Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół nr XXXVI/2017 z 30 maja 2017r.

Protokół nr XXXVI/2017 z 30 maja 2017r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2017 z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 30 maja 2017 r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju o godzinie 10.00.

 

 

           Przewodniczący Rady Józef Sowiński powitał radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, Zastępcę Burmistrza – Jacka Rygla, Janusza Turka – Skarbnika Gminy, Panią Annę Malik-Borowską – Sekretarz Gminy, Panią obsługującą Biuro Rady oraz Kierownika Posterunku Policji w Iwoniczu-Zdroju.  

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 12 radnych. Nieobecnych 3 radnych: Pan Marek Bliżycki, Pan Jerzy Jakubczyk, Pan Tomasz Klimkiewicz. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXV.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za 2016 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały Nr XXXII/236/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie opłat za usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Iwoniczu,
 • zmiany uchwały Nr XXXV/234/2017 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kryteriów rekrutacji do przedszkoli oddziałów przedszkolnych                   w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój oraz liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
 • zaciągnięcia zobowiązania,
 • zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

Pan Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „Iwonicz-Zdrój”. Wniosek Burmistrza o wprowadzenie pod obrady ww. projektu uchwały został przyjęty w głosowaniu, głosujących 12, za 12. Porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą w pkt 5.5) został przyjęty jednogłośnie 12 za.

 

Pan Dmytrak prosił, aby przed punktem 6 tj. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski ogłosić przerwę w obradach.

Ad. 2.

Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.

Informację na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie między sesjami przedstawiła Pani Anna Malik-Borowska – Sekretarz Gminy. Powyższe informacje stanowią załącznik do protokołu.

Pan Bogusław Dmytrak pytał o uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój. Pani Sekretarz poinformowała, że Wojewoda Podkarpacki stwierdził nieważność uchwały.

Ponadto pytał również o uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Odpowiedzi udzieliła Pani Sekretarz informując, że uchwała wzbudziła wątpliwości Regionalnej Izby Obrachunkowej, ze względu na brak uzgodnienia z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z tym wystosowano pismo do Urzędu z prośbą o zgłoszenie uwag, które to po przesłaniu zostały naniesione w uchwale. Do chwili obecnej nie otrzymano żadnych dokumentów i czekamy na opinię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pan Bogusław Dmytrak pytał odnośnie dwóch zarządzeń wydanych w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora SPZOZ – GPL w Iwoniczu-Zdroju. Pani Sekretarz wyjaśniła, iż wynikło to z tego, że osoba której zostały powierzone obowiązki ze względów zawodowych  musiała zrezygnować, i w związku z tym została wyznaczona następna osoba, stąd dwa zarządzenia.

Pan Stanisław Drozd pytał o możliwość zapoznania się ze składem komisji konkursowej w konkursie na Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu oraz Dyrektora ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Lubatowej.

 

Ad. 3.

Przyjęcie protokołu z sesji  nr XXXV.

Do protokołu z sesji nr XXXV z dnia 30 marca 2017 r. nie zgłoszono uwag. Protokół został przyjęty w głosowaniu: głosujących 12, za 11, wstrz. się 1.

 

Ad. 4.

Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte jednogłośnie 12 za.

Powyższe sprawozdanie z działalności stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad. 5.

Podejmowanie uchwał w sprawie:                  

 • zmiany uchwały Nr XXXII/236/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie opłat za usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Iwoniczu

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Iwoniczu. Ze względu na brak uzasadnienia do projektu uchwały Przewodniczący prosił o dopilnowanie, aby kolejne projekty uchwał posiadały uzasadnienie, gdyż tak wynika z regulaminu obrad. Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej wydały pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 12,             za 12.

 

 • zmiany uchwały Nr XXXV/234/2017 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia     30 marca 2017 r. w sprawie określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kryteriów rekrutacji do przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój oraz liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Przewodniczący Rady przedstawił treść projektu uchwały, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 12, za 12.  

 

 • zaciągnięcia zobowiązania

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

Pan Skarbnik Gminy wyjaśnił, że zaciąga się zobowiązanie na rok 2018 na opracowanie operatu uzdrowiskowego dla Gminy Iwonicz-Zdrój w kwocie 22.000,00 zł ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na 2017 rok. Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie 12 za.

 

 • zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Przewodniczący Rady przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.

Pan Józef Sowiński zapytał pana Skarbnika o odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 6,71 zł zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Skarbnik wyjaśnił, że są to odsetki, które zapłacił klient Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który nienależnie pobrał świadczenie i został zobligowany do zwrotu świadczenia wraz z należnymi odsetkami. W związku z tym, że nie są to dochody gminy, więc trzeba przyjąć do budżetu gminy, a później z budżetu gminy odprowadzić do Wojewody.

Pan Marcin Zając pytał w sprawie zmniejszenia planu wydatków na pozostałej działalności  w oświacie o kwotę 204 687,70 zł., prosząc Pana Skarbnika o przybliżenie skąd wzięły się te środki, co to są za środki i dlaczego dokonujemy zmniejszenia.

Pan Skarbnik wyjaśnił, że Rozdział 80195 klasyfikacji budżetowej w oświacie tj. Pozostała działalność, używana jest z reguły do takiej pomocniczej działalności, w której gromadzone są środki co do wydania których, nie mamy pewności na początku roku. Należy jednak poczynić zabezpieczenia gdyby w trakcie roku dochodziło do zmian, które będą wymuszały uruchomienie dodatkowych środków np. odprawy. W jednostce samorządu terytorialnego planuje się dodatkowe środki, które będzie można uruchomić w razie konieczności.  Łącznie środki zgromadzone na pozostałej działalności w oświacie wynoszą około 1.000.000,00 zł.

 

Pan Marcin Zając odniósł się do słów Skarbnika mówiących o oszczędnościach w oświacie i w tym miejscu wspomniał o wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej     i rodziców uczniów klas trzecich jaki został skierowany do Burmistrza w sprawie utworzenia trzech oddziałów klas czwartych w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Lubatowej. Jako Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Kultury Fizycznej zaapelował do Pana Burmistrza, aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 12, za 12.

 

 • przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „Iwonicz-Zdrój”

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „Iwonicz-Zdrój”. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie 12 za.

Pan Bogusław Dmytrak wycofał wniosek w sprawie ogłoszenia przerwy przed punktem 6 porządku obrad.

 

Ad. 6. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

W tym punkcie głos zabrał Pan Maciej Żebrak – Kierownik Posterunku Policji w Iwoniczu-Zdroju. Zapewnił, że środki zabezpieczone w budżecie gminy przeznaczone zostaną na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Iwoniczu-Zdroju, co przyczyni się do usprawnienia pracy posterunku.

 

Pan Marcin Zając przypomniał o wniosku, jaki składał w ubiegłym roku w sprawie zwiększenia środków na stypendia dla uczniów. W związku z brakiem reakcji ze strony Pana Burmistrza w tej sprawie, ponowił wniosek oraz zgłosił wniosek formalny o zwiększenie środków w Dziale 801 Rozdział 80101 bądź 80110 w kwocie 10.250,00 zł, odpowiednio dla:

 • Szkoły Podstawowej w Lubatowej  –  zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł,
 • Gimnazjum Publicznego w Lubatowej  –  zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł,
 • Szkoły Podstawowej w Iwoniczu  –  zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł,
 • Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu  –  zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł,
 • Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł,
 • Zespołu Szkół w Iwoniczu-Zdroju  –  zwiększenie o kwotę 1.050,00 zł.

Jako źródła finansowania wskazał Dział 750, Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność, Paragraf 4300.

Pan Marcin Zając poprosił Pana Skarbnika, o wskazanie najbardziej zasadnego źródła finansowana.

Pan Skarbnik poinformował, że sprawę należy przedyskutować z Panem Burmistrzem.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poddał wniosek pod głosowanie. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty w głosowaniu: głosujących 12, za 9, wstrz. się 3.

Pan Niemczyk poruszył kilka spraw technicznych związanych z przeprowadzanymi pracami przy ośrodku zdrowia i remizie OSP w Iwoniczu. W związku z sygnałami mieszkańców Iwonicza-Zdroju zgłosił pewne uwagi co do prac wykonanych przy ul. Zdrojowej.

Pan Marcin Zając pytał w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na remont dróg gminnych. Odpowiedzi udzielił Pan Zastępca. Poinformował, że w przetargu wyłoniona została firma Transprzęt, prace przy remontach dróg zostały już rozpoczęte i zaczęły się od Lubatowej. Kwota na remont dróg gminnych po przetargu wynosi 483.508,33 zł.

 

Pan Dmytrak pytał o kandydatury do konkursu na Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu oraz skład komisji konkursowej. Pani Sekretarz odczytała skład komisji oraz poinformowała, że w konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu nie wpłynęła żadna oferta.

 

Pan Marcin Zając poprosił natomiast o podanie składu komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubatowej. Skład komisji został odczytany przez Panią Sekretarz, ponadto poinformowała, że w konkursie wpłynęły trzy oferty.

 

Pan Stanisław Drozd prosił, aby wystąpić do powiatu krośnieńskiego o wykonanie koło Domu Ludowego w Lubatówce poziomego przejścia dla pieszych. Wykonane przejście dla pieszych poprawi bezpieczeństwo dzieci.

Pan Żebrak – Kierownik Posterunku Policji w Iwoniczu-Zdroju powiedział, iż poczyni starania, aby przejście zostało wykonane, występując z prośbą do powiatu krośnieńskiego.

Pan Drozd wystąpił z prośbą, aby przypomnieć Panu Mercikowi o wykaszaniu rowów i poboczy, wykonanie kratki ściekowej koło kościoła w Lubatówce i remontu chodnika. Następnie poprosił również o pomoc przy wykaszaniu trawy na stadionie, gdyż klub sportowy nie jest w stanie tego udźwignąć oraz o wyłożenie kostką wjazd do szkoły w Lubatówce, gdyż istniejący wjazd jest w złym stanie. Poinformował z wyprzedzeniem konieczność zakupu unitu do ośrodka zdrowia w Lubatówce. Oficjalna prośba zostanie skierowana do Pana Burmistrza.

 

Będąc przy głosie Pan Drozd podziękował wszystkim lekarzom pracującym w Ośrodku Zdrowia w Lubatówce za ich rzetelną i uczciwą pracę, a szczególne podziękowania dla pielęgniarki Pani Anity Patla.

 

Pan Drozd w imieniu jednego z mieszkańców gminy na ręce Pana Skarbnika złożył podziękowania dla Pań z Referatu Finansowego Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój za szybkie i profesjonalne załatwienie sprawy.

Pan Marcin Zając poprosił o wykonanie w okolicy remizy OSP w Lubatowej poziomego przejścia dla pieszych.

Pan Maciej Żebrak – Kierownik Posterunku Policji podziękował za zaproszenie na sesję i poinformował, że jeżeli będzie takie życzenie to będzie mógł uczestniczyć na sesjach oraz służy pomocą.

 

W tym miejscu Pan Sowiński powitał przybyłą na sesję Panią Dyrektor KRUS i pana kierownika administracyjnego. Następnie przekazał informacje na temat podjętej przez Radnych Rady Miejskiej uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „Iwonicz-Zdrój”.

Pani Dyrektor podziękowała za podjęcie ww. uchwały. Poinformowała, że ujednolicenie zapisów planu pozwoli Dyrekcji sanatorium na jego rozbudowę.  

 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił pisma skierowane do Rady Miejskiej:

 • sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju za rok 2016,
 • ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2016,
 • pismo rodziców uczniów klas trzecich w sprawie utworzenia trzech oddziałów klas czwartych w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Lubatowej,
 • zawiadomienie o rozprawie,
 • pismo Wojewody Podkarpackiego w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego –  nieważność uchwały Nr XXXV/228/2017 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30.03.2017 r.,
 • pismo Wojewody Podkarpackiego w sprawie zawierania porozumień,
 • pismo w sprawie przyjęcia Karty Samorządności.

 

Pan Sowiński zapytał Pana Burmistrza w sprawie planowanej przez Gminę Miejsce Piastowe budowy wodociągu, który służył będzie do zaopatrzenia w wodę miejscowości Rogi.

Pan Burmistrz poinformował o zorganizowanym w Miejscu Piastowym spotkaniu, dotyczącym współudziału Gminy Iwonicz-Zdrój w finansowaniu przedsięwzięcia.  Z ekonomicznego punktu widzenia inwestycja wymaga dużych nakładów finansowych.  W związku z tym według oceny Pana Burmistrza realizacja inwestycji jest niezasadna.

 

Pan Sowiński wspomniał odnośnie uwag do oświadczeń majątkowych, złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

 

 

 

Ad. 7. Zamknięcie sesji.

Pan Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 11.25.

 

 

Protokołowała:

Aneta Turek       

                                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                                       Józef Sowiński