, więc pod tymi opiniami się nie podpisuje i uznaje, że są to prywatne opinie tych dwóch przewodniczących.

 

Następnie głos zabrał Pan Burmistrz. Powiedział, że odczuwa ze strony Przewodniczącego Ryznara i niektórych Radnych, wyraźną chęć przedstawienia jego osoby w bardzo złym świetle, ale oskarżanie go o działanie na szkodę Gminy traktuje jako pomówienie. Uważa, że oskarżając kogoś o takie działanie, należałoby potrafić to udowodnić.

Odnośnie terminu przekazania budżetu wyjaśnił, że termin 15 listopada jest terminem instrukcyjnym, a nie ostatecznym.

Projekt budżetu został przekazany Radnym dokładnie miesiąc przed sesją. Opracowujący, starali się przygotować budżet na tyle perfekcyjnie, by uniknąć wprowadzania autopoprawek i to się udało. Te autopoprawki, które były to jedynie poprawki błędów pisarskich.

Co do zarzutu nieubiegania się o dotacje unijne, wyjaśnił, że w chwili, kiedy są przygotowywane dokumenty i składany wniosek, ale jeszcze nie wiemy czy to dofinansowanie będzie, nie można tych kwot zakładać w budżecie.

Uważa też, że projekt budżetu jest tak dokładnie i jasno opracowany, że w okresie miesiąca czasu można było się z nim zapoznać i wyrazić swoją opinię – pozytywną bądź negatywną. Brak wyrażenia opinii przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Oświaty… może jedynie świadczyć o tym, że jest to wyraźny oportunizm w stosunku do Burmistrza, Z-cy i Skarbnika.

 

Pan Grzegorz Nieradka uznał, że nie na miejscu jest krytykowanie przez Burmistrza Przewodniczących Komisji, za to, że w ciągu miesiąca nie wyrazili swojej opinii, skoro sam nie dotrzymuje terminów.

 

Pan Bogdan Ryznar zapytał Burmistrza dlaczego tylko Gmina Iwonicz-Zdrój nie potrafiła oddać projektu budżetu w terminie. Powiedział, że w rozmowach z radnymi   z innych gmin czują „uśmiech pod nosem” z ich strony. Bardzo prosi aby w przyszłym roku zachować odpowiednie terminy, a wtedy z pewnością takich problemów nie będzie.

 

Pan Skarbnik odniósł się do słów Pana Ryznara, który mówił, że czuje się zażenowany uwagami, które znalazły się w opinii RIO. Skarbnik powiedział, że on jako współautor tego projektu nie czuje się zażenowany. Uważa, że błąd cyfrowy i błędy pisarskie, które właściwie wynikają z tego, że zmienił się kolegiant oceniający nasz projekt i jego spojrzenie na pewne sformułowania jest inne, nie są na tyle znaczące, by czuć się zażenowanym.

Wyjaśnił również jak wygląda sprawa planowanych dochodów z Unii Europejskiej. Aby mogły być ujęte w projekcie uchwały budżetowej wymagana jest umowa z instytucją wdrażającą. Do tej pory żadna umowa nie została podpisana, więc nie ma ani formalnych, ani prawnych podstaw by dochody takie wykazywać w projekcie budżetu.

 

Pan Marcin Zając odniósł się do terminów przekazania projektu budżetu. Przypomniał, że RIO otrzymała projekt 7 grudnia. Na sesji 12 grudnia na pytanie jednego z Radnych dlaczego nie mają jeszcze budżetu, padła odpowiedź Burmistrza, że jest on jeszcze opracowywany. Skoro 7 grudnia był już gotowy i przekazany do RIO, to dlaczego nie został również przekazany w tym terminie Radnym, a dopiero 27 grudnia.

 

Z-ca Burmistrza odniósł  się do słów Pana Ryznara odnośnie niegospodarności. Zapytał go, czy niegospodarnością jest branie środków z Unii na wszystko co dają i kredytowanie tego z zaciągniętych pożyczek i kredytów, czy niegospodarnością jest zaciągnięcie kredytu i zrobienie czegoś, co jest potrzebne mieszkańcom.   

Owszem, były dofinansowania, ale nie na to co nam trzeba. Staramy się o dofinansowania np. odnawialne źródła energii, rewitalizacja, baseny i to jest zaplanowane w tym budżecie.

 

Burmistrz odnosząc się do pytania Pana Przewodniczącego „Dlaczego?”, zapytał dlaczego Komisja Rewizyjna nie zaprosiła Jego, Zastępcy, bądź Skarbnika na „bardzo krótkie” posiedzenie w sprawie budżetu. Panowie radni zdążyli tylko wejść, podjąć decyzję i nic poza tym, a więc – dlaczego? Jest wielu radnych, którzy przychodzą do urzędu, interesują się tym, co się dzieje, ale jest część takich, którzy omijają urząd z daleka – dlaczego?

 

Przewodniczący Rady poprosił, by Burmistrz odniósł się jeszcze do pytania Przewodniczącego Zająca.

Burmistrz odpowiedział, że mówił o tym, że projekt budżetu zostanie przekazany Radnym, gdy wróci oceniony z RIO. Chodziło o to, by został przekazany już z naniesionymi ewentualnymi uwagami z RIO, i tak też zostało zrobione.

 

Pan Przewodniczący Rady zauważył pewną rozbieżność w słowach Burmistrza. Otóż Radni otrzymali projekt budżetu 27 grudnia, a opinia RIO jest z dnia 29 grudnia. Ponadto wersja budżetu, jaką otrzymali radni jest taka sama, jak ta, która była przekazana do RIO. Stąd pytanie – dlaczego Burmistrz mija się z prawdą w tak oczywistych sprawach i w ten sposób traktuje radnych. Rada i mieszkańcy nie zasługują na takie traktowanie. Uważa, że jeśli Pan Burmistrz spóźnił się z projektem budżetu, to powinien się przyznać do pewnej nieudolności. Budżet miał być najbardziej perfekcyjny, ale perfekcyjny nie jest, ponieważ jest dużo poprawek i błędów. Jeśli Burmistrz chce dobrze współpracować z Radą, to powinien dotrzymywać terminów. Ponadto z dnia 5 grudnia jest Zarządzenie Burmistrza o sporządzeniu projektu budżetu i przekazaniu go do RIO i Rady celem zaopiniowania, a Rada otrzymuje projekt dopiero po trzech tygodniach. Przewodniczący uważa, że Burmistrz utrudnia Radnym normalne procedowanie nad projektem budżetu.

 

Pan Bogusław Dmytrak powiedział, że nie będzie się powtarzał, ale chciał to samo powiedzieć co Przewodniczący Rady. Zwrócił się również do Burmistrza z informacją, że zawsze był przecież zapraszany na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, ale teraz na pięć minut, nie było sensu. Kiedyś, za poprzednich burmistrzów komisje dostawały projekt budżetu, jeszcze przed przekazaniem do RIO i wszyscy debatowali nad zmianami i poprawkami. Dzisiaj się nie szanujemy i tego nie ma. Przypomniał również Burmistrzowi, że już piąty rok prosi o wykonanie kawałka ścieżki oraz postawienie dwóch lamp za stadionem w Iwoniczu i nie może się doprosić.

 

Z-ca Burmistrza powiedział, że o potrzebie postawienia lamp nie wiedział, a jeśli chodzi o chodnik, to obiecał przecież, że postara się to zgodnie z prawem wykonać (obecna droga, to zasypany rów).

Pan Dmytrak przypomniał, że o lampach mówił jeszcze na poprzednim zebraniu wiejskim w Iwoniczu.

 

Pan Ryznar zwrócił się do Skarbnika i powiedział, że w jego wypowiedzi nie ma zarzutu dla jego profesjonalizmu w wykonaniu budżetu. Wręcz przeciwnie, uważa, że Pan Janusz Turek jest jednym z najlepszych Skarbników gminy jakich zna.

Następnie odniósł się do słów Burmistrza na temat niektórych radnych, którzy omijają Urząd Gminy z daleka i przypomniał, że na początku kadencji, to właśnie on był głównym orędownikiem wspólnych spotkań. Prosił, aby przed uchwalaniem budżetu spotkać się wspólnie, ustalić jakieś priorytety działania – odbyło się tylko jedno. Obecny projekt budżetu, został po prostu narzucony, bez możliwości wypowiedzenia się Radnych w tej kwestii, a to oznacza, że Burmistrz nie liczy się z Radnymi. Postawił ich w sytuacji, gdzie mogą się jedynie wypowiedzieć „Tak” lub „Nie”.

 

Przewodniczący Rady zarzucił Burmistrzowi, że w wielu rozmowach i wnioskach kierowanych oficjalnie np. w sprawie wodociągu i innych, odpowiedź Burmistrza zawsze była negatywna, nie było nigdy pozytywnego podejścia. Poprosił więc, by Burmistrz nie mówił, że to Radni nie chcą z nim rozmawiać, ale uderzył się w piersi i przyznał, że sam też reprezentuje postawę nie dążącą do dialogu. Na koniec poprosił Burmistrza, by zmienił nastawienie do propozycji i postulatów Radnych, a to na pewno będzie z korzyścią dla całej naszej społeczności.

 

Następnie Pan Jakubczyk (mieszkaniec gminy obecny na sesji) powiedział, że takie sprawy powinny być wyjaśnione na jakimś spotkaniu, a nie wytykane na sesji. Zapytał Radnych – czym się kierowali decydując się na zostanie Radnym. Zamiast ciągłego wytykania, powinni rozmawiać o rzeczach ważnych dla Gminy. Nikt nie mówi, czy w budżecie uwzględniono zmiany, jakie wprowadzono w wielu ustawach np. w ustawie o wywozie nieczystości, zmiany oświatowe, ile te zmiany będą kosztować.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że ocena Pana Jakubczyka w odniesieniu do Radnych jest niesprawiedliwa.

 

Burmistrz natomiast przypomniał Przewodniczącemu sytuacje, w których to on był tym proponującym dialog (np. spotkanie z Panią Kurowską i Panem Babinetzem), ale bez pozytywnego skutku. Żeby było dobrze, to przynajmniej chęci muszą być z dwóch stron, a ze strony niektórych Radnych wyraźnie nie ma chęci współpracy. Powiedział, że to on ponosi odpowiedzialność za wszystko. Jeżeli za kilka lat okaże się, że jakaś inwestycja jest totalną klapą, to nikt nie będzie pamiętał, że tacy, czy inni radni podejmowali wtedy decyzję, ale wszyscy będą wiedzieli kto był wtedy burmistrzem i za to odpowiada. Burmistrz doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jaka jest to odpowiedzialność. Panu Jakubczykowi odpowiedział, że projekt budżetu uwzględnia zmiany o których mówił. Kontynuując wypowiedź na temat swojej odpowiedzialności za podejmowane decyzje zwrócił się do Radnych z prośbą o więcej zaufania i ewentualną pomoc, a nie tylko czekanie by jakiś błąd popełnił. Burmistrz uważa się, za człowieka, który chce iść w jak najlepszym kierunku dla naszej społeczności lokalnej.

 

Przewodniczący przypomniał Burmistrzowi, że na początku kadencji wystąpił z wnioskiem o przyznanie mu wynagrodzenia na poziomie jaki miał poprzedni Burmistrz i było to pokierowane pełnym zaufaniem, a jeśli coś wynikło w trakcie to z różnych przyczyn.

 

Pan Jakubczyk poprosił o wyjaśnienie kilku pozycji z budżetu min.

– dochody ze sprzedaży działki,

– cmentarz komunalny- od czego zależy wysokość dochodów oraz co będzie robione w ramach wydatków budżetowych,

– opłata uzdrowiskowa – jest na poziomie dorośli 3 zł., dzieci 2 zł., czy nie można dać zniżki dla osób niepełnosprawnych

– co to jest CUW

– jakie są plany w związku ze zmianą ustawy oświatowej oraz „śmieciowej”

– czy gmina ma jakiś wpływ na prowadzenie gospodarki leśnej przez Lasy Państwowe

 

Pan Burmistrz wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy są przygotowane procedury sprzedaży dla dwóch działek. Jedna została wstrzymana ze względu na zbyt niską cenę zaoferowaną przez potencjalnego nabywcę, druga wyceniona na ponad milion zł. może dojdzie do skutku.

Jeśli chodzi o opłatę uzdrowiskową, to obowiązująca stawka została ustalona przez Radę i jest z korzyścią dla Gminy. Jeśli będziemy obniżać opłatę uzdrowiskową, to pomniejszymy środki, które są nam potrzebne na inwestycje.

W sprawie reformy oświaty – czy będzie to łączenie, czy wygaszanie gimnazjów, jeszcze nie zdecydowano. Po podjęciu decyzji zostanie przygotowany odpowiedni projekt uchwały. Zmiany te, przynajmniej w 2017 roku nie spowodują jakiegoś większego obciążenia budżetu, a całą reformę będziemy się starali tak przeprowadzić, by jej skutki w stosunku do nauczycieli były minimalne.

W przypadku śmieci, widać niestety znaczny wzrost kosztów wywozu odpadów.  W stosunku do roku poprzedniego koszt odbioru odpadów wzrósł o 200 000 zł. Natomiast od 1 lipca wchodzą nowe przepisy, które mówią o poczwórnej segregacji śmieci, ale na tym etapie jeszcze nie wiadomo jak zostanie rozwiązany ten problem.

Jeżeli chodzi o gospodarkę leśną, to niestety gmina nie ma żadnego wpływu na sposób jej prowadzenia. Pomimo wielu rozmów prowadzonych przez Burmistrza odpowiedź z Nadleśnictwa jest zawsze taka, że gospodarka leśna prowadzona jest zgodna z przepisami prawa.

 

Pan  Skarbnik udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące cmentarza oraz CUW.

Wyjaśnił, że wysokość dochodów w pozycji – cmentarz komunalny, uzależniona jest od ilości sprzedanych miejsc na cmentarzu w roku poprzednim. Natomiast wydatki planowane są głownie na budowę alejek, remont domu pogrzebowego na starym cmentarzu w Iwoniczu, wywóz nieczystości itp.

Centrum Usług Wspólnych: od 1 stycznia 2017 r. obsługa administracyjno-ekonomiczna jednostek budżetowych jest możliwa w dwojaki sposób: albo w każdej z tych jednostek jest główny księgowy albo gmina tworzy CUW w formie np. referatu, ale środki finansowe z tym związane muszą być wyodrębnione  w budżecie.

Środki w dziale „rodzina” to wypłaty zasiłków rodzinnych, dopłaty do świadczeń wychowawczych min. „500+”. Gmina otrzymuje na ten cel dotację od Wojewody – są to dochody budżetu, ale co do złotówki musi tą dotację rozliczyć.

 

Pan Dmytrak poprosił o udostępnienie na kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów następujących dokumentów:

– kosztorysów rzeczowo-finansowych i harmonogramu prac dla budynku Remizy OSP i Ośrodka Zdrowia w Iwoniczu oraz dla Przedszkola w Lubatowej,

– przygotowanych wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej,

– jakie dofinansowanie przyszło od Pani Minister dla przedszkoli i czy cała ta kwota została przekazana na przedszkola.

Następnie zapytał czy oprócz kwoty 17 000 zł. przeznaczonej na opłatę czesnego dla studiujących nauczycieli, każdy z dyrektorów ma zaplanowane w budżecie dodatkowe środki na ten cel – odpowiedział Skarbnik, że tak. Ta kwota to tylko to co gmina zamierza przeznaczyć na wskazany cel.

Czy nie będą prowadzone dalsze prace polegające na budowie studni redukcyjnych (w budżecie zostało ściągnięte z tego paragrafu 100000 zł. – na co poszły te pieniądze)

W budżecie jest przewidziane 1026000 ze sprzedaży działek. Jeżeli tych działek nie sprzedamy, to z jakich zadań inwestycyjnych wówczas rezygnujemy?

 

Skarbnik wyjaśnił, że jeżeli nawet nie sprzedamy tych działek, to środki finansowe na realizację budżetu są, chociażby w postaci zaciągniętego kredytu.

 

Pan Burmistrz poinformował, że jednej działki na pewno nie sprzedamy. Polecił przygotować pismo, które kończy procedurę jej sprzedaży z uwagi na to, że zaproponowana cena jest zbyt niska. Druga prawdopodobnie dojdzie do skutku.

 

Pan Skarbnik odniósł się jeszcze do dofinansowania przedszkoli. Otóż Gmina otrzyma subwencję, ale pod warunkiem, że od dzieci (6-latków) nie będzie pobierana opłata.

 

Pan Marcin Zając powiedział, że priorytetem w tej kadencji miała być budowa przedszkola w Lubatowej, a tymczasem w roku 2017 nie przeznacza się na ten cel żadnych środków finansowych. Dodatkowo rozpoczyna się kolejną dużą inwestycję, jaką jest budowa Remizy OSP i Ośrodka Zdrowia w Iwoniczu.

 

Z-ca powiedział, że plany są takie, by na rok wstrzymać budowę przedszkola, a zakończyć ją w całości „pod klucz” w 2018/2019 roku. Gmina stara się o dofinansowanie tej inwestycji, ale jeżeli nawet go nie otrzyma, to zostanie zakończona ze środków własnych.

 

Pan Ryznar zapytał czy w tym roku będą dokonywane jakieś płatności za inwestycje realizowane w roku ubiegłym np. za przedszkole w Lubatowej – Etap I. Z-ca wyjaśnił, że nie, ponieważ wszystkie roboty wykonane w 2016 roku zostały zapłacone również w 2016 roku.

 

Pan Marcin Zając zapytał w jakiej miejscowości w tym roku będzie wykonywane oświetlenie.

 

Z-ca odpowiedział, że planowane jest dokończenie oświetlenia na obwodnicy w Iwoniczu (ok. 15 lamp ledowych), ul. Zadwór, ul. Floriańska, Lubatówka i Lubatowa (3 lampy solarne).

 

Pan Marcin Zając zapytał ile lamp wykonano w 2016 roku w Iwoniczu i Iwoniczu-Zdroju.

Z-ca odpowiedział, że w Iwoniczu-Zdroju 3 lampy, a w Iwoniczu ok. 38.

 

Pan Zając powiedział, że środki finansowe na Kluby Sportowe zostały zmniejszone w stosunku do roku ubiegłego o 20000 zł., ale on uważa, że nie powinny zostać zmniejszone. Zauważył, że te 20000 zł. zostało przeznaczone na stypendia sportowe i zapytał czy w przypadku pojawienia się wolnych środków istnieje możliwość zwiększenia dotacji dla Klubów.

Burmistrz wyjaśnił, że obecnie Gmina przeznaczy na sport identyczne środki jak w roku ubiegłym, czyli 140 000 zł., tyle, że 20 000 zł. będzie na stypendia sportowe. Środki te i tak w większości trafią do młodzieży, która trenuje w naszych klubach. Dodatkowe środki będą możliwe do przekazania, tym którzy będą mieli ciekawe pomysły i będą chcieli je realizować.

 

Pan Dmytrak zapytał co kryje się pod pozycją „Poprawa infrastruktury turystycznej i kulturalnej”. Z-ca wyjaśnił, że są to wydatki związane z trwałością projektu, a dokładnie zatrudnienie trzech osób przez 5 lat.

 

Dyskusja nad budżetem została zakończona

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy któryś z radnych zgłasza poprawki do budżetu.

 

Pan Marcin Zając zgłosił wniosek o utworzenie zadania na 2017 rok w dziale 801, rozdział 80104, paragraf 6050 o nazwie „Przebudowa i rozbudowa budynku oświaty na budynek przedszkola w miejscowości Lubatowa” – 670 000 zł. Źródła finansowania tego zadania to: dział 600 rozdział 616 § 6050 – Modernizacja parkingu gminnego w Iwoniczu-Zdroju – 490 000 zł. oraz dział 926 rozdział 9260 § 6050 – budowa basenu w Iwoniczu-Zdroju I etap – 180 000 zł.

 

Z-ca zapytał Pana Zająca, co zamierza zrobić w przedszkolu za 670 000 zł. II etap budowy przedszkola w Lubatowej obejmuje budowę całości obiektu, w tym remont starej zabytkowej szkoły i połączenie z nowym budynkiem. Wyceniony jest na ok. 2 000 000 zł. I etap to była budowa zupełnie nowego obiektu, był jeden wykonawca, który dał gwarancję, a jaki wykonawca da gwarancję na część robót, skoro robota nie zostanie zakończona, a za 670000 zł. na pewno nie zostanie. Nie ma technologicznej możliwości podzielenia robót z II etapu na części, bo nikt nam nie da gwarancji na częściowe wykonanie np. instalacji. II etap musi być realizowany jako całość.

 

Następnie głos zabrał Burmistrz. Powiedział, że te kilka ważnych inwestycji zaplanowanych w budżecie jest w jakiś sposób ze sobą powiązana np. będzie robiona droga do Iwonicza-Zdroju, więc chcemy w tym samym czasie zrobić parking  i zajezdnię dla autobusów naprzeciwko Urzędu Gminy, a bolączką Iwonicza jest właśnie brak miejsc parkingowych. Ściągnięcie tych 490 000 zł. z tego zadania na wykonanie fragmentu prac w przedszkolu w Lubatowej, które i tak nie będą mogły nikomu służyć aż do ukończenia inwestycji uważa za niewłaściwe podejście do tej inwestycji.

Druga inwestycja za 180 000 zł. I etap budowy basenów, to pierwszy krok do tego by w końcu zagospodarować teren basenu.

Jeżeli Wysoka Rada zadecyduje o przesunięciu pieniędzy z tych właśnie inwestycji na przedszkole w Lubatowej, to w Iwoniczu-Zdroju zostanie tylko jedna inwestycja drogowa. Efekt tego posunięcia będzie taki, że w Iwoniczu-Zdroju nie będzie nic robione. W związku z tym, że to Iwonicz-Zdrój  jest dla nas „kurą znoszącą złote jajka” (chociażby z tego względu, że każdy przyjeżdżający zostawia tu 3,50 zł. opłaty uzdrowiskowej), to musimy zadbać o taką infrastrukturę, by ilość osób przyjeżdżających do nas nie malała ale była zwiększona.

Pan Przewodniczący proponuje zlikwidowanie wszystkiego, co zostało zaplanowane w Iwoniczu-Zdroju na korzyść kontynuacji przedszkola w Lubatowej, przy czym ta kontynuacja i tak nikomu nie będzie służyła.

 

Pan Marcin Zając zarzucił Burmistrzowi, że mówiąc, iż w Iwoniczu-Zdroju nic się nie będzie robiło, zapomniał chyba o drodze za 1 500 000 zł. biegnącej z Iwonicza do Iwonicza-Zdroju – czy to jest nic? Jeżeli natomiast chodzi o budowę przedszkola w Lubatowej, to w tamtym roku było 790 000 zł. – czy to są takie pieniądze, za które nic się nie da zrobić – jest tylko o 100 000 zł. mniej. Uważa, że mówienie, iż  w Iwoniczu-Zdroju nic nie będzie robione jeżeli ściągniemy z basenu i parkingu, to gruba przesada.

 

Pan Skarbnik wyjaśnił, że wśród dochodów gminy jest dotacja uzdrowiskowa o wysokości 1 300 000 zł. Jest to dotacja celowa i na koniec roku trzeba ją rozliczyć i wskazać, że została przeznaczona na utrzymanie walorów uzdrowiskowych. Jeżeli teraz zostaną zabrane inwestycje z Iwonicza-Zdroju, to raczej na koniec roku nie będzie można rozliczyć tej dotacji i trzeba będzie ją zwrócić, bo niestety budowa przedszkola w Lubatowej nie będzie mogła być wskazana jako inwestycja podtrzymująca walory uzdrowiskowe.

 

Pan Z-ca odpowiedział Panu Zającowi, że 700 000 zł. to jest bardzo dużo, ale nie w przypadku przedszkola w Lubatowej, gdzie technologia wykonania nie dopuszcza podziału na części. Upieranie się przy kontynuowaniu tej inwestycji z takim wkładem finansowym jest nie racjonalne i nie ekonomiczne.

 

Pan Grzegorz Nieradka, zasugerował strażakom obecnym na sesji, że słowa Z-cy powinny wzbudzić ich czujność co do inwestycji w Iwoniczu (Ośrodek Zdrowia i Remiza OSP). Skoro budowa przedszkola zostaje wstrzymana, to tak samo może się okazać z remizą, a jeszcze rok temu były zapewnienia, że przedszkole na pewno zostanie wybudowane. Zapytał dlaczego nie realizujemy całościowo inwestycji od początku do końca.

 

Z-ca tłumaczył, że co innego jest wybudować nowy budynek, a co innego remontować stary, jeszcze w dodatku zabytkowy. Łatwiej i taniej jest wybudować nowy obiekt, ale w Lubatowej i tak problem starej szkoły by nadal istniał. Jest to obiekt wpisany do rejestru zabytków i konserwator mógłby naliczyć kary za to, że Gmina o niego nie dba. Podjęto więc decyzję o jego rozbudowie na przedszkole, ale to niestety wymaga czasu i dużych nakładów.

 

Pan Przewodniczący Rady powiedział, że przecież konserwator nie zmusiłby Gminy do remontu tego obiektu i on podziela zdanie Pana Nieradki. Jeśli dobrze rozumie to burmistrz proponuje wstrzymanie inwestycji w Lubatowej na rok, rozpoczęcie inwestycji w Iwoniczu, potem jej wstrzymanie i kontynuacje inwestycji w Lubatowej. Może lepiej będzie dokończyć inwestycje w Lubatowej, a potem rozpocząć w Iwoniczu, a nie rozpoczynać wszystkie i nie kończyć żadnej.

 

Burmistrz powiedział, że ta propozycja zakończenia inwestycji w Lubatowej jest kosztem basenu, parkingu oraz remizy OSP w Iwoniczu. Efekt tego jest taki, że w Iwoniczu-Zdroju nie będzie nić, oprócz jednej drogi i drogi głównej, która to jest inwestycją Starostwa przy naszym wsparciu finansowym, w Iwoniczu będzie 15 lamp i 5 odcinków dróg. Praktycznie wychodzi na to by całość środków budżetowych przerzucić  do Lubatowej. Czy kierowanie tak znacznych środków finansowych już drugi rok z rzędu do Lubatowej jest logiczne. Skierował się do Radnych z prośbą o udzielenie kredytu zaufania, podając jako dowód swojej wiarygodności rok 2016, gdzie wszystkie propozycje i wnioski Rady zostały spełnione.

Pan Grzegorz Nieradka przypomniał Burmistrzowi, że niestety nie wszystkie wnioski zostały wykonane, bo on osobiście prosi już półtora roku o 5 barierek przy skarpie i do tej pory nie zostały założone. Kiedy prosił o ocenę stanu mostu, jego rodzice w odpowiedzi otrzymali upomnienie porządkowe rzeki, a utworzenie strefy zamieszkania na odcinku ul. Zadwór trwało ponad rok. Zwrócił się więc do Burmistrza, by nie prosił Radnych o kredyt zaufania, bo nie tak ta współpraca powinna wyglądać. Jeszcze raz podkreślił, że skoro przez prawie dwa lata nie można się doprosić założenia kilku barierek w miejscu gdzie jest ok. 15 m w dół do rzeki i skarpa, to jak można mówić o jakimkolwiek zaufaniu.

 

Z-ca zapytał czy brak kilku barierek, jest powodem dla braku zaufania przy wielomilionowym budżecie.

 

Pan Przewodniczący odpowiedział Z-cy, że jest to powód, ponieważ dla ludzi tam mieszkających ważne są barierki, a nie przedszkole w Lubatowej. Skoro to tak niewiele by kosztowało, a pieniądze były to można było to zrobić. Ta sytuacja to ewidentny przykład złej woli ze strony Burmistrza. Pan Sowiński wnosił również o postawienie wiaty przystankowej przy Zespole Szkół w Iwoniczu i tym razem nie spełniono prośby, a ponadto na samą odpowiedź czekał 3 m-ce. Kolejna sprawa podnoszona wielokrotnie przez Radnych, to wodociąg w Iwoniczu, który jest w bardzo złym stanie (ok. 45 % ubytków). Jak do tej pory nie podjęto żadnych kroków w tej sprawie, a woda w Iwoniczu jest chyba najdroższa w całej Polsce. Z pewnością, studnie redukcyjne, o które postarał się  poprzedni dyrektor ZGK, który został zwolniony, są pomocne ale nie rozwiązują tego problemu. Podkreślił również, że cieszy się z tego co jest zrobione, bo swoją wypowiedzią nie sugeruje, że Burmistrz nie robi nić, ale jednak nie wszystko czego sobie życzą Radni jest realizowane.

 

Z-ca odpowiedział, że przecież ustnie informował, iż pieniądze na przystanek są zabezpieczone w budżecie na 2017 r. i ten przystanek zostanie zrobiony. Natomiast odnośnie studni redukcyjnych, to nie dyrektor ZGK się o nie postarał, tylko Gmina.   To Gmina zleciła wykonanie całej dokumentacji, zleciła prace i za nie zapłaciła. W tym roku zaplanowane jest wykonanie kolejnej studni – i to są te właśnie pierwsze kroki do poprawy sytuacji, a Pan Przewodniczący zarzuca, że nic się w tym temacie nie robi.

 

Następnie zabrała głos Pani Mitas – lekarz pracujący w jednym z sanatoriów. Powiedziała, że na co dzień ma do czynienia z kuracjuszami, czyli tymi osobami, które napędzają koniunkturę w Iwoniczu-Zdroju. Na koniec każdego turnusu są robione ankiety, gdzie każdy może się wypowiedzieć np. na temat gminy. Po analizie tych ankiet, może powiedzieć Radnym, że parking, basen, drogi – to musi być zrobione i to koniecznie, bo ludzie przestaną przyjeżdżać.

 

Pan Bogusław Dmytrak wypowiedział się w sprawie basenu. Stwierdził, że kiedy jeszcze istniał basen, to do jego utrzymania cały czas dopłacał Urząd. W tej chwili drzewa są tak wysokie, jest cień więc z pewnością woda codziennie będzie musiała być wymieniana.

 

Pan Marcin Zając zapewnił zebranych, że nie jest przeciwnikiem modernizacji, czy budowy basenu. Uważa, że w tej chwili trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie co jest dla gminy priorytetową inwestycją, czy budowa przedszkola w Lubatowej, czy budowa basenu.

 

Pan Waldemar Niemczyk podzielił obawy Pana Dmytraka. Pamięta czasy funkcjonowania basenu i zawsze woda w nim była zimna, a teraz będzie znacznie gorzej. Może na basen trzeba wybrać inne miejsce.

 

Z-ca odpowiedział, że te planowane baseny (dwa) są znacznie wypłycone i z pewnością woda się nagrzeje (są na to zrobione wyliczenia), nie trzeba będzie też wymieniać codziennie wody ponieważ przewidziana jest chlorownia.

 

Następnie zabrał głos Pan Stanisław Drozd. Powiedział, że nie jest przeciwny budowie przedszkola w Lubatowej, czy remizy w Iwoniczu, ale chciałby przypomnieć też o Lubatówce. Na remont dachu na Domu Ludowym czekają już 18 lat (w tej chwili podczas przyjęcia kapie ludziom do talerzy), na salę gimnastyczną przy szkole – 12 lat, na drogę łączącą Iwonicz-Zdrój z Lubatówka – 10 lat, na poprawę chodnika – 11 lat, na ogrodzenie cmentarza i parking – 12 lat, na poprawę stadionu, trybunę na 50 osób – 6 lat, na remont mostów, gdzie projekty są już zrobione – 8 lat. Mimo to, zdaje sobie sprawę, że taki basen w Iwoniczu-Zdroju jest potrzebny. Sam osobiście był pacjentem na Excelsiorze i niestety potwierdza słowa Pani Mitas, że opinia kuracjuszy o Iwoniczu nie jest najlepsza. Zła infrastruktura, brak podjazdów dla ludzi na wózkach, to są rzeczy niedopuszczalne w dzisiejszych czasach zwłaszcza w Uzdrowisku. Na koniec zwrócił się z prośbą do Radnych, aby przy zmianach w budżecie pamiętali jednak o Lubatówce.

 

Na tym zakończono dyskusję nad projektem budżetu i przystąpiono do głosowania nad autopoprawkami zaproponowanymi przez Pana Burmistrza (treść autopoprawek opisana na str. 2 i 3 niniejszego protokołu), i tak:

– autopoprawka nr 1 została przyjęta jednogłośnie – 15 za,

– autopoprawka nr 2 została przyjęta jednogłośnie – 15 za,

– autopoprawka nr 3 została przyjęta jednogłośnie – 15 za,

– autopoprawka nr 4 została przyjęta jednogłośnie – 15 za,

– autopoprawka nr 5 została przyjęta jednogłośnie – 15 za.

– autopoprawka nr 6 została przyjęta jednogłośnie – 15 za,

 

Następnie przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Pana Marcina Zająca – kontynuacja budowy przedszkola w Lubatowej (opisane na str. 9  protokołu).

Wniosek został przyjęty w głosowaniu 9 za, 4 przeciw, 2 wstrz. się.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu budżetu z naniesionymi poprawkami.

Projekt budżetu został przyjęty w głosowaniu 10 za, 4 przeciw, 1 wstrz. się.

 

2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2025

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika o omówienie wieloletniej prognozy finansowej. Skarbnik odczytał pozytywną opinię RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017 – 2025. Uchwała Nr VI/50/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017 – 2025 stanowi załącznik do protokołu.

 

Następnie Skarbnik omówił wieloletnia prognozę finansową. Poinformował, że rok 2017 jest odbiciem projektu budżetu, natomiast kolejne lata zostały opracowane na podstawie prognozy PKB i potencjalnych dochodów, które możemy uzyskać gmina. Żadne wskaźniki nie zostały przekroczone. Kwota długu jest przedstawiona do roku 2025, czyli spłaty ostatniej raty kredytu.

 

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 1. Komisja Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt prognozy.
 2. Komisja Statutowa pozytywnie zaopiniowała projekt prognozy.
 3. Komisja Rewizyjna nie opiniowała prognozy.
 4. Komisja Budżetu i Finansów nie opiniowała prognozy.
 5. Komisja Uzdrowiskowa pozytywnie zaopiniowała projekt prognozy.
 6. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej nie opiniowała prognozy.

 

Przewodniczący Rady zapytał czy, któryś z Radnych ma jakieś pytania dotyczące prognozy finansowej.

 

Pan Ryznar zapytał na jakiej podstawie została wyceniona działka, skąd się wzięła kwota 30 zł. (chodzi o pozycję – dochód z tytułu sprzedaży działki). Zauważył też, że w treści wyjaśnień jest pomyłka, zamiast 30 m2, ma być 30 zł.

Skarbnik wyjaśnił, że jest to cena szacunkowa, nie było robionej wyceny przez rzeczoznawcę, tylko ustalona na podstawie opinii i cen rynkowych w terenie, gdzie położona jest działka.

 

Więcej pytań nie było, więc przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem poprawki:

W zał. nr 1, str. 7, kol. 11.6, rok 2017 wprowadza się kwotę 1 660 000 zł. – wydatki majątkowe w formie dotacji (jest to dotacja dla parafii, powiatu i ZGK) oraz poprawia się błędy pisarskie zamiast 30 m2, ma być 30 zł. za 1 m2 i na str. 2 objaśnień w opisie z programu Unii Europejskiej jest 2014, a ma być 2014 – 2020

Poprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały przyjęte jednogłośnie – 15 za.

 

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017 – 2025 została przyjęta w głosowaniu 12 za,  3 wstrz. się.

 

3) zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Iwonicz-Zdrój

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały oraz uzasadnienie do niej.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu 14 za, jeden radny wyszedł.

 

Ad. 5. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 

Pan Burmistrz powiedział, że dokonane przesunięcia finansowe komplikują całkowicie funkcjonowanie gminy. Dwa najważniejsze niebezpieczeństwa, to problem z rozliczeniem dotacji uzdrowiskowej, oraz problem z określeniem zakresu i harmonogramu prac za 670 000 zł. na przedszkolu w Lubatowej. Burmistrz zapewnił, że zaproponowany przez gminę zakres inwestycji był bardzo przemyślany, ale skoro szanowna Rada widziała to inaczej, to teraz trzeba się z tym zmierzyć.

 

Pan Stanisław Drozd zapytał dlaczego na sesji nie ma radnych powiatowych, czy są oni zapraszani. Przewodniczący odpowiedział, że radni powiatowi zawsze są zapraszani.

 

Pan Drozd zwrócił się do Burmistrza z prośbą, by przygotować dodatkowe informacje na temat wycinki drzew i wałęsających się psów.

Burmistrz powiedział, że na stronie Gminy jest informacja na temat zmiany przepisów dotyczących wycinki drzew, ale postara się też przygotować takie informacje w formie plakatów.

 

Pan Bogdan Skotnicki poprosił, by projekty inwestycyjne dotyczące budowy przedszkola i remizy zostały upublicznione na stronie internetowej Urzędu Gminy celem zapoznania się z nimi mieszkańców.

 

Burmistrz odpowiedział, że sprawdzi czy jest to możliwe z punktu technicznego i prawnego. Jeżeli tak, to zostanie to wykonane.

 

Pan Marcin Zając zapytał dlaczego nie zostało podpisane porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Krośnie na odśnieżanie chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie gminy.

 

Burmistrz odpowiedział, że zaproponowane przez Starostwo pieniądze były tak minimalne, że musielibyśmy do tego dopłacać, dodatkowo ponieść koszty ubezpieczenia oraz odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia na tych chodnikach.

 

Pan Dmytrak poprosił o odśnieżenie zatoczek, gdzie zatrzymują się busy.

 

Pan Rogowski wniósł o umieszczanie na stronie gminy informacji o sesjach i terminach posiedzeń Komisji oraz o materiałach dotyczących spraw poddawanych pod dyskusje na sesjach ponieważ niektórych mieszkańców to interesuje, a nie mają do tego dostępu.

Druga sprawa dotyczy lasów. Pan Rogowski jest pewien, że w strefie „A” nie może być prowadzona normalna gospodarka leśna, a mogą być tylko prowadzone cięcia sanitarne, więc należy dokładnie wyjaśnić tą sprawę. Zapytał też czy podjęto jakieś działania, by Gmina przejęła tereny leśne w strefie „A” na park zdrojowy – też taki wniosek już wcześniej poddawał.

 

Przewodniczący Rady zwrócił się do Pani Sekretarz o dopilnowanie, by informacje na temat posiedzeń Komisji i sesjach pojawiały się na stronie internetowej gminy.

 

Pan Waldemar Niemczyk, w imieniu mieszkańców podziękował Burmistrzowi za szybką reakcję w sprawie poprawienia sygnalizacji świetlnej w Iwoniczu.

 

Pan Marcin Zając podziękował wszystkim Radnym, którzy zagłosowali za wnioskiem, który złożył.

 

Pan Przewodniczący Rady odczytał korespondencję mieszkańca ul. Zielonej w Iwonicza-Zdroju w sprawie odśnieżania. Okazuje się, że Burmistrz mówi, iż gmina radzi sobie z odśnieżaniem, a tu niestety wynika, że tak nie jest. Ponadto Burmistrz nie odpisuje na maile Pana Nycza, a ZGK nie chce odśnieżyć mu posesji, nawet za pieniądze.

 

Pan Burmistrz odpowiedział, że zawsze stara się odpowiadać na maile najpóźniej do godz. 9:30. Być może, że w jednym mailu była zawarta odpowiedź na kilka wniosków i stąd poczucie, że nie otrzymał Pan odpowiedzi. Z kolei jeśli chodzi o ul. Zieloną, to niestety przy niektórych warunkach pogodowych odśnieżenie jej nie jest możliwe. Przy sprzęcie jaki posiada ZGK zjechanie ul. Zieloną w dół niesie za sobą ryzyko, że już nie wyjedzie do góry. Na końcu ul. Zielonej nie ma nawet miejsca by nawrócić. Poprosił, by Radny Tomasz Klimkiewicz przedstawił zebranym dokładnie tą sytuację, gdyż to właśnie on odpowiada za odśnieżanie.

 

Pan Skarbnik wyjaśnił, że niestety nie wszystkie usługi ZGK może wykonywać. To nie jest spółka, która może świadczyć tego typu usługi. Zakład budżetowy może wykonywać tylko zadania statutowe wynikające z ustawy o finansach publicznych. Nie ma możliwości, by ZGK wykonywał usługi na rzecz osób prywatnych i nie można mieć o to pretensji ani do ZGK, ani do kierownika, ani do Burmistrza.

 

Pan Przewodniczący podkreślił, że gdyby ten Pan otrzymał taką odpowiedź, to z pewnością rozwiałaby jego wątpliwości, przynajmniej co do możliwości wykonywania przez ZGK usług na terenie prywatnym.

 

Pan Tomasz Klimkiewicz potwierdził wypowiedź Pana Burmistrza, co do możliwości odśnieżania ul. Zielonej.

 

Przewodniczący Rady odczytał jeszcze pismo Pani Prezes Stowarzyszenia „Czyń dobro mimo wszystko” w sprawie wsparcia finansowego zakupu mammografu dla krośnieńskiego szpitala.

 

Kolejne pismo skierowane przez Konfederację Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce dotyczyło ponownej deklaracji zakupu działki przylegającej do terenów Sanatorium „Górnik” w Iwoniczu-Zdroju za cenę 1 000 zł. za ar.

 

Burmistrz wyjaśnił, że jest to działka o powierzchni 22 ary, położona przy sanatorium „Górnik”. Działka ta została wyceniona przez rzeczoznawcę na ok. 110 000 zł. i wystawiona na sprzedaż w drodze przetargu.  Sanatorium „Górnik” nie przystąpiło do przetargu sądząc, że cena jest zbyt duża. Cena działki została obniżona o ok. 23 % (wartość podatku VAT). Na dzień dzisiejszy Burmistrz zrezygnował ze sprzedaży tej działki ponieważ zaproponowana cena 1000 zł./ar (działki położonej w terenach inwestycyjnych w Iwoniczu-Zdroju) jest nieporozumieniem.

 

Pan Przewodniczący zwrócił się z prośbą, by informacja o podpisywaniu umów związanych z wykorzystywaniem energii odnawialnej była zamieszczona na stronie Gminy w bardziej czytelny sposób.

 

Przewodniczący Rady zamkną obrady sesji o godz. 15:30

 

 

Protokołowała                                                         Przewodniczący Rady

Anna Frodyma                                                        Józef Sowiński