biuletynMiejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoZmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta  „IWONICZ-ZDRÓJ”

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta  „IWONICZ-ZDRÓJ”

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY  IWONICZ-ZDRÓJ

o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
 „IWONICZ-ZDRÓJ”

  

Na podstawie art. 17 pkt 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz  art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju Uchwały Nr XXXVII/254/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/334/06 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 13 lutego 2006 r. z późn. zm. Przedmiotem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” będzie:
zmiana ustaleń dla terenu oznaczonego w planie symbolem UZ.5.2. i UZ oraz zmiana ustaleń dla części terenów oznaczonych symbolami UZT.5.5., US.1.2, UZ-T 1, US.1.1 i KP-J.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany   planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Iwonicz -Zdrój  w terminie do 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę  i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój