biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXXIV/2017 z 21 lutego 2017r.

Protokół Nr XXXIV/2017 z 21 lutego 2017r.

Protokół Nr XXXIV/2017 z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 21 lutego 2017r.w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju o godzinie 10.00.

 

            Przewodniczący Rady Józef Sowiński powitał radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, Zastępcę Burmistrza – Jacka Rygla, Janusza Turka Skarbnika Gminy, Panią Annę Malik-Borowską Sekretarz Gminy, dyrektorów szkół, nauczycieli, mieszkańców gminy.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 12 radnych. Nieobecnych 3 radnych, Pan Deręg Kazimierz, Pan Bogdan Ryznar, Pan Tomasz Klimkiewicz. Następnie przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.
 3. Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej i stałych komisji Rady.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

2) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,

3) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój do nowego ustroju szkolnego,

4) przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023,

5) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy

 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Pan Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwonicz-zdrój, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z obiektów oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Pan Dmytrak zgłosił wniosek, aby projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój do nowego ustroju szkolnego, procedować w pkt 7) i przenumerować kolejność procedowanych uchwał. Wnioski zostały przyjęte w głosowaniu jednogłośnie 12 za. Porządek po wprowadzonych zmianach procedowanych uchwał przedstawia się następująco:

1) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

2) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,

3) przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023,

4) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy,
5) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwonicz-zdrój, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z obiektów,

6) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków,

7) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój do nowego ustroju szkolnego.

 Został przyjęty jednogłośnie 12 za.

Ad. 2. Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.

Informację na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie między sesjami przedstawiła Pani Anna Malik-Borowska – Sekretarz Urzędu Gminy. Powyższe informacje stanowią załącznik do protokołu. Dyskusji na ww. temat nie podjęto.

Ad. 3. Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej i stałych komisji Rady.

Plany pracy stałych komisji Rady przedstawione przez Przewodniczących Komisji: Rozwoju Gminy, Statutowej, Rewizyjnej, Budżetu i Finansów, Uzdrowiskowej i OKZiKF zostały przyjęte jednogłośnie 12 za oraz plan pracy Rady Miejskiej przedstawiony przez Przewodniczącego Rady został przyjęty jednogłośnie 12 za.

Ad. 4 Podejmowanie uchwał w sprawie:

 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Wyraża się zgodę na sprzedaż działki o pow. 0,18 ha położonej w Iwoniczu. Komisja Rozwoju Gminy wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie 12 za.

 

 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Iwoniczu stanowiących własność osób fizycznych pod drogę dojazdową. Komisja Rozwoju Gminy wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie 12 za.

 

 • przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przystępuje się do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023 stanowiącego wieloletni program działań rewitalizacyjnych mających na celu wyprowadzenie z sytuacji kryzysowych niektórych obszarów Gminy Iwonicz-Zdrój. Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023 realizowane będzie we współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym w szczególności ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Komisja Rozwoju Gminy wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie 12 za.

 

 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Skarbnik Gminy wyjaśnił, że zaciąga się zobowiązanie na rok 2018 na przeprowadzenie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu wraz z wydaniem świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego dla Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój w kwocie 53 460 zł ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na 2017 rok.

Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie 12 za.

 

 • określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwonicz-Zdrój, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z obiektów,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Rozwoju Gminy wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Dmytrak prosił o wyjaśnienie projektu uchwały. Pan Skarbnik Gminy poinformował, że chodzi o uporządkowanie stanu prawnego w zakresie pobierania opłaty za korzystanie z przystanków przez przewoźników. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę podjęto w głosowaniu głosujących 12, za 11, wstrz. się 1.

 

 • zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Rozwoju Gminy wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.  Zatwierdza się taryfę określoną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie miejscowości Lubatówka, będących w administracji Przedsiębiorstwa, zakończonych oczyszczalnią ścieków w Krośnie, zawierającą wysokość cen i stawek opłat za ścieki oraz świadczone usługi. Wzrost opłaty wynosi 2,4 % i nowa stawka wyniesie brutto 6,43 zł, natomiast stawka abonamentowa wzrasta o 2,5%.

Przewodniczący Rady po przedstawieniu projektu uchwały poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 12, za 6, przeciw 6, uchwała nie została podjęta.

7) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój do nowego ustroju szkolnego.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Burmistrz prosił o wprowadzenie
w trzech załącznikach zmianę zamiast nr 184 na nr 183. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Kultury Fizycznej wydała negatywną opinię do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady odczytał pisma Rady Pedagogicznej Gimnazjum Publicznego
w Lubatowej oraz nauczycieli, pracowników obsługi i administracji Szkoły Podstawowej
w Lubatowej ww. sprawie. Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Lubatowej zwróciła się z prośbą o włączenie Gimnazjum do Szkoły Podstawowej w Lubatowej, natomiast pracownicy Szkoły Podstawowej w Lubatowej zwrócili się z prośbą o niełączenie Szkoły Podstawowej z Gimnazjum w Lubatowej.

Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Lubatowej przekazał prośbę nauczycieli i pracowników szkoły podstawowej w Lubatowej o odrzucenie projektu uchwały mówiącej o włączeniu gimnazjum w skład szkoły podstawowej. Przedstawił skalę zatrudnienia w obu szkołach, podał liczby, które mówią o przeroście zatrudnienia w gimnazjum. Ponadto przedstawił argumenty niełączenia szkół, przede wszystkim ze względu na redukcję zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi. Podkreślił, że wygaszanie gimnazjum pozwoli na płynne przejście nauczycieli na etaty pełne czy cząstkowe w szkołach podstawowych lub w szkołach średnich. Spowoduje spokojne rozwiązania kadrowe, personalne, administracyjne i organizacyjne oraz godne odejście na emeryturę.

Pan Dyrektor Gimnazjum w Lubatowej przedstawił historię powstania gimnazjów od 1999r. poinformował, że wtedy miała miejsce odwrotna sytuacja do dzisiejszej. Nauczyciele ówczesnej szkoły podstawowej zostali oddelegowani do pracy w gimnazjum. Podkreślił, że nie ma przerostu zatrudnienia nauczycieli w Gimnazjum. W przypadku wygaszenia gimnazjum nauczyciele nie dostaną zatrudnienia w szkole podstawowej natomiast włączenie spowoduje nadwyżkę nauczycieli, którą przez dwa lata łagodnie da się rozwiązać. Poinformował o kilkukierunkowych kwalifikacjach kadry nauczycielskiej zatrudnionej w Gimnazjum. Podkreślił, że przez 18 lat pracy w Gimnazjum kieruje się względami ludzkimi, przez te lata służył godzinami dla nauczycieli szkoły podstawowej. Prosił o potwierdzenie lub zaprzeczenie tego faktu przez nauczycieli obecnych na sesji.

Jeden z nauczycieli nie potwierdził tego faktu, poinformował, że w ciągu 18 lat nie zaproponowano mu uzupełnienia godzin w Gimnazjum. Natomiast nauczycielka potwierdziła, że miała taką możliwość i uzupełniła niedobór godzin w Gimnazjum. Następnie nauczyciel Szkoły podstawowej przedstawił sprawę wielokierunkowego wyksztalcenia nauczycieli, rozważając przy tym skalę zatrudnienia w obu placówkach oraz skutki połączenia dwóch placówek przy docelowej ośmioletniej szkole podstawowej z projektowanego w ustawie ramowego planu nauczania poszczególnych przedmiotów. Podał skalę obecnego zatrudnienia nauczycieli i skalę docelowego zatrudnienia, która liczbowo jest niepokojąca.

Pan Dyrektor Szkoły Podstawowej podkreślił, że obydwie szkoły mają przerosty kadrowe na 31 nauczycieli 10 nauczycieli ma ograniczenia godzinowe. W obecnej sytuacji nie ma dobrego wyjścia, aby wszyscy byli zadowoleni. Podjęcie decyzji jest bardzo trudne, ale bliższe jest wygaszanie gimnazjum niż włączenie.

Następnie nauczyciel szkoły podstawowej w Lubatowej przedstawił zarys swojej pracy w szkołach w Lubatowej poinformował, że przeżył dwie reformy a obecnie rzuca się argumenty liczbowe i w tej sytuacji czuje się jak karta przetargowa. Podkreślił, że chce godnie odejść na emeryturę a nie, że ktoś o tym zdecydował. Zastanawia go tylko fakt, dlaczego w pozostałych szkołach nie ma walki tylko w szkołach w Lubatowej. Prosił Radę o podjęcie rozsądnej decyzji.

Pan radny Grzegorz Nieradka odniósł się do wypowiedzi przedmówcy w sprawie podjęcia rozsądnej decyzji w przedmiotowej sprawie. Uważa, że taka dyskusja winna odbyć się dużo wcześniej przed sesją ze wszystkimi zainteresowanymi osobami w celu wypracowania odpowiedniej decyzji. A teraz otrzymany projekt uchwały możemy przyjąć lub odrzucić.

Pan Burmistrz w nawiązaniu do wypowiedzi przedmówców podkreślił, że spotkania ww. sprawie odbyły się kilkakrotnie. Rozumie obydwa stanowiska Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przedstawione w pismach odczytanych przez Pana Przewodniczącego. Projekt został przygotowany po konsultacjach z osobami kompetentnymi. W przygotowaniu projektu kierował się dobrem nauczycieli. Włączenie gimnazjum jest lepszym rozwiązaniem z punku widzenia społecznego i osobowego. Dyrektorzy będą musieli wykorzystać potencjał tak, aby nie dochodziło do zwolnień nauczycieli. Prosił Radę o podjęcie tej uchwały, aby w przyszłości straty osobowe były jak najmniejsze. Prosił dyrektorów o konstruktywne podejście do sprawy, życzył każdemu pracy.

Następnie omówiono, kwestię spotkań i konsultacji w przedmiotowej sprawie z nauczycielami, dyrektorami, związkami zawodowymi, przedstawiono, kto brał udział w spotkaniach ze strony radnych, związków zawodowych i nauczycieli. Dyskutowano jak powinna być zorganizowana debata dla wszystkich zainteresowanych ze wszystkimi nauczycielami i dyrektorami szkół W dyskusji zabrali głos Pan Dmytrak, Pan Grzegorz Nieradka, Pan Burmistrz i Pan Marcin Zając nauczyciel szkoły podstawowej w Lubatowej. Pan Ceglarz prezes oddziału ZNP w Iwoniczu-Zdroju zabrał głos w sprawie opinii związku do projektu uchwały jest za włączeniem gimnazjów do szkoły podstawowej. Apelował do nauczycieli o uszanowanie decyzji, ponieważ podział wśród nauczycieli jest niepokojący.

Pan radny Marcin Zając prosił o wyrażenie stanowiska w przedmiotowej sprawie przez poszczególnych dyrektorów szkół. Dyrektorzy szkół przekazali swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Pan Dyrektor Gimnazjum w Lubatowej przekazał, że jest za włączeniem Gimnazjum do Szkoły Podstawowej.

Pan Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubatowej jest za wygaszaniem Gimnazjum.

Pan Dyrektor Gimnazjum w Iwoniczu jest za wygaszaniem, ale jako nauczyciel opowiada się za włączeniem.

Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Iwoniczu poinformowała, że jest za włączeniem, jako nauczyciel, ale jako pracodawca za wygaszaniem Gimnazjum.

Pan Dyrektor Zespołu szkół w Iwoniczu-Zdroju – za włączeniem Gimnazjum.

Pan Dyrektor Zespołu szkół w Lubatówce –za włączeniem.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy.

Po przerwie wznowił obrady.

Pani nauczycielka z Iwonicza zwróciła się do Pana Burmistrza o możliwość prowadzenia kółek dla dzieci za 1 godziną płatną.

Pan Burmistrz poinformował, że nie może obecnie dać jednoznacznej odpowiedzi ze względu na pilne wydatki związane ze zwrotem środków w wysokości 215.000 zł niesłusznie pobranej subwencji w szkołach w Lubatowej, ale zastanowimy się nad każdym wnioskiem ww. sprawie. Na prośbę Pana Marcina Zająca Pan Burmistrz podał kwoty do zwrotu przez inne szkoły tj. 8.000 zł Zespół szkół w Lubatówce i podobna kwota w Iwoniczu-Zdroju. Pan Dmytrak podkreślił, że nie tylko dyrektorzy szkół za tą sprawę byli odpowiedzialni, ale był w Urzędzie pracownik, który powinien tego przypilnować i zwrócić uwagę na błędne dane.

Pan Drozd Stanisław nawiązał do historii powstania Gimnazjów i powstania Zespołu Szkół w Lubatówce. Podkreślił, że nienawiści w tej sprawie nie trzeba, należy razem tą sprawę docelowo rozwiązać. Odnośnie kółek dodatkowych dla dzieci podkreślił, że są bardzo potrzebne, w poprzednich latach o te kółka zabiegał radny Pan Dmytrak.

Pan Marcin Zając nawiązał do nieprzyjemnych telefonów, jakie otrzymuje w przedmiotowej sprawie, podkreślił, że nie zmieni zdania w omawianej sprawie.

Pan Marek Bliżycki podkreślił, że brał udział w spotkaniach wysłuchiwał głosu nauczycieli, nauczycieli. W nawiązaniu do procedowanej sprawy odczytał słowa H. Forda, „Jeśli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punku widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własną”. I ze swej strony uważa, że wczuł się w sytuację nauczycieli i dyrektorów, bo problem będą mieli dyrektorzy muszą tą trudną sytuację rozwiązać mając na uwadze, aby wszystkim nauczycielom dać pracę. Podkreślił, że będzie głosował za włączeniem.

Pan Dmytrak pytał panią Dopart czy może przekazać informację ilu nauczycielom grozi zwolnienie już w tym roku.

Pani Dopart Kierownik Centrum Usług Wspólnych przedstawiła informację dotyczącą ramowego planu nauczania poszczególnych przedmiotów w klasie VII od 1 września 2017r oraz poinformowała, że nie jest kompetentna do przekazania informacji w sprawie zwolnień nauczycieli. Dyrektorzy szkół będą przydzielać godziny nauczycielom w arkuszach organizacyjnych szkół. Zmniejszenie liczby godzin nastąpi w roku, 2019 kiedy zakończą edukację dwa roczniki klasa 8 i 3 gimnazjum.

Nauczyciel Szkoły Podstawowej poinformował o trzech ramówkach ze strony ministerialnej. Włączając gimnazjum w struktury szkoły podstawowej stwierdził, że już w maju będą wypowiedzenia pracy nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi.

Pan Dmytrak pytał, kiedy zostanie rozpisany konkurs na dyrektora szkoły w Lubatowej i Gimnazjum w Iwoniczu. Pan Burmistrz poinformował, że konkurs zostanie rozpisany w kwietniu br.

Przewodniczący Rady podziękował za dzisiejszą dyskusję, uważa, że taka debata powinna się odbyć dużo wcześniej, bo dzisiaj łatwiej by nam było podjąć decyzję. Po dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosujących 12, za 7, przeciw 5.

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy. Po przerwie wznowił obrady.

Ad.5 Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

W sprawach bieżących Gminy zgłoszono następujące sprawy:

Pan Krukar prosił o wykonanie parkingu w Iwoniczu-Zdroju równocześnie planowanym remontem drogi.

Pan Rogowski prosił o zamieszczenie na stronie internetowej zawiadomień o posiedzeniu komisji, o zamieszczenie projektów uchwał oraz prosił o zatrudnienie osoby od sportu.

Pan Dmytrak prosił o ułożenie płyt na ul. Zagrodniki w Iwoniczu.

Pan Marcin Zając pytał, jakie drogi będą remontowane w bieżącym roku.

Pan Knap Piotr prosił o uporządkowanie placu przed cmentarzem w Lubatówce.

Pan Ceglarz zgłosił pęknięcia w drodze Drabówka oraz pytał, kiedy będzie zrobiony chodnik na Nowsiu.

Pan Boczar prosił o uporządkowanie terenów w Iwoniczu-zdroju po psich odchodach.

Pan Bień Łukasz pytał w sprawie dofinansowania sprzętu dla OSP w Lubatowej oraz pytał o wycinkę drzew koło ośrodka zdrowia w Lubatowej.

Na powyższe zgłoszenia Panowie Burmistrzowie udzieli odpowiedzi i przyjęli zgłoszone zadania do realizacji.

Przewodniczący Rady odczytał pisma, jakie wpłynęły do wiadomości Rady w sprawach:

– o dofinansowanie działalności IKN w Iwoniczu-Zdroju,

– odpowiedź na pismo Stowarzyszenia „Czyń dobro mimo wszystko”,

– pismo Wojewody podkarpackiego w sprawie statutów ZOZ legalizowanych, jako prawo miejscowe,

– odpowiedź na pismo SU Górnik w Iwoniczu-Zdroju w sprawie wykupu działki,

– odezwę Ministra Zdrowia w sprawie opracowania operatów uzdrowiskowych przez Gminy Uzdrowiskowe,

– skargę na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zmiany MPZP Iwonicza-Zdroju cz.

Prezes Klubu LKS Iwonka zaprosił na spotkanie, które odbędzie się w świetlicy Klubu w dniu 5 marca br.

Na tym posiedzenie sesji zakończono.

Ad.6 Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady zamkną obrady sesji o godz. 14.45.

Protokołowała Danuta Borek                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                                          Józef Sowiński