biuletynInwestycje celu publicznegoPostanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „ Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Lubatowej…”

Postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „ Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Lubatowej…”

 Iwonicz-Zdrój 2017.06.03

RI.6731.4.2016.17

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/ Dz. U z 2016 roku.poz.778, z późn. zmianami/ art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 roku poz.23 , ze zmianami/

BURMISTRZ GMINY IWONICZ- ZDRÓJ
z a w i a d a m i a ,

że zostało wydane dnia 03 czerwca 2017 roku przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój Postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „ Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KRO6001-B na działce Nr 4764 w miejscowości Lubatowa wraz zasilającą linią elektryczną na działkach Nr 4816/1 oraz Nr 4829”,
Strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią postanowienia w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 w pokoju Nr 204. Zażalenie na postanowienie można wnieść w terminie 7 dni licząc od upływu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Witold Kocaj

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój